Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01176 - Samenwerkingsovereenkomst voor het kosteloos ter beschikking stellen van lokalen in basisschool De Mandala voor de uitwerking van artistieke projecten voor leerlingen van de school en derden - schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01176 - Samenwerkingsovereenkomst voor het kosteloos ter beschikking stellen van lokalen in basisschool De Mandala voor de uitwerking van artistieke projecten voor leerlingen van de school en derden - schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01176 - Samenwerkingsovereenkomst voor het kosteloos ter beschikking stellen van lokalen in basisschool De Mandala voor de uitwerking van artistieke projecten voor leerlingen van de school en derden - schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring 2020_GRMW_01176 - Samenwerkingsovereenkomst voor het kosteloos ter beschikking stellen van lokalen in basisschool De Mandala voor de uitwerking van artistieke projecten voor leerlingen van de school en derden - schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vzw Speelteater-Kopergietery, Blekerijstraat 50, Gent, heeft sinds het schooljaar 2009-2010 een aantal artistieke projecten uitgewerkt voor de leerlingen van Freinetschool De Mandala. Als tegenprestatie gebruikt ze kosteloos een aantal lokalen in de betrokken basisschool, waaronder de polyvalente zaal, die bij de verbouwing werd uitgerust met een theateruitrusting.
De gemeenteraad keurde in zitting van 28 september 2009 de oorspronkelijke overeenkomst met vzw Speelteater-Kopergietery goed. Deze samenwerkingsovereenkomst werd jaarlijks verlengd, laatst in zitting van 21 oktober 2019, nl. voor het schooljaar 2019-2020, overeenkomst ingaand op 1 november 2019 en eindigend op 31 oktober 2020.

De samenwerking tussen beide partijen houdt onder meer de volgende afspraken in:

vzw Speelteater-Kopergietery is de eerste partner van de Stad voor de uitbating van de theaterzaal, die zij binnen haar artistieke doelstellingen en filosofie, in samenspraak met Freinetschool De Mandala beheert.

vzw Speelteater-Kopergietery zal, in samenspraak met Freinetschool De Mandala:
- een gezamenlijk jaarprogramma voor gebruik van de polyvalente zaal uitwerken en dit vóór 1 september van het schooljaar waarop de planning betrekking heeft;
- projecten opzetten met leerlingen van de school, die eventueel getoond kunnen worden.

vzw Speelteater-Kopergietery zal ernaar streven om kinderen, jongeren, families en (socio-)culturele organisaties uit de buurt Rabot via haar werking in contact te brengen met allerlei vormen van kunst.

vzw Speelteater-Kopergietery zal dit alles realiseren vanuit haar basisfilosofie waarbij de authenticiteit en uniciteit van het kind centraal staan.

Met het oog op de realisatie van dit project stelt de Stad Gent de volgende lokalen van Freinetschool De Mandala kosteloos ter beschikking aan vzw Speelteater-Kopergietery:
"In gemeenschappelijk gebruik en in overleg met de school: de polyvalente zaal en alle toegangen, de "Paarse" klas, de foyer (refter), de lift, de kleedkamers.
In exclusief-permanent gebruik: de regiekamer, een ruimte voor opslag materiaal.".

Als tegenprestatie zal de vzw het voornoemde project rond kunstbeleving kosteloos voorbehouden aan de leerlingen van Freinetschool De Mandala.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De samenwerking werd ook voor het afgelopen schooljaar tussen beide partijen positief geëvalueerd. Vzw Speelteater-Kopergietery heeft tijdens het voorbije schooljaar diverse projecten gerealiseerd voor Freinetschool De Mandala en binnen de context van het samenwerkingsakkoord op regelmatige tijdstippen de theaterzaal gebruikt als repetitie- en opvoeringsruimte.

Ook voor het schooljaar 2020-2021 wensen het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd - Stad Gent en vzw Speelteater-Kopergietery de samenwerking voort te zetten. Hiertoe wordt voorliggende samenwerkingsovereenkomst, ingaand op 1 november 2020 en eindigend op 31 oktober 2021, ter goedkeuring voorgelegd.

Omwille van de geldende coronamaatregelen en bijhorende werkdruk konden de betrokken partijen in juni 2020 niet worden samengebracht voor een evaluatie van de convenant. Na de zomervakantie (waarin de directie van de school niet beschikbaar was) kon er niet tijdig een gemeenschappelijke datum gevonden worden voor de evaluatie om de gemeenteraad van oktober te halen, vandaar dat de overeenkomst ingaat  met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2020.

Activiteit

AC34447 Activeren scholen en partners met het oog op een breed aanbod binnen en buiten de school(m)uren

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst, zoals gevoegd in bijlage, met de vzw Speelteater-Kopergietery, Blekerijstraat 50, 9000 Gent, ingaand op 1 november 2020 en eindigend op 31 oktober 2021, waarbij vzw Speelteater-Kopergietery artistieke projecten uitwerkt voor Freinetschool De Mandala en als tegenprestatie kosteloos gebruik kan maken van infrastructuur van de school.


Bijlagen