Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01183 - Beleidsnota Ouderenzorg 2020-2025 'Gent, leeftijdsvriendelijke stad' - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01183 - Beleidsnota Ouderenzorg 2020-2025 'Gent, leeftijdsvriendelijke stad' - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 40
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01183 - Beleidsnota Ouderenzorg 2020-2025 'Gent, leeftijdsvriendelijke stad' - Goedkeuring 2020_GRMW_01183 - Beleidsnota Ouderenzorg 2020-2025 'Gent, leeftijdsvriendelijke stad' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28 januari 2019 namen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van het bestuursakkoord voor de komende legislatuur 2019-2024. 

De Beleidsnota Ouderenzorg 2020-2025 'Gent, leeftijdsvriendelijke stad'  is een concretisering van de afspraken die gemaakt zijn in het bestuursakkoord en beschrijft de beleidskeuzes voor dit domein. 

Deze beleidsnota kwam tot stand na een uitgebreid participatief voortraject: met medewerkers van het Departement Ouderenzorg, met ambtenaren van de overige stadsdiensten, met middenveldorganisaties, met politici en natuurlijk vooral met ouderen zelf. Dit voortraject staat uitgebreid beschreven in het hoofdstuk 'Wat voorafging' (vanaf pagina 5 in de nota).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Beleidsnota 'Gent, leeftijdsvriendelijke stad' is de basis voor de uitrol van de beleidslijnen binnen de bevoegdheid ouderenzorg.

De nota is opgebouwd volgens de 8 thema’s van een leeftijdsvriendelijke stad, die door de Wereldgezondheidsorganisatie in 2007 werden uitgedacht: publieke ruimte en gebouwen, transport en mobiliteit, wonen, sociaal-culturele participatie, respect en sociale inclusie, maatschappelijke participatie, communicatie en informatie, en gezondheid en zorg.

Door mee in te stappen in het concept van een leeftijdsvriendelijke stad, erkennen we dat de noden van ouderen zich situeren op alle levensdomeinen en dat we ze holistisch benaderen.

Een leeftijdsvriendelijke stad werkt drempels in alle beleidsdomeinen weg, en stelt de Gentenaar in staat om actief ouder te worden, zonder leeftijdsdiscriminatie. Een leeftijdsvriendelijke stad gaat uit van een superdiverse samenleving, en geeft iedereen de kans om deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijke leven.

De voordelen van een leeftijdsvriendelijke stad komen niet enkel ten goede van ouderen. Ingrepen in het publiek domein die goed zijn voor een 8-jarige, of voor een 80-jarige, zijn goed voor iedereen.


Het addendum bij de Beleidsnota Gezondheid ‘Extra inspanningen n.a.v. COVID-19’, vormt ook een aanvulling op het Ouderenbeleidsplan. Het schetst de inspanningen die de Dienst Gezondheid en het Departement Ouderenzorg gezamenlijk leverden tijdens de coronacrisis. De Beleidsnota Gezondheid 2020-2025 en addendum 'Extra inspanningen n.a.v. COVID-19 werden in oktober ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Adviezen

Ad Rem Gunstig advies
Jeugdraad Gunstig advies
Seniorenraad Gunstig advies

Activiteit

ACR0010 Activeren van regie en regiocoördinatie

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde Beleidsnota Ouderenzorg 2020-2025 'Gent, leeftijdsvriendelijke stad'.


Bijlagen

  • Beleidsnota Ouderenzorg 2020-2025