Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01178 - Toekenning van een éénmalige subsidie ter ondersteuning van de private organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters in Gent bij de financiële gevolgen van de coronacrisis. - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01178 - Toekenning van een éénmalige subsidie ter ondersteuning van de private organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters in Gent bij de financiële gevolgen van de coronacrisis. - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01178 - Toekenning van een éénmalige subsidie ter ondersteuning van de private organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters in Gent bij de financiële gevolgen van de coronacrisis. - Goedkeuring 2020_GRMW_01178 - Toekenning van een éénmalige subsidie ter ondersteuning van de private organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters in Gent bij de financiële gevolgen van de coronacrisis. - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang van 24 maart 2020.

Voorgestelde uitgaven

€ 140.720,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In fase 0 van de corona-maatregelen in maart 2020 bleef de kinderopvang enkel open voor ouders in essentiële beroepen en dienden bijkomende hygiënische maatregelen in acht genomen te worden.  In de daarop volgende weken zakte  het aantal aanwezige kinderen in heel wat kinderdagverblijven en bij onthaalouders tot een dieptepunt.  Dit had tot gevolg dat organisatoren een sterk inkomstenverlies ondervonden terwijl de personeels- en werkingskosten bleven doorlopen. 

Op 25 maart 2020 werd door Kind&Gezin een compensatieregeling aangekondigd (van kracht tot eind september 2020) voor de organisatoren van opvang voor baby’s en peuters.  Voorwaarden voor deze compensatie waren: 

- voor de afwezigheid van de voorziene kinderen mocht geen vergoeding aan de ouders gevraagd worden;

- de opvang diende open en beschikbaar te blijven en de medewerkers dienden in dienst te blijven.

De compensatiebedragen voor de afwezige kinderen zijn behoorlijk, maar dekken niet de volledige inkomsten die normaal zou ontvangen worden. 

Deze situatie liep verder tot 4 mei 2020 waarna gefaseerd een heropstart van de kinderopvang van baby’s en peuter werd mogelijk gemaakt.  De bezetting van het aantal kinderen in de kinderopvang is zich pas in juni 2020 terug gaan herstellen.

De ouders van een groot aantal kinderen die zouden starten in deze periode hebben beslist de start uit te stellen of zijn op zoek gegaan naar andere oplossing. Voor deze nog niet ingeplande kinderen kon ook geen compensatie worden gevraagd.

Bij een telefonische bevraging van de private organisatoren van opvang door het Kinderopvangpunt gaven deze  unaniem aan de financiële gevolgen van deze periode nog niet te kunnen berekenen maar te vrezen voor een aanzienlijk financieel verlies.

Voor de organisatoren met plaatsen waarvoor zij een subsidie aan inkomstentarief van de Vlaamse overheid ontvangen, is de compensatie van toepassing op de component “prestaties”: het basisbedrag en het bedrag voor de component “leeftijd” werden verder uitbetaald. Het financieel gevolg van de corona-maatregen zal dus het sterkst gevoeld worden door organisatoren met opvangplaatsen waarvoor ze geen of enkel basissubsidie voor ontvangen.

Om te vermijden dat de private organisatoren, zonder subsidie of met enkel basissubsidie van de Vlaamse overheid, om financiële reden de opvang zouden moeten sluiten en hun opvangplaatsen zouden verloren gaan, wordt aan die private organisatoren van groeps- en gezinsopvang een financiële  tegemoetkoming toegekend voor:

- de kosten die ze hebben gemaakt voor aankoop van beschermingsmateriaal (maskers, schermen, ontsmettingsmiddelen ) en extra schoonmaak en ontsmetting

- de gederfde inkomsten door lagere compensatie per prestatie en door niet aanwezige of niet gestarte kinderen

Het bedrag van de tegemoetkoming bedraagt 160,00 euro per plaats voor organisatoren van groepsopvang (kinderdagverblijven) en 1.000,00 euro forfaitair voor locaties gezinsopvang (onthaalouders).

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.
De organisatoren opgenomen in de lijst zijn vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van hun balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.
Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden. De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer zoals vermeld in de bijlage van dit besluit. De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Doel van deze subsidie is om te vermijden dat de private organisatoren, zonder of met enkel basissubsidie van de Vlaamse overheid, om financiële reden de opvang zouden moeten sluiten en hun opvangplaatsen zouden verloren gaan.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Kinderopvang 
Budgetplaats  344210000
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2020 €140.720,00 
Totaal €140.720,00 

Overzicht van de inkomsten

nvt

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34417 Regisseren van aanvragen voor voorschoolse kinderopvang in Gent

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van  éénmalige financiële tegemoetkoming ten bedrage van 160,00 euro per plaats aan private organisatoren van groepsopvang zonder subsidie of met enkel basissubsidie van de Vlaamse overheid vermeld in de lijst gevoegd in bijlage, die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld, met als doel financiële ondersteuning te bieden als compensatie voor het inkomensverlies tijdens de corona-crisis voor de gemaakte kosten en gederfde inkomsten in de coronacrisis.

Artikel 2

Keurt goed de toekenning van  éénmalige financiële tegemoetkoming ten bedrage van 1.000,00 euro forfaitair aan private organisatoren van gezinsopvang zonder subsidie of met enkel basissubsidie van de Vlaamse overheid vermeld in de lijst gevoegd in bijlage, die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld, met als doel financiële ondersteuning te bieden als compensatie voor het inkomensverlies tijdens de corona-crisis voor de gemaakte kosten en gederfde inkomsten in de coronacrisis.