Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01179 - Toekenning van een éénmalige subsidie als ondersteuning voor de financiële gevolgen van de coronacrisis tav Gentse basisscholen als organisator van noodopvang in de Paasvakantie 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01179 - Toekenning van een éénmalige subsidie als ondersteuning voor de financiële gevolgen van de coronacrisis tav Gentse basisscholen als organisator van noodopvang in de Paasvakantie 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01179 - Toekenning van een éénmalige subsidie als ondersteuning voor de financiële gevolgen van de coronacrisis tav Gentse basisscholen als organisator van noodopvang in de Paasvakantie 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_01179 - Toekenning van een éénmalige subsidie als ondersteuning voor de financiële gevolgen van de coronacrisis tav Gentse basisscholen als organisator van noodopvang in de Paasvakantie 2020 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang van 17 april 2020

Voorgestelde uitgaven

€ 17.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van de coronamaatregelen organiseerde Dienst Kinderopvang tijdens de paasvakantie van 6 tot 17 april 2020 noodopvang voor leerlingen van alle Gentse basisscholen, met name voor kinderen van ouders uit de cruciale sectoren en kwetsbare gezinnen.  Voor die organisatie konden de scholen rekenen op de inzet van de medewerkers van Dienst Kinderopvang. Enerzijds op de gekende locaties, anderzijds werden ook kinderbegeleiders ingezet op locaties van niet-stedelijke scholen. De locaties en medewerkers van de Dienst Kinderopvang konden hiervoor worden ingezet, zonder meerkost voor de Stad. 

 Daarnaast organiseerden zeventien scholen met eigen mensen en middelen deze noodopvang tijdens de paasvakantie zelf voor hun leerlingen. Zo konden ze hen op hun vertrouwde plek, met vertrouwde gezichten opvangen. 10 scholen van het buitengewoon lager en secundair onderwijs voorzagen deze opvang op en door de eigen school, om een kwalitatieve opvang te verzekeren rekening houdend met de specifieke zorgbehoeften van de leerlingen.  Zeven scholen die regulier basisonderwijs aanbieden, meldden dat ook zij zelf noodopvang voor hun leerlingen organiseerden tijdens de paasvakantie. 

 Vrijdag 17 april 2020 heeft de Vlaamse regering beslist om circa 690.000 euro voor de Paasopvang uit te trekken. Stad Gent kreeg van Vlaanderen een compensatiebudget van €17.000.

 Het lokaal bestuur dient die subsidie te gebruiken ter compensatie van actoren die aanbod organiseren dat voldoet aan volgende voorwaarden:
- het aanbod is kosteloos voor ouders;
- het aanbod werd tijdens de paasvakantie georganiseerd;
- het gaat om niet-formeel aanbod;
- het gaat om aanbod dat nog niet via een andere steunmaatregel gecompenseerd werd. 

 De Vlaamse subsidie zal gelijk verdeeld worden over de zeventien scholen die meldden dat ze tussen 6 tot 17 april 2020 eigen mensen en middelen inzetten om deze noodopvang voor hun leerlingen te kunnen verzekeren. Dit onder bovenstaande voorwaarden, met een eenmalige subsidie van 1000 euro per school.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.
De scholen opgenomen in de lijst zijn vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.
Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden. De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer zoals vermeld in de bijlage van dit besluit. De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Doel van deze subsidie is om middelen, voorzien door de Vlaamse Overheid als tegemoetkoming in de kosten voor het organiseren van noodopvang in de paasvakantie 2020, te verdelen over de Gentse scholen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* KOP    
Budgetplaats 354160000     
Categorie* E sub     
Subsidiecode NIET_RELEVANT     
2020 17000     
Totaal 17000     

Overzicht van de inkomsten

Dienst* KOP     
Budgetplaats 344200000     
Categorie* E Subs.     
Subsidiecode VSG.COR     
2020 17910,43     
Totaal 17910,43     

Verwachte ontvangsten

€ 17.910,43

Activiteit

AC35416 Regisseren, ondersteunen en faciliteren van de buitenschoolse opvang in Gent

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van éénmalige financiële tegemoetkoming ten bedrage van 1000 euro per basisschool die kinderopvang organiseerde in de paasvakantie 2020, vermeld in de lijst gevoegd in de bijlage, die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld, met als doel financiële ondersteuning te bieden als compensatie voor de gemaakte kosten in de coronacrisis.