Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01167 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 2de kwartaal 2020 - Kennisneming

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia
2020_GRMW_01167 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 2de kwartaal 2020 - Kennisneming 2020_GRMW_01167 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 2de kwartaal 2020 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2018 houdende de hervaststelling dagelijks bestuur.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2018 houdende de hervaststelling dagelijks bestuur.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 22 januari 2018 het begrip dagelijks bestuur hervastgesteld, dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016.

Deze hervaststelling stelt het begrip "dagelijks bestuur" als volgt vast:
  • Alle uitgaven waarvan de waarde minder is dan de drempel voorzien in artikel 42, § 1, 1°, a) van de Wet overheidsopdrachten, die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie- en investeringsbudget, met uitzondering van subsidies en daden van beschikking van onroerende goederen. Deze verrichtingen worden aangelegenheden van dagelijks bestuur genoemd.
  • Elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42, § 1, 2° van de Wet inzake overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht op voorwaarde dat de basisopdracht door de gemeenteraad is vastgesteld. De oorspronkelijke opdracht dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag, dit is de waarde van de oorspronkelijke opdracht, inclusief alle herhalingen, het drempelbedrag van het dagelijks bestuur zou overschrijden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de categorieën van overheidsopdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur is een kwartaalrapportering aan de gemeenteraad voorzien.

De rapporteringen over het 2de kwartaal 2020 zijn opgenomen in bijlagen.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de rapporteringen over het 2de kwartaal van 2020 m.b.t. overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, zoals gevoegd in bijlagen.


Bijlagen

  • Rapport 2de kwartaal 2020 - GR
  • Rapport 2de kwartaal 2020 - GRMW