Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01169 - Toekenning van een eenmalige subsidie als coronacompensatie aan Gentse erkende sportverenigingen en erkende verenigingen met sportaanbod - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Sven Taeldeman, Bert Misplon, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01169 - Toekenning van een eenmalige subsidie als coronacompensatie aan Gentse erkende sportverenigingen en erkende verenigingen met sportaanbod - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01169 - Toekenning van een eenmalige subsidie als coronacompensatie aan Gentse erkende sportverenigingen en erkende verenigingen met sportaanbod - Goedkeuring 2020_GRMW_01169 - Toekenning van een eenmalige subsidie als coronacompensatie aan Gentse erkende sportverenigingen en erkende verenigingen met sportaanbod - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 507.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De sportsector heeft in 2020 zwaar geleden en doet dat nog  onder de gevolgen van de coronamaatregelen en de beperkingen die er waren en zijn voor het organiseren van sportactiviteiten.
De maatregelen hebben ertoe geleid dat heel wat sportverenigingen en verenigingen met sportaanbod hun reguliere activiteiten en geplande sportieve evenementen hebben moeten afgelasten, uitstellen of in sterk afgezwakte vorm laten doorgaan.
Verschillende inkomstenbronnen zijn de voorbije maanden hierdoor volledig weggevallen, terwijl vaste kosten bleven doorlopen en er extra kosten voor het kunnen naleven van de coronamaatregelen zijn bijgekomen.

Om de vele vrijetijdsorganisaties die door de coronacrisis getroffen zijn te ondersteunen, heeft de Vlaamse Overheid een Noodfonds opgericht, waarvan de financiële middelen via de lokale overheden verdeeld worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de Gentse sportsector wil de Stad Gent de sportclubs via het Vlaamse Noodfonds ondersteunen door  de toekenning van een eenmalige subsidie aan erkende Gentse sportverenigingen en Gentse erkende verenigingen met sportaanbod, die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

Er wordt voorgesteld om alle Gentse sportverenigingen en verenigingen met sportaanbod die op datum van 11 september 2020 over de erkenning als Gentse sportvereniging of de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod beschikten, een subsidie als financiële coronacompensatie toe te kennen en uit te betalen.
Deze subsidie bestaat uit:
- een forfaitair bedrag van 1.000 euro voor elke erkende Gentse sportvereniging of erkende vereniging met sportaanbod
- daar bovenop voor elke erkende Gentse sportvereniging die in 2020 een werkingssubsidie ontving voor haar jeugd- en/of G-sportwerking: eenmalig nog eens ditzelfde werkingssubsidiebedrag.

Onder deze bepalingen komen:
- in totaal 332 Gentse sportclubs die op 11 september 2020 erkend waren in aanmerking voor het forfaitair bedrag van 1.000 euro (totaalbedrag 332.000 euro)
- in totaal 108 clubs, die in 2020 reeds een werkingssubsidie voor hun jeugd- en/of G-sportwerking ontvingen, bijkomend in aanmerking voor nog eens hun werkingssubsidiebedrag 2020
 (totaalbedrag 175.000 euro). 

Het betreft een algemeen totaalbedrag van 507.000 euro en de respectievelijke subsidiebedragen staan per rechthebbende sportclub vermeld op de lijst die bij dit besluit wordt gevoegd.

De subsidie dient gebruikt te worden voor de algemene werking van de sportclub en voor de eventuele jeugd- en/of G-sportwerking.
Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.
Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De rechthebbende erkende Gentse sportverenigingen  en erkende verenigingen met sportaanbod zijn vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van hun balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Het volledige toegekende subsidiebedrag per sportclub zal automatisch uitbetaald worden na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op het rekeningnummer van elke rechthebbende sportclub (er moet dus geen aanvraag voor gebeuren).

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*                                                           Sportdienst 
Budgetplaats                                                          3448200ON 
Categorie*                                                                  Subs. E. 
Subsidiecode                                                   NIET_RELEVANT 
2020                                                          507.000 EUR
Totaal                                                         507.000 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34482 Ondersteunen van sportclubs

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie, zoals vastgelegd in de lijst "Begunstigden eenmalige subsidie als coronacompensatie 2020" in bijlage, die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst is geregeld, aan alle Gentse erkende sportverenigingen en erkende verenigingen met sportaanbod die ten laatste op 11 september 2020 over deze erkenning beschikten.Bijlagen

  • Begunstigden eenmalige subsidie als coronacompensatie 2020
  • Reglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport GR sept 2016
  • Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging GR sept 2016
  • Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod GR mei 2014
  • Reglement voor erkenning als Gentse sportvereniging GR 26 mei 2020