Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01173 - Gentse coronamaatregelen naar aanleiding van de onderwijsrelance - fase 4 (schooljaar 2020-2021) - Bijkomende ondersteuning voor de scholen - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01173 - Gentse coronamaatregelen naar aanleiding van de onderwijsrelance - fase 4 (schooljaar 2020-2021) - Bijkomende ondersteuning voor de scholen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01173 - Gentse coronamaatregelen naar aanleiding van de onderwijsrelance - fase 4 (schooljaar 2020-2021) - Bijkomende ondersteuning voor de scholen - Goedkeuring 2020_GRMW_01173 - Gentse coronamaatregelen naar aanleiding van de onderwijsrelance - fase 4 (schooljaar 2020-2021) - Bijkomende ondersteuning voor de scholen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur dd. 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 180.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 14 april 2020 werd via de Regiegroep Onderwijs Gent een oproep gelanceerd aan de Gentse onderwijskoepels (het Katholiek Onderwijs, het Stedelijk Onderwijs Gent, het GO!, het Provinciaal Onderwijs en de onafhankelijke scholen) om invulling te geven aan het Gentse relanceplan op het vlak van onderwijs. Dat Gentse relanceplan kwam er om in diverse maatschappelijke segmenten de schok te helpen opvangen van de coronacrisis en de 'lockdown'-maatregelen die ermee gepaard gingen en gaan. De onderwijsrelance valt (momenteel) uiteen in vier fasen:

  • (FASE 1) de ‘lockdown’, met focus op afstandsonderwijs, het bereiken van kinderen die geen of beperkte toegang hebben tot de digitale wereld, en de opvang van kinderen die thuis onvoldoende leermogelijkheden hebben, of van ouders in ‘essentiële’ beroepen;
  • (FASE 2) de ‘heropstart’, met geheel of gedeeltelijke hervatting van de fysieke lessen, met focus op social distancing en andere coronamaatregelen, maar ook op de omgang met de sociaal-emotionele en pedagogische gevolgen van de ‘lockdown’ bij kinderen en jongeren;
  • (FASE 3) de ‘zomer’, met focus op het bieden van extra ontwikkelingskansen tijdens deze lange vakantieperiode, zeker ook bij kwetsbare leerlingen, om een al te grote 'zomerterugval' te vermijden (organisatie zomerscholen);
  • (FASE 4) het schooljaar 2020-2021, met focus op het wegwerken van leerachterstand, veroorzaakt door de coronacrisis, het versterken van e-inclusie en het bieden van ondersteuning om het Gentse onderwijsveld toe te laten zich op een coronaveilige manier te organiseren en de optimale leer- en ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te garanderen.

Deze maatregel heeft betrekking op FASE 4 van de onderwijsrelance.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door de coronacrisis en de eraan verbonden maatregelen kampen de Gentse scholen in toenemende mate met moeilijkheden om continuïteit te garanderen binnen hun schoolwerking en  -teams. Zo zijn er regelmatig schoolteams die getroffen worden door quarantainemaatrelen - uiteraard bedoeld om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar waar zich uitbraken voordoen leggen ze ook een belangrijke hypotheek op de getroffen schoolwerkingen. Zo dreigt er her en der minstens tijdelijk een lerarentekort, dat op bijzonder korte termijn moet worden opgevangen. Evenwel is het voor scholen niet evident om tijdig de juiste vervanger op de juiste plaats te krijgen.

Daarom wenst de Stad Gent gericht en flexibel te ondersteunen, door een ‘pool’ van pedagogisch-didactisch bekwame vrijwilligers en geschikt inhoudelijk vervangingsaanbod aan te leggen, waaruit scholen kunnen putten om hiaten op te vullen. Het Onderwijscentrum Gent treedt op als ‘matchmaker’.

Dat gaat zo. Tweewekelijks doet het Onderwijscentrum Gent een bevraging (per google form) onder alle Gentse scholen, die aldus kunnen aangeven of ze met hiaten kampen, zowel op menselijk, als op inhoudelijk-organisatorisch vlak. Op die manier worden periodiek de noden in kaart gebracht, waarna het Onderwijscentrum vrijwilligers en/of bredeschoolorganisaties met een geschikt aanbod aan die noden koppelt. Indien de vraag op een bepaald moment het aanbod overstijgt, wordt voorrang gegeven aan scholen met het hoogste percentage afwezige leerkrachten.

De ‘pool’ wordt opgebouwd vanuit diverse kanalen: enerzijds met vrijwilligers die na een open oproep via het Vrijwilligerspunt van de Stad Gent worden toegeleid, en op de scholen een tijdelijk lerarentekort kunnen helpen opvangen, nadat (een deel van) het schoolteam in quarantaine is geplaatst; anderzijds met tijdelijke medewerkers die worden aangezocht via interimkantoren, waarmee de Stad Gent in het kader van Poolstok een samenwerkingsverband heeft, en die, net als de vrijwilligers via het Vrijwilligerspunt hiaten kunnen helpen opvangen binnen de schoolteams. Meer info over Poolstok vindt u via https://www.poolstokzendtuit.be/nl/poolstok

Het inhoudelijk-organisatorische vervangingsaanbod zal worden verzorgd door educatieve organisaties, die ervaring hebben op pedagogisch-didactisch vlak, bekwaamheid hebben om ook met kwetsbare kinderen en jongeren te werken, via de bredeschoolwerking op wijkniveau een link hebben met de diverse scholen, en/of die op de scholen een zinvol vervangend aanbod kunnen voorzien, bijvoorbeeld aan de hand van inhoudelijk afgestemde workshops. Doel is die organisaties en hun aanbod gericht, op maat, en waar nodig in te zetten op de scholen, die hier via de periodieke bevraging om verzoeken.

Om hoger vermelde doelstelling te realiseren, werd op de stadsbegroting een budget vrijgemaakt van 180.000 euro tot en met 31 december 2020. Bedoeling is met dit budget vergoedingen uit te betalen aan de vrijwilligers, interimkantoren en educatieve organisaties waarvan sprake. Meer bepaald gaat dit - per categorie - als volgt.

  • De vrijwilligers worden door de Stad Gent vergoed met een vrijwilligersvergoeding die binnen de wettelijke beperkingen terzake wordt vastgesteld. Dat gebeurt per persoon, en a rato van de prestaties die ze leveren (vergoeding per dag). Uiteraard kunnen we niet voorspellen waar en wanneer vrijwilligers zullen worden ingezet. Doel is de vrijwilligersvergoedingen na prestatie uit te betalen, en hierover achteraf te rapporteren aan het College van Burgemeester en Schepenen.
  • Tijdelijke medewerkers, ingezet via de interimkantoren waarmee de Stad Gent in het kader van Poolstok een raamovereenkomst heeft, worden vergoed door de betrokken interimkantoren, die hiertoe middelen recupereren bij de Stad Gent. Aangezien de Stad Gent lid en mede-oprichter is van Poolstok, en de betrokken interimkantoren aldus met de Stad een raamovereenkomst hebben, is dit overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten. Er kan in deze fase om evidente redenen niet worden voorspeld waar de precieze personeelsinzet zal gebeuren, en met welk volume, daar dit afhankelijk is van de vigerende vragen die vanuit de scholen worden gesteld. Evenwel zal het Onderwijscentrum Gent na afloop ook hierover aan het College van Burgemeester en Schepenen rapporteren.
  • De raamovereenkomsten met de diverse educatieve (bredeschool)organisaties worden gesloten met respect voor de wetgeving op de overheidsopdrachten. Evenwel is het  in deze fase natuurlijk onmogelijk te voorspellen waar de coronapandemie zal toeslaan. Daarom is het momenteel nog niet mogelijk het precieze volume en de locatie van deze opdrachten te bepalen, noch welke organisaties ze precies zullen uitvoeren. Dit zal ‘ad hoc’ bekeken worden, en afgerekend per bestelbon indien de kostprijs lager ligt dan 30.000 euro. Ligt ze hoger dan 30.000 euro, dan vraagt het Onderwijscentrum Gent formele goedkeuring aan het college. Ligt ze hoger dan 139.000 euro, dan vraagt het formele goedkeuring aan de gemeenteraad. Met welke organisaties er precies zal worden samengewerkt, is afhankelijk van de precieze vraag van de scholen: naar welk vervangaanbod zijn ze op een bepaald moment precies op zoek? Daarom is het momenteel nog niet mogelijk een exhaustieve lijst op te leveren, maar uiteraard zal het Onderwijscentrum enkel die organisaties ‘matchen’, die op de concrete vragen van de scholen inspeelt, wanneer de vraag zich stelt (cfr. tweewekelijkse bevragingen).

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Onderwijscentrum Gent
Budgetplaats 3444400CO 
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2020 180.000
Totaal 180.000

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35418 Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed dat in het kader van de coronapandemie, voor de onderwijsrelance fase 4 - schooljaar 2020-2021 - een pool van vrijwilligers, tijdelijke medewerkers en educatief vervangingsaanbod wordt voorzien waaruit de scholen periodiek kunnen putten om de hiaten in hun schoolwerkingen op te vullen tot en met 31 december 2020.

Artikel 2

Geeft een mandaat aan het college van burgemeester en schepenen en aan de bevoegde diensten om in het kader van deze beleidsdoelstelling, met respect voor de wetgeving op de overheidsopdrachten, binnen bestaande raamovereenkomsten waar mogelijk, en volgens de aanpak omschreven in artikel 1, de nodige stappen te zetten, inclusief het sluiten van de nodige samenwerkingsovereenkomsten, om ‘ad hoc’ op de periodiek gecapteerde ondersteuningsvragen van scholen in te spelen.