Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01174 - Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van een wijkgericht huis van het kind in de wijk Rabot voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01174 - Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van een wijkgericht huis van het kind in de wijk Rabot voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01174 - Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van een wijkgericht huis van het kind in de wijk Rabot voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_01174 - Subsidieovereenkomst voor de uitbouw van een wijkgericht huis van het kind in de wijk Rabot voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 30.376,50

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Huis van het Kind Gent is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners die werken binnen het brede domein van de preventieve gezinsondersteuning. Deze heeft als doel het welbevinden van aanstaande ouders en gezinnen met kinderen en jongeren te bevorderen door hen te ondersteunen op gebied van gezondheid en welzijn, zodat voor ieder kind en jongere maximale gezondheids- en welzijnswinsten gerealiseerd worden.  Voor de periode 2019-2024 werden een aantal krijtlijnen vastgelegd. Een van die krijtlijnen is de uitbouw van wijkgerichte huizen van het kind.

Alle ouders hebben op bepaalde momenten in hun leven vragen met betrekking tot hun gezin. Vragen over zwangerschap, kinderopvang, specifieke opvoedingsvragen,...  We willen nieuwe wijkgerichte huizen van het kind uitbouwen, aanvullend op de bestaande drie Inloopteams. We willen het bestaand aanbod maximaal ontsluiten en uitbreiden op plekken waar ouders al komen.

Om tot een keuze van twee wijken te komen, werd een werkgroep opgericht. In deze werkgroep werd een beslissingskader opgesteld. Vanuit verschillende wijken werden noden en opportuniteiten opgelijst. Deze werden aan het kader getoetst. Uiteindelijk werd beslist dat de wijken Dampoort en Rabot meest aansloten bij de criteria vooropgesteld in het kader.

In deze twee wijken wordt er dus ingezet op een wijkgericht huis van het kind. Dit is een plek waar gezinnen thuis zijn, activiteiten voor ouders en kinderen worden georganiseerd en ze ruimte en ondersteuning krijgen bij opvoedingsvragen. 

Het gaat om een extra aanbod, bovenop hetgeen reeds in de wijk wordt georganiseerd. Extra activiteiten voor ouders en kinderen/jongeren,  naargelang de nood van de wijk.

Vanuit dat extra aanbod aan activiteiten willen we ook (extra) vragen capteren van ouders, een passend antwoord bieden en, indien van toepassing, hen zo snel mogelijk op de juiste plaats krijgen voor het best passende aanbod als antwoord op hun vraag. Het is niet de bedoeling om een onthaal te voorzien voor gezinnen, maar wel gezinnen warm te onthalen tijdens activiteiten. 

De medewerker zorgt voor verbinding tussen de wijkpartners, het vinden en organiseren van aanbod op 1 plek in de wijk, en toeleiding van ouders. De medewerker krijgt hiervoor ondersteuning vanuit de netwerkondersteuner Huis van het Kind. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het inloopteam van Wiegwijs vzw, Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Brussel, is de toegangspoort voor laagdrempelige gezinsondersteuning aan alle gezinnen met kinderen en zwangere gezinnen (werkgebied Gent-Rabot, Brugse Poort en Bloemekenswijk), dit met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Dit Inloopteam heeft momenteel al een werking in de Brugse Poort. Zij hebben ervaring in het opzetten van groepsactiviteiten voor gezinnen en kunnen van daaruit ook gezinnen warm onthalen en doorverwijzen waar nodig.


De overeenkomst met vzw Wiegwijs inzake de uitbouw van een wijkgericht huis van het kind in de wijk Rabot, past binnen de huidige operationele doelstelling  om in te zetten op preventieve gezinsondersteuning via het versterken van de actoren in opgroeien, leren en onderwijs.

Deze overeenkomst voor de periode 1 december 2020 tot 30 november 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Deze beslissing wordt genomen om aan vzw Wiegwijs een jaarlijkse subsidie toe te kennen van 15.000 euro.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*Welzijn en Gelijke Kansen
Budgetplaats3422600
categorie*E subs
Subsidiecodeniet_relevant
202013.500
202113.838,85
20221.500
20231.537,65
totaal30.376,50

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde overeenkomst met Wiegwijs vzw, Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Brussel, voor de periode 1 december 2020 tot 30 november 2022 waarbij jaarlijks vanuit de Stad een bedrag van 15.000 euro (jaarlijkse indexering van 2,51%) wordt toegekend aan Wiegwijs vzw voor de uitbouw van een wijkgericht huis van het kind in de wijk Rabot.