Terug gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting

Hoogdringende punten

Gemeenteraad

Mededelingen voorzitter

Mededelingen (adjunct-) algemeen directeur

Openbare vergadering

B-punten

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Bibliotheek
Dienst Toerisme
Dienst Feesten en Ambulante Handel
 • Aangezien de frituren ook lijden onder de impact van de corona-maatregelen wordt voorgesteld ook aan deze categorie een tijdelijke kwijtschelding van de verschuldigde concessievergoedingen toe te kennen als eerder werd toegekend aan andere economische sectoren, en dit onder dezelfde voorwaarden :

  - de betrokken onderneming lijdt een omzetdaling ten gevolge van de corona-maatregelen van minstens 60 % ten opzicht van dezelfde periode van vorig jaar ( referentieperiode). De referentieperiode is respectievelijk de periode van 1 maart tot en met 31 mei, 1 juni tot en met 30 september 2019 en 1 oktober tot en met 31 december 2019.

 • Door de corona-maatregelen naar aanleiding van Covid19 zijn de maatregelen met betrekking tot de toegang van de markten verstrengd.  Er dient o.a. steeds een afstand gehouden te worden van 1,5 meter en het maximum aantal toegelaten personen is afhankelijk van het aantal lopende meter.  

  Omwille van het stringente protocol voor de markten wordt voorgesteld om de marktzone voor de verkoop van kerstbomen uit te breiden in ruimte en tijd.  Op deze manier kunnen de bezoekers beter gespreid worden en kan er voldoende afstand gegarandeerd worden om corona-proof te verkopen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de volgende afwijkingen toe te staan van het huidige reglement : 

  Vanaf  20 november tot en met 24 december 2020 mag de verkoop van kerstbomen plaatsvinden van 06 u tot 20 u   ( uitbreiding openingsuren voor spreiding publiek)

  Tijdens deze periode mag de zone voor verkoop van kerstbomen uitgebreid worden  ( uitbreiding van de marktplaats in functie van grotere spreiding publiek) zoals voorzien op plan in bijlage.

  Plaatsen van bouwhekkens rond de ( uitgebreide) marktplaats zodat de zone voor de verkoop van kerstbomen niet dagelijks moet worden afgebroken en opgezet

Staf
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Groendienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stadsaandeel in het bestek vast te stellen voor de overheidsopdracht van werken voor de omgevingsaanleg bouwveld 1 en 3 Nieuw Gent van WoninGent met als procedure openbare procedure en een totale raming van 190.900 EUR + 40.089 EUR (21 % btw) = 230.989 EUR.

  Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan WoninGent om de procedure van bekendmaking reeds op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad.

Dienst Wonen
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statuten van de Stedelijke Woonraad, zoals laatst goedgekeurd in zitting van 20 februari 2017, op te heffen en de nieuwe statuten goed te keuren met inwerkingtreding onmiddellijk na de goedkeuring door de gemeenteraad.

  Het college neemt kennis van het geactualiseerde huishoudelijk reglement van de Stedelijke Woonraad, goedgekeurd door de Stedelijke Woonraad op 17 september 2020. 

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst met de Gentse Studentenraad betreffende de uitvoering van een enquête naar Gentse studenten om de woonbehoeften van studenten in kaart te brengen.

  Aan deze samenwerkingsovereenkomst zijn geen financiële consequenties verbonden. Deze samenwerkingsovereenkomst neemt een einde bij het verstrijken van de bewaartermijn cf. artikel 5.5 in de samenwerkingsovereenkomst, nadat de ruwe data  door beide partijen werden verwijderd.


Dienst Werk
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
Dienst Kinderopvang
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Onderwijs
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
Sociale Dienstverlening - Directie
Dienst Preventie voor Veiligheid
Departement Stadsbouwmeester
Diensten van de Stadsbouwmeester
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met Archipel vzw, AGB Kunsten & Design - Design Museum Gent, AGB Erfgoed - STAM, sogent, Hogeschool Gent - KASK & Conservatorium School of Arts HOGENT & Howest, UGent - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur - Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, KULeuven - Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas voor de lancering van een Gents Architectuurplatform.

Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

Bureau - Interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit (tijdsblok: 2 uur)

A-punten

Kabinet Mathias De Clercq
Kabinet Astrid De Bruycker
Kabinet Tine Heyse
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het klimaatplan 2020-2025 goed te keuren.

  Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord van de Stad Gent goed op de binnengekomen adviezen naar aanleiding van de ontwerpversie.

Kabinet Bram Van Braeckevelt
Kabinet Rudy Coddens
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Dienst Internationale Relaties en Netwerken
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren - als coronacompensatie - van een eenmalige subsidie die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst is geregeld, aan alle Gentse erkende sportverenigingen en erkende verenigingen met sportaanbod die ten laatste op 11 september 2020 over deze erkenning beschikten – totaalbedrag toegekende subsidie: 507.000 euro.

  De toegekende subsidie per in aanmerking komende sportclub is bepaald als volgt:
  - elke Gentse erkende sportvereniging en erkende vereniging met sportaanbod krijgt een forfaitair bedrag van 1.000 euro
  - daar bovenop krijgt elke erkende sportvereniging die in 2020 een werkingssubsidie voor haar jeugd- en/of G-sportwerking ontving, eenmalig nog eens dit zelfde werkingssubsidiebedrag 

  De uitbetaling van de toegekende subsidie zal automatisch gebeuren voor elke rechthebbende sportclub, er moet geen aanvraag voor gebeuren.

Cultuurdienst
Staf
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Dienst Wonen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Werk
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan

  1) een bijkomend betalingsuitstel voor de huurgelden,concessievergoedingen, erfpacht- of opstalcanons en forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen  verschuldigd voor de maanden juni-december 2020 tot en met 31 december 2020 ten aanzien van de ondernemingen die behoren tot de socio-economische categorie.

  2)  de bijkomende  kwijtschelding van huurgelden en andere vergoedingen voor enerzijds de maanden juni tot en met september 2020 en anderzijds de maanden oktober tot en met december 2020 aan ondernemingen,  behorend tot de (socio-)economische categorie, voor zover:

  - de betrokken onderneming een omzetdaling lijdt ten gevolge van de corona-maatregelen  van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (de referentieperiode). De referentieperiode is respectievelijk de periode van 1 juni tot en met 30 september 2019 en 1 oktober -31 december 2019. Als die referentieperiode een abnormaal lage omzet vertoonde, bijvoorbeeld door zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid, dan kan er vergeleken worden met een andere referentieperiode.

  - De betrokken onderneming voor de periode juni-september 2020 uiterlijk op 10 december 2020  en voor de periode oktober-december 2020 uiterlijk op 20 januari een aanvraag indient tot kwijtschelding in bij de Stad/ het OCMW via een verklaring op eer.  Voor zover de aanvrager het betrokken pand onderverhuurt of op een andere wijze betalend ter beschikking stelt aan een uitbater, dient bij het aanvraagdossier een verklaring te worden toegevoegd dat de eventuele kwijtschelding ook zal gelden voor de onderhuurder /effectieve uitbater. Deze verklaring dient ondertekend te zijn door zowel de onderhuurder/uitbater als de aanvrager.

  - De aanvrager alle bewijsstukken (zowel van de referentieperiode als van de periode waarop de kwijtschelding slaat) gedurende 4 jaar bewaart met het oog op controle. Als na controle door de verhuurder blijkt dat de vrijstelling onterecht werd bekomen, zullen deze dienen terugbetaald te worden.

   

  Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn (2020_GRMW_01334).

Politie - Directie Beheer
HRM
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van de volgende 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent in de vijfde mobiliteitscyclus van 2020:

  - 2 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Dienst Maatschappelijke Zorg
  1 aanspreekpunt scholen
  Consulent
  Dienst Human Resources
  1 celverantwoordelijke GALOP en personeelsadministratie
  Consulent


  - 44 betrekkingen in het operationeel kader:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Interventiedienst
  30 medewerkers
  Inspecteur
  Interventiedienst
  3 teamleiders
  Hoofdinspecteur
  Interventiedienst
  1 hoofdinspecteur leiding
  Hoofdinspecteur
  Interventiedienst
  1 medewerker Bureau Operationele Aansturing
  Inspecteur
  Wijkdienst
  2 buurtinspecteurs
  Inspecteur
  Wijkdienst
  2 teamleiders
  Hoofdinspecteur
  Dienst Zonale Sturing
  2 operatoren
  Inspecteur
  Lokale Recherchedienst
  2 rechercheurs
  Inspecteur
  Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
  1 medewerker
  Inspecteur


  Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd om de niet ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie/basiskader van de Interventiedienst en de Wijkdienst die vacant zijn verklaard in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, open te stellen via de onmiddellijke werving en/of in de aspirantenmobiliteit of, in voorkomend geval, via het nieuwe aanwervingsconcept voor het basiskader.

IVA Mobiliteitsbedrijf
Circuleren 1
Straatparkeren 1
Straatparkeren 2
Sociale Dienstverlening - Directie
Dienst Ontmoeten en Verbinden
Departement Financiën
Dienst Belastingen
Departement HR - T&O
Talent en Ontwikkeling
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de huidige vormingsreglementen die een bijlage zijn bij de  Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijzigingen is:

  • meer kansen te geven aan medewerkers om specifieke attesten of diploma's te behalen miv het tweedekansonderwijs
  • medewerkers die het moeilijk hebben extra te kunnen ondersteunen met specifieke opleidingstrajecten
  • diensten extra te ondersteunen om hun doelstellingen te behalen
  • meer eenduidigheid mbt de opleidingskosten, dienstvrijstelling,...

  Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de ontwerptekst van de Opleidingsmodaliteiten  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.


  Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn (2020_GRMW_01333).

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

Interpellaties en voorstellen van raadsbesluit (vervolg)

Besloten vergadering

B-punten

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Politie - Directie Beheer
HRM

Raad voor maatschappelijk welzijn

Mededelingen voorzitter

Openbare vergadering

B-punten

Sociale Dienstverlening - Wonen & Activering
Staf Activering Subsidiecel
Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - OCMW team Sociale Dienstverlening
Dienst Aankoop en Logistiek - OCMW team Ouderenzorg
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

A-punten

Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het vastleggen van de keuzes voor de besteding van de federale Covid-19-toelage voor het OCMW Gent en aan de verspreiding van de elektronische betaalkaarten voor een geraamd bedrag van 30 euro per begunstigde per kaart, met toevoeging eigen informatie van OCMW, aan de cliënten met wettig verblijf die op 1 december 2020 in begeleiding zijn bij de sociale dienst, uitgezonderd die cliënten die enkel een voorschot ontvangen op een andere sociale uitkering of waarvoor OCMW Gent een referentieadres biedt in het kader van een detentie.

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Departement HR - T&O
Talent en Ontwikkeling
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de huidige vormingsreglementen die een bijlage zijn bij de  Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijzigingen is:

  • meer kansen te geven aan medewerkers om specifieke attesten of diploma's te behalen miv het tweedekansonderwijs
  • medewerkers die het moeilijk hebben extra te kunnen ondersteunen met specifieke opleidingstrajecten
  • diensten extra te ondersteunen om hun doelstellingen te behalen
  • meer eenduidigheid mbt de opleidingskosten, dienstvrijstelling,...

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Opleidingsmodaliteiten  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.


  Dit agendapunt komt ook aan bod in de gemeenteraad (2020_GRMW_01182).

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan

  1) een bijkomend betalingsuitstel voor de huurgelden,concessievergoedingen, erfpacht- of opstalcanons en forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen  verschuldigd voor de maanden juni-december 2020 tot en met 31 december 2020 ten aanzien van de ondernemingen die behoren tot de socio-economische categorie.

  2)  de bijkomende  kwijtschelding van huurgelden en andere vergoedingen voor enerzijds de maanden juni tot en met september 2020 en anderzijds de maanden oktober tot en met december 2020 aan ondernemingen,  behorend tot de (socio-)economische categorie, voor zover:

  - de betrokken onderneming een omzetdaling lijdt ten gevolge van de corona-maatregelen  van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (de referentieperiode). De referentieperiode is respectievelijk de periode van 1 juni tot en met 30 september 2019 en 1 oktober -31 december 2019. Als die referentieperiode een abnormaal lage omzet vertoonde, bijvoorbeeld door zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid, dan kan er vergeleken worden met een andere referentieperiode.

  - De betrokken onderneming voor de periode juni-september 2020 uiterlijk op 10 december 2020  en voor de periode oktober-december 2020 uiterlijk op 20 januari een aanvraag indient tot kwijtschelding in bij de Stad/ het OCMW via een verklaring op eer.  Voor zover de aanvrager het betrokken pand onderverhuurt of op een andere wijze betalend ter beschikking stelt aan een uitbater, dient bij het aanvraagdossier een verklaring te worden toegevoegd dat de eventuele kwijtschelding ook zal gelden voor de onderhuurder /effectieve uitbater. Deze verklaring dient ondertekend te zijn door zowel de onderhuurder/uitbater als de aanvrager.

  - De aanvrager alle bewijsstukken (zowel van de referentieperiode als van de periode waarop de kwijtschelding slaat) gedurende 4 jaar bewaart met het oog op controle. Als na controle door de verhuurder blijkt dat de vrijstelling onterecht werd bekomen, zullen deze dienen terugbetaald te worden.

   

  Dit agendapunt komt ook aan bod in de gemeenteraad (2020_GRMW_01206).

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning