Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01181 - Verzoek tot vervroegde ontbinding van de opdrachthoudende vereniging Digipolis - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01181 - Verzoek tot vervroegde ontbinding van de opdrachthoudende vereniging Digipolis - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01181 - Verzoek tot vervroegde ontbinding van de opdrachthoudende vereniging Digipolis - Goedkeuring 2020_GRMW_01181 - Verzoek tot vervroegde ontbinding van de opdrachthoudende vereniging Digipolis - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 425, eerste lid;

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Digipolis.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2, § 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De stad Gent heeft bij gemeenteraadsbeslissing van 22 juni 2020 het autonoom gemeentebedrijf District09 opgericht en belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang inzake telematica. De stad Antwerpen heeft eveneens een autonoom gemeentebedrijf AG Digipolis Antwerpen opgericht voor beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang inzake telematica.

Op 16 september 2020 werden twee voorstellen van overdracht van bedrijfstak goedgekeurd door de raad van bestuur van Digipolis, met name:

  • het  voorstel inzake de overdracht van de bedrijfstak bestaande uit de vestigingseenheid Digipolis Antwerpen aan AG Digipolis Antwerpen;
  • het voorstel inzake de overdracht van de bedrijfstak bestaande uit de vestigingseenheid Digipolis Gent aan District09.

De notariële akten van de overdracht van voormelde bedrijfstakken zullen plaatsvinden op 16 december 2020, na de buitengewone algemene vergadering van Digipolis van 16 december 2020. De overdrachten van bedrijfstak zullen plaatsvinden met juridische uitwerking op 1 januari 2021 om 0h00.

Ingevolge deze overdrachten zal het voltallige personeel van Digipolis overgenomen worden door AG Digipolis Antwerpen, voor het personeel dat tewerkgesteld is in de vestigingseenheid Digipolis Antwerpen, en door District09 voor het personeel dat tewerkgesteld is in de vestigingseenheid  Digipolis Gent.

Bij oprichting van Digipolis op 31 januari 2003 hebben de stad Antwerpen en de stad Gent een beheersoverdracht gedaan voor het beheer, de exploitatie, de ontwikkeling en de promotie van telematica en zijn toepassingen. De statutaire eindduur verstrijkt op 30 januari 2021 om 24h00, namelijk 18 jaar na oprichting.

  Gelet op het voorstel van overdracht van bedrijfstak naar District09 voor de vestigingseenheid Digipolis Gent dient de beheersoverdracht van de stad Gent met ingang van 1 januari 2021 om 0h00 beëindigd te worden.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (hierna “DLB”) voorziet niet in de mogelijkheid om de beheersoverdracht terug te nemen. Wel bestaat de mogelijkheid om een intergemeentelijk samenwerkingsverband vervroegd te ontbinden.

Op de vervroegde ontbinding van de opdrachthoudende vereniging Digipolis zijn de bepalingen van het DLB van toepassing, in het bijzonder artikel 425 DLB. De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (hierna “WVV”) inzake ontbinding van een coöperatieve vennootschap zijn suppletief, en dienen niet verplicht toegepast te worden bij de (vervroegde) ontbinding van de opdrachthoudende vereniging Digipolis.

Artikel 425, eerste lid van het DLB bepaalt: Op verzoek van drie vierde van het aantal deelnemende gemeenten en aan de hand van de gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, kan de algemene vergadering met een drievierdemeerderheid van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging beslissen. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De stad Gent dient Digipolis te verzoeken om met ingang van 1 januari 2021 om 0h00 vervroegd te ontbinden en dit ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 16 december 2020.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Verzoekt de opdrachthoudende vereniging Digipolis om met ingang van 1 januari 2021 om 0h00 vervroegd te ontbinden.

Artikel 2

Verzoekt de opdrachthoudende vereniging Digipolis om het in artikel 1 vermelde verzoek ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van 16 december 2020.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan Digipolis, t.a.v. het Directiesecretariaat, Generaal Armstrongweg 1 te 2020 Antwerpen.