Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01172 - Subsidieovereenkomst voor extra ondersteuning aan de Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding naar aanleiding van de coronacrisis voor de periode 1/12/2020 tot en met 31/08/2021 - stedelijke coronamaatregelen i.k.v onderwijsrelance, fase 4 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01172 - Subsidieovereenkomst voor extra ondersteuning aan de Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding naar aanleiding van de coronacrisis voor de periode 1/12/2020 tot en met 31/08/2021 - stedelijke coronamaatregelen i.k.v onderwijsrelance, fase 4 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01172 - Subsidieovereenkomst voor extra ondersteuning aan de Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding naar aanleiding van de coronacrisis voor de periode 1/12/2020 tot en met 31/08/2021 - stedelijke coronamaatregelen i.k.v onderwijsrelance, fase 4 - Goedkeuring 2020_GRMW_01172 - Subsidieovereenkomst voor extra ondersteuning aan de Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding naar aanleiding van de coronacrisis voor de periode 1/12/2020 tot en met 31/08/2021 - stedelijke coronamaatregelen i.k.v onderwijsrelance, fase 4 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 130.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Dit besluit betreft de goedkeuring van een subsidieovereenkomst met TOPunt Gent vzw, Halvemaanstraat 96, 9040 Gent (Sint-Amandsberg), voor de periode 1/12/2020 tot en met 31/08/2021.

Op 14 april 2020 werd via de Regiegroep Onderwijs Gent een oproep gelanceerd aan de Gentse onderwijskoepels (het Katholiek Onderwijs, het Stedelijk Onderwijs Gent, het GO!, het Provinciaal Onderwijs en de onafhankelijke scholen) om invulling te geven aan het Gentse relanceplan op het vlak van onderwijs. Dat Gentse relanceplan kwam er, om in diverse maatschappelijke segmenten de schok te helpen opvangen van de coronacrisis en de 'lockdown'-maatregelen die ermee gepaard gingen en gaan. De onderwijsrelance valt (momenteel) uiteen in vier fasen:

  • (FASE 1) de ‘lockdown’, met focus op afstandsonderwijs, het bereiken van kinderen die geen of beperkte toegang hebben tot de digitale wereld, en de opvang van kinderen die thuis onvoldoende leermogelijkheden hebben, of van ouders in ‘essentiële’ beroepen;
  • (FASE 2) de ‘heropstart’, met geheel of gedeeltelijke hervatting van de fysieke lessen, met focus op social distancing en andere coronamaatregelen, maar ook op de omgang met de sociaal-emotionele en pedagogische gevolgen van de ‘lockdown’ bij kinderen en jongeren;
  • (FASE 3) de ‘zomer’, met focus op het bieden van extra ontwikkelingskansen tijdens deze lange vakantieperiode, zeker ook bij kwetsbare leerlingen, om een al te grote 'zomerterugval' te vermijden (organisatie zomerscholen);
  • (FASE 4) het schooljaar 2020-2021, met focus op het wegwerken van leerachterstand, veroorzaakt door de coronacrisis, het versterken van e-inclusie en het bieden van ondersteuning om het Gentse onderwijsveld toe te laten zich op een coronaveilige manier te organiseren en de optimale leer- en ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te garanderen.

Deze maatregel heeft betrekking op FASE 4 van de onderwijsrelance.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door de coronacrisis kregen de Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) bijkomende taken inzake ‘contact tracing’ opgelegd. Meer bepaald moeten de CLB’s bij coronabesmetting op de scholen nagaan hoe die tot stand kwam, en de oorsprong en het verloop ervan waar mogelijk in kaart brengen, met de bedoeling adequate maatregelen te faciliteren op de getroffen scholen, binnen de geldende ‘coronakleurencode’.

Dit is een forse bijkomende taakbelasting, die komt bovenop de ‘reguliere’ werking die op haar beurt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van de scholen tijdens en na de ‘lockdown’ grote achterstand heeft opgelopen. Het gaat om de gewone medische handelingen die de CLB’s ook in ‘normale’ tijden verzorgen, niet in het minst de medische consultmomenten, en de standaardvaccinaties van leerlingen.

Daarnaast zijn er heel wat leerlingen die door de coronacrisis, en de eventuele maatregelen die daaruit voortvloeien, de drempel van de school niet meer nemen, de band met de school verliezen en afhaken. Ook hier spelen de Centra voor Leerlingenbegeleiding een essentiële rol, om scholen te helpen een aanklampende werking op te zetten.

Bovenop de extra taken door de coronacrisis is het dus alle hens aan dek om alle taken ingevuld te krijgen. Dit blijkt niet evident. De taakbelasting van de Centra voor Leerlingenbegeleiding is de afgelopen weken en maanden zo groot geworden, dat er hiaten ontstaan in hun begeleidende werking, of dat bepaalde taken niet meer tijdig kunnen worden opgenomen. Dit is uiteraard nefast niet alleen voor de Gentse kinderen en jongeren, maar ook voor de scholen.

Doordat het risico op besmetting, en dus bijkomende taakbelasting naar onder meer contact- en bronopsporing relatief groter is in stedelijke contexten - door een grotere bevolkingsconcentratie, gecombineerd met inkomende pendel uit de rand, noopt dit tot specifieke stedelijke maatregelen.

Daarom stelt het Onderwijscentrum Gent voor een subsidie van 130.000 euro ter beschikking te stellen aan de Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding, meer bepaald via hun overkoepelende vzw TOPunt Gent. De subsidie wordt uitbetaald voor eind 2020 (op de begroting 2020), maar kan door TOPunt Gent vzw worden aangewend tot en met 31 augustus 2021, volgens de modaliteiten vastgelegd in de daartoe opgemaakte overeenkomst die in bijlage bij dit besluit is gevoegd.

De subsidie dient rechtstreeks gebruikt te worden voor extra inzet van mensen en middelen, die de Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding versterken bij de uitoefening van hun bijkomende opdrachten als gevolg van de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Daarnaast dient ze gebruikt te worden om de achterstand weg te werken, die in de reguliere werking van de Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding is ontstaan door de coronacrisis.

De subsidie heeft tot doel om de Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding dusdanig te ontlasten, dat ze ook extra middelen en/of mensen vrij kunnen maken voor het opzetten en faciliteren van meer aanklampende werking ten aanzien van kinderen en jongeren die de band met de school verloren zijn, of dreigen te verliezen, met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare leefsituaties.

TOPunt Gent vzw dient de subsidie complementair in te zetten aan bijkomende Vlaamse middelen, die ter ondersteuning van de Centra voor Leerlingenbegeleiding worden ingezet. Indien die middelen zouden volstaan om de extra taken i.k.v de coronacrisis op te nemen, en om de achterstand in de ‘reguliere’ werking afdoende in te halen, worden de bijkomende stedelijke subsidiemiddelen, het voorwerp van dit besluit, prioritair ingezet op de aanklampende werking van kwetsbare kinderen en jongeren.

Ter realisatie van bovenvermelde doelstellingen creëert TOPunt Gent vzw een efficiënt bestedingsmodel, dat inspeelt op de noden van de Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding en de Gentse scholen en leerlingen. Het legt in dit verband een nulmeting en plan van aanpak voor aan de Stad Gent (Onderwijscentrum Gent) voor 10 december 2020. Pas na goedkeuring daarvan wordt de eerste schijf van de subsidie uitgekeerd (90 %). Na afloop van de overeenkomst, op 31 augustus 2021, en ten laatste op 30 september 2021, legt de vzw TOPunt Gent een inhoudelijk en financieel verslag voor, van de wijze waarop de subsidie binnen de doelstellingen en de diverse modaliteiten zijn aangewend.

TOPunt Gent vzw heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent: balans en rekeningen alsook verslag inzake beheer en financiële toestand. Deze stukken werden in orde bevonden.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Voormelde wet geeft de Stad Gent het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Onderwijscentrum Gent
Budgetplaats 3541800TP 
Categorie* E subs 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2020 117.000
2021
13.000
Totaal 130.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35418 Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst met TOPunt Gent vzw, Halvemaanstraat 96, 9040 Gent (Sint-Amandsberg), voor extra ondersteuning aan de Gentse Centra voor Leerlingenbegeleiding naar aanleiding van de coronacrisis - voor de periode 1/12/2020 tot en met 31/08/2021.