Terug

2018_GR_01008 - Strategisch Veiligheids- en Preventieplan Gent voor de periode 01/01/2018 - 31/12/2019 - Goedkeuring

Gemeenteraad
ma 17/12/2018 - 19:00 gemeenteraadszaal, stadhuis

Samenstelling

Bevoegde schepen

Daniel Termont
2018_GR_01008 - Strategisch Veiligheids- en Preventieplan Gent voor de periode 01/01/2018 - 31/12/2019 - Goedkeuring 2018_GR_01008 - Strategisch Veiligheids- en Preventieplan Gent voor de periode 01/01/2018 - 31/12/2019 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Koninklijk Besluit van 25/12/17 betreffende de verlenging 2018-2019 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen 2014-2017.
  • Het Ministerieel Besluit van 27/12/17 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen 2018-2019.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVP) 2014-2017 wordt met 2 jaar verlengd:

De Stad ontvangt voor de uitvoering ervan een jaarlijks budget van 2.428.119,29 euro, dat normaal gezien verhoogd werd met 78.052,22 euro als subsidïëring van 14 gemeenschapswachten.

In navolging van het Ministerieel Besluit van 17 september 2018 ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot bepaling van de modaliteiten betreffende de bijkomende financiering van de Gemeenschapswachten van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen, wordt het aantal te subsidiëren gemeenschapswachten voor Gent onverwacht verminderd van 14 naar 9 gemeenschapswachten. Dit resulteert in een SVP-subsidiebedrag van 48.661,74 euro/jaar voor gemeenschapswacht.

Voor inhoudelijke opmaak van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2018, diende de Stad -overeenkomstig de richtlijnen- op 29/03/18 een door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd voorstel van wijzigingen, toevoegingen en schrappingen in t.a.v. SVP 2014-2017.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De voorgestelde wijzigingen, toevoegingen en schrappingen werden opgenomen in voorliggende SVP-overeenkomst 2018-2019. De Stad ontving deze overeenkomst pas op 31/10/18 van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze overeenkomst geldt voor de periode 01/01/18 - 31/12/19 en vereist goedkeuring door de gemeenteraad.

Activiteit

AC35147 Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het "Strategisch Veiligheids- en Preventieplan Gent voor de periode 01/01/2018 - 31/12/2019", dat bij dit besluit is gevoegd en  integraal deel uitmaakt van deze beslissing.


Bijlagen