Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01125 - Beleidsnota 'Internationale samenwerking: de blik op de wereld' (2020-2025) - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01125 - Beleidsnota 'Internationale samenwerking: de blik op de wereld' (2020-2025) - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 42
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01125 - Beleidsnota 'Internationale samenwerking: de blik op de wereld' (2020-2025) - Goedkeuring 2020_GRMW_01125 - Beleidsnota 'Internationale samenwerking: de blik op de wereld' (2020-2025) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28 januari 2019 namen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van het bestuursakkoord voor de komende legislatuur 2019-2024.

De beleidsnota 'Internationale samenwerking: de blik op de wereld (2020-2025)' behandelt de keuzes die gemaakt worden voor het domein internationale samenwerking voor de lopende gemeentelijke legislatuur.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De beleidsnota is na de bespreking op de commissie Algemene zaken, financiën en burgerzaken van 15/06/2020 geactualiseerd in functie van de Europese Covid-19-beleidsmaatregelen (b.v. meerjarig financieel kader 2022 -2027).

Na de bespreking op de commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken werden, behoudens het ontvangen spontaan advies van de stedelijke adviesraad Noord-Zuid (STANZ), geen reacties meer ontvangen op de webversie van de beleidsnota.

Het STANZ advies is op 4 september 2020 ontvangen en zowel het advies alsook het antwoord hierop wordt via een apart collegevertoog (agendering 1 oktober 2020) behandeld.

Blijkens het ontwerp antwoord van het College op het STANZ advies wordt de beleidsnota op volgende punten aangepast:

- in het deel over de stakeholders wordt toegevoegd dat dat ten gepasten tijde de relevante stedelijke adviesraden zullen worden geconsulteerd bij de verdere uitrol van het internationaal stedelijk beleid;

- de samenwerking inzake pandemieën zich niet tot Europa beperkt, maar een wereldwijde aandacht vraagt en dat daarvoor ons lidmaatschap van de Global Parliament of Mayors het kanaal is.

Van de gelegenheid werd eveneens gebruik gemaakt om nog enkele kleine topics technisch aan te passen. Zo bijvoorbeeld werd in de vorige versie van de beleidsnota de oprichting van de Economic Board aangekondigd, intussen is deze geïnstalleerd.

Om die redenen is de nota klaar voor definitieve goedkeuring op de gemeenteraad en kan bijgevolg uitvoering worden gegeven aan het bestuursakkoord van 2020-2025.

Adviezen

Stedelijke adviesraad Noord-Zuid (STANZ) Gunstig onder voorwaarden

Activiteit

AC34485 De stadsregionale en internationale werking regisseren en uitvoeren.

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde beleidsnota 'Internationale samenwerking: de blik op de wereld (2020-2025)'.


Bijlagen

  • beleidsnota Internationale samenwerking de blik op de wereld (2020-2025)