Terug
Gepubliceerd op 28/05/2020

2020_GRMW_00427 - Afwijking van belasting- en retributiereglementen ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 25/05/2020 - 19:00 digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Yüksel Kalaz, Danny Van Campenhout

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00427 - Afwijking van belasting- en retributiereglementen ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 47
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00427 - Afwijking van belasting- en retributiereglementen ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - Goedkeuring 2020_GRMW_00427 - Afwijking van belasting- en retributiereglementen ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2020  houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken besloot de FOD Binnenlandse Zaken tot een sluiting, voorlopig tot en met 3 april 2020,van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector. 

Bij Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 werden de maatregelen uitgebreid zodat alle handelaars en winkels gesloten moeten zijn, met uitzondering voeding (inc nachtwinkels en dierenvoeding), apotheken, krantenwinkels, tankstations en kappers. Markten zijn grotendeels verboden. Bedrijven moeten zich richten naar telewerk of social distancing, of sluiten. De maatregelen gelden voorlopig tot minstens 3 mei 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door deze federale maatregelen wordt de doelgroep van bepaalde belastingen en retributies getroffen, doordat zij gedurende alvast deze periode nauwelijks tot geen inkomen kunnen verwerven.

A. Proratering forfaitaire tarieven

Naast andere flankerende maatregelen, staat de gemeenteraad daarom als bijkomende ondersteunende maatregel een afwijking toe van bepaalde belasting- en retributiereglementen, in die zin dat de jaarlijks verschuldigde belasting/retributie voor aanslagjaar 2020 wordt verminderd met een aantal twaalfden, overeenstemmend met een aantal maanden (zie punt C).

De bedoelde reglementen zijn:

 • De belasting op de bedrijfsvestigingen. Veel ondernemingen moeten inspanningen leveren om mensen thuis aan het werk te zetten of moeten beroep doen op technische werkloosheid, naast het verderlopen van hun vaste kosten.
 • De belasting op de motoren. Eenzelfde argument geldt als voor de belasting op de bedrijfsvestigingen. Indien dit reglement wordt verlengd naar 2021 zal de proratering, die in dit reglement is ingebouwd met een jaar vertraging, worden aangepast zodat bedrijven niet dubbel genieten van dit voordeel. De belasting in huidige vorm houdt immers al rekening met stilleggen van motoren gedurende het voorgaande kalenderjaar.
 • De belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur. De belastingplichtigen onderworpen aan deze belasting, zijn verplicht gesloten. Automatisch vervalt ook de motivering met betrekking tot overlast tijdens deze periode.
 • De belasting op het verstrekken van logies, wat betreft het forfait voor aanbieders van 1 entiteit. Ook deze aanbieders zien hun boekingen tijdens deze periode sterk verminderen. Een maand maatregelen is hier 1/6 van het forfait, gezien het forfait per half jaar geldt. 
 • De belasting op de nachtwinkels. De openingsuren van nachtwinkels zijn tijdens de maatregelen beperkt tot 22u, waardoor zij niet alleen beperkt open zijn maar bovendien in concurrentie komen met de reguliere voedingswinkels.
 • De belasting op de opslagplaatsen en de belasting op de pompen. Het betreft hier vooral de sector van de tankstations, die wel moeten open blijven en dus nauwelijks kunnen besparen op kosten, maar door de sterk ingeperkte verplaatsingen lijden onder de maatregelen.
 • De belasting op de inname van het openbaar domein. De terrassen enerzijds zijn telkens gekoppeld aan een horecazaak, die tijdens de periode van de federale maatregelen verplicht gesloten zijn. De andere innames betreffen hoofdzakelijk blikvangers van verplicht gesloten zaken. Gezien deze apart worden aangerekend, vallen de innames tijdens de Gentse Feesten buiten deze maatregel.Nu de innames niet kunnen doorgaan doordat festivals zeker tot eind augustus zijn afgeschaft, zal de belasting automatisch niet verschuldigd zijn.
 • De retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel, wat betreft de jaartarieven voor wekelijkse ambulante activiteiten en vaste standplaatsen voor consumptie-ijs gezien deze activiteiten niet toegelaten zijn.
 • De retributie voor het plaatsnemen op markten, wat betreft de jaartarieven voor wekelijkse markten en in voorkomend geval het 6maanden-tarief voor de ambachtenmarkt (vanaf april 2020), gezien deze activiteiten niet toegelaten zijn.
Deze maatregel heeft een grote impact op de budgetten van de stad. Om dit beheersbaar te houden, is het verantwoord een maximum te hanteren voor de totale maandelijkse steun die volgt uit deze maatregel. Dat maximum kan gelegd worden op 125.000 euro per belastingplichtige per maand. Dit komt neer op een kwart van de maximumbelasting van de twee grootste belastingen (bedrijfsvestigingen en motoren), verdeeld over 12 maanden.


B. Vrijstelling niet-forfaitaire tarieven

Een aantal reglementen kennen een ingebouwde proratering, gezien de belastingplichtigen niet eenmaal per jaar, maar per voorkomen van het belastbaar feit de belasting verschuldigd zijn. Voor deze reglementen kan de periode bepaald worden waarin eventuele uitzonderlijk toch voorkomende belastbare feiten, niet in rekening moeten worden gebracht.

De bedoelde reglementen zijn:

 • De belasting op het verstrekken van logies, wat betreft het tarief per overnachting. De weinige overnachtingen die in de betrokken periode plaatsvinden, mogen worden verondersteld hoofdzakelijk te bestaan uit gestrande buitenlanders, daklozen gehuisvest op vraag van de stad, en zorgverstrekkers die lange shifts draaien in nabijgelegen zorginstellingen en laboratoria. Dit zijn overnachtingen die niet stroken met de doelstelling van het belastingreglement, waardoor verantwoord is deze overnachtingen vrij te stellen.
 • De belasting op film- en erotische voorstellingen. Alle culturele evenementen zijn verboden, zodat in principe geen bezoekers worden geregistreerd. 

Door het bepalen van de periode (zie onder) kan door deze belastingen op te nemen in de maatregel een extra economische stimulans geboden worden.


C. Periode

De periode waarvoor deze lokale maatregelen gelden, mag ruimer of korter zijn dan de periode van de federale maatregelen beschreven in de ministeriële besluiten. Het bestuur kiest bewust om de maatregelen bedoeld in dit besluit te hanteren per maand. Dat wil zeggen dat de tegemoetkoming ruimer kan zijn dan de verplichte sluiting van sommige getroffen ondernemingen. Dat is verantwoord, gezien de economische schade ruimer zal zijn dan 1/365 voor elke dag dat de federale maatregelen van kracht zijn. Door telkens een volledige maand te nemen, is de impact bovendien eenvoudig te berekenen voor de geïmpacteerde bedrijven en wordt hen een extra duwtje in de rug gegeven. De periode wordt bepaald op de maanden maart, april en mei 2020.

Voor de belastingen onder punt B betekent dit concreet dat de overnachtingen en bezoekers vanaf 1 maart 2020 en tot einde mei, niet in rekening moeten worden gebracht. 

De federale maatregelen zullen naar alle waarschijnlijkheid gefaseerd worden afgebouwd. Het is daarom raadzaam eventuele verdere ondersteunende lokale maatregelen na mei, later te bepalen.  


D. Aanpassing voor werven

Voor de belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken, moet worden vastgesteld dat een aantal werven noodzakelijk stil liggen tijdens de federale maatregelen van 18 maart 2020, omdat niet kan worden voldaan aan de regels van de social distancing en de werken niet als essentieel kunnen worden gezien. Een aantal andere werven gaat wel verder. Hierbij kan ook verwezen worden naar de communicatie vanuit de Bouwunie over de gevolgen van de COVID-19 maatregelen over de uitvoering van werken, binnenshuis of buitenshuis, in bewoonde en niet bewoonde gebouwen.

Het verplichten van de bouwheren van de werven die stil liggen om een vergunningswijziging te vragen voor deze periode, zoals in principe in het reglement bepaald, zou enerzijds een aanzienlijke administratieve last betekenen voor zowel de bouwheren en aannemers als de eigen diensten, anderzijds strikt gezien ook noodzaken dat de innames op het openbaar domein in tussentijd ook worden verwijderd.

Gezien de werven tijdens de maatregelen niet kunnen worden geacht ernstige hinder op het - sterk verminderde - verkeer uit te oefenen, is het verantwoord de werven die tijdelijk stil liggen te laten staan, en de periode toch buiten rekening te houden. Het betreft uiteraard slechts de vergunde en belastbare werven. Voor die werven, mag de periode van stilliggen tijdens de periode van 18 maart 2020 tot en met 3 mei 2020 worden afgetrokken van de totale werfperiode voor de berekening van de verschuldigde belasting. Tegen 3 mei 2020 moeten de bouwheren en aannemers kunnen inschatten of zij inmiddels de nodige maatregelen kunnen nemen om verder te werken, dan wel de vergunning laten stopzetten en de werf later hernemen. Voor vergunde innames die tot na 3 mei 2020 uitgesteld worden, om welke reden ook, geldt terug de algemene regeling van het belastingreglement.

De bouwheer of zijn vertegenwoordiger zal de stillegging staven door een verklaring op eer, ingediend uiterlijk 15 mei 2020. De betrokken bouwheren werden reeds proactief door de bevoegde dienst gecontacteerd.

Deze maatregel heeft in principe geen budgettaire impact, gezien met de bedoelde verlengingen uiteraard ook geen rekening werd gehouden bij het inschatten van de ontvangsten voor deze belasting.

 

De Dienst Belastingen en, wat punt D betreft, de afdeling Inname Publieke Ruimte van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zijn belast met de uitvoering van deze beslissing.

Overzicht van de inkomsten

Deze tabel geeft een overzicht van de impact van deze maatregelen voor 1 maand.

Dienst* Belasting/Retributie Budgetplaats 2020
Belastingen Bedrijven 7340000   -1.548.196,00
Belastingen Motoren  7340200 -2.385.900,00
Belastingen Drankslijterijen  7340700  -65.348,50
Belastingen Logies  7341900  -886.250,00
Belastingen Nachtwinkels 7340800  -37.807,50
Belastingen Opslagplaatsen 7341800  -101.950,00
Belastingen Pompen 7360500  -88.217,50
Belastingen Inname Openbaar Domein - Terrassen 7360800  -160.035,50
Belastingen Inname Openbaar Domein 7360300  -16.540,00
Belastingen Film- en erotische voorstellingen 7351000 -102.836,50
Evenementen, Feesten, Markten en Foren Markten 7010000 -127.802,94
Evenementen, Feesten, Markten en Foren Ambulante Handel 7010000 -10.812,36

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt maatregelen ter ondersteuning van de lokale economie voor een periode beginnend op 1 maart 2020 en aflopend op 31 mei 2020.

Artikel 2

De gemeenteraad vermindert de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2020 in onderstaande belastingen en retributies met een aantal twaalfden, gelijk aan het aantal maanden zoals bepaald in artikel 1 van dit besluit:
 
 • Belasting op de bedrijfsvestigingen
 • Belasting op de motoren
 • Belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur
 • Belasting op de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
 • Belasting op de opslagplaatsen
 • Belasting op de pompen
 • Belasting op de inname van het openbaar domein
 • Retributie voor het plaatsnemen op markten, wat betreft de jaartarieven voor wekelijkse markten bedoeld in artikel 3, §1 van dat reglement
 • Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel, wat betreft de jaartarieven voor wekelijkse ambulante activiteiten bedoeld in artikel 3, §1 en §3 van dat reglement
 

Artikel 3

De gemeenteraad vermindert de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2020 in onderstaande belastingen en retributies met een aantal zesden, gelijk aan het aantal maanden zoals bepaald in artikel 1 van dit besluit:
 
 • Belasting op het verstrekken van logies, wat betreft het halfjaarlijks forfaitair tarief van toepassing voor de aanbieders van 1 entiteit
 • Retributie voor het plaatsnemen op markten, wat betreft het 6maanden-tarief voor ambtachtenmarkten bedoeld in artikel 3, §3 van dat reglement en beperkt tot de periode vanaf 1 april

Artikel 4

De gemeenteraad bepaalt dat voor de berekening van onderstaande belastingen geen rekening wordt gehouden met overnachtingen en bezoekers gedurende de periode zoals bepaald in artikel 1 van dit besluit:

 • Belasting op film- en erotische voorstellingen
 • Belasting op het verstrekken van logies, wat betreft het tarief per overnachting van toepassing voor de aanbieders van meer dan 1 entiteit

Artikel 5

De gemeenteraad bepaalt dat de belastingverminderingen bedoeld in artikel 2, 3 en 4 van dit besluit beperkt blijven tot 125.000 euro per maand, per belastingplichtige.

Artikel 6

De gemeenteraad bepaalt dat voor de berekening van de belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken, de periode van stil liggen van een werf door de federale corona-maatregelen tijdens de periode van 18 maart 2020 tot en met 3 mei 2020 buiten beschouwing zal worden gelaten. Om van deze maatregel te genieten, zal de bouwheer een verklaring op eer bezorgen, uiterlijk 15 mei 2020. 

De aanpassing van de verschuldigde belasting gebeurt voor zover er geen strijdigheid is tussen de verklaring op eer en het vergunningsdossier, eventuele vaststellingen door bevoegde ambtenaren en andere feitelijke elementen.