Terug
Gepubliceerd op 26/11/2020

2020_GRMW_01177 - Afwijking subsidiereglementen voor uitbetaling werkingssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven omwille van Covid-19 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner, Stijn De Roo, Nicolas Vanden Eynden

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01177 - Afwijking subsidiereglementen voor uitbetaling werkingssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven omwille van Covid-19 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01177 - Afwijking subsidiereglementen voor uitbetaling werkingssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven omwille van Covid-19 - Goedkeuring 2020_GRMW_01177 - Afwijking subsidiereglementen voor uitbetaling werkingssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven omwille van Covid-19 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 26 oktober 2015 keurde de Gemeenteraad het reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen goed.

Op 25 november 2013 keurde de Gemeenteraad het Stedelijk reglement betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan jeugdhuizen goed. 

Op 23 september 2019 keurde de Gemeenteraad het Subsidiereglement voor subsidies aan de beheerders van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik goed. 

In bovenstaande reglementen worden de voorwaarden tot subsidiëring vastgelegd voor de werksoorten. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Omwille van de corona-crisis zullen heel wat jeugdverenigingen niet aan de voorwaarden voldoen om betoelaagd te worden en terugvallen op de basissubsidie. Doordat jeugdhuizen een aantal maanden niet hebben kunnen openen, of speelpleinwerkingen verplicht met bubbels van 50 kinderen op weekbasis moesten werken, hebben zij heel wat minder openingsmomenten of deelnemers gehad dan afgelopen jaren. Hierdoor dalen hun subsidies drastisch terwijl hun vaste kosten (huur gebouw, EGW, inzet animatoren, begeleiding,...) bleven doorlopen. 

Met betrekking tot de algemene werking van verenigingen wordt gevraagd billijkheid na te streven als overheidsdienst. 

Om deze billijkheid te kunnen toepassen vragen wij volgende afwijkingen van de huidige reglementen:

1. Reglement betreffende de subsidiëring van speelpleinwerkingen

Door het bubbelprincipe (max 50 kinderen op weekbasis, meerdere bubbels op 1 plein enkel mogelijk indien voldoende m² ruimte) hebben heel wat speelpleinwerkingen minder deelnemers gehad.
Afwijking: indien uit de verantwoording blijkt dat er in zomer 2020 gemiddeld minder deelnemers aanwezig waren dan in zomer 2019 dan wijken we af van artikel 5 § 1 en hanteren de gemiddelde basistoelage, deelnemerstoelage en animatorentoelage per dag van zomer 2019 en vermenigvuldigen dit daggemiddelde met het aantal dagen dat ze geopend waren in zomer 2020. 

Geannuleerde activiteiten in de paasvakantie zullen niet betoelaagd worden. 

2. Reglement betreffende de erkenning en toekenning van toelagen aan jeugdhuizen
Hebben te weinig openingsmomenten georganiseerd om in aanmerking te komen voor een volwaardige toelage en dreigen terug te vallen op de basistoelage. 

Afwijking: we wijken af van de voorwaarden onder artikel 5 en betoelagen ieder jeugdhuis als type 4 jeugdhuis zodat zij de doorlopende kosten kunnen betalen. 

3. Subsidiereglement voor subsidies aan de beheerders van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik

Afwijking: de voorwaarde in artikel 4, §2 a, waarin wordt gesteld dat de beheerder enkel de beheerstoelage van 2.000 kan ontvangen als de infrastructuur 50 keer gebruikt is voor jeugdactiviteiten. Omdat er tijdens de lockdown geen activiteiten mogelijk waren, en ook in de maanden erna veel activiteiten niet konden doorgaan, leggen we geen minimaal gebruik op voor het kalenderjaar 2020.


Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de afwijkingen van de huidige reglementen betreffende de betoelaging van speelpleinwerkingen, jeugdhuizen en beheerders van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik, zoals toegevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Subsidiereglement voor subsidies aan de beheerders van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik
  • Reglement toelagen aan jeugdhuizen
  • Reglement subsidiëring speelpleinwerk
  • Afwijkingen subsidiereglementen jeugdwerk