Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01192 - Subsidieovereenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent - Addendum - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01192 - Subsidieovereenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent - Addendum - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01192 - Subsidieovereenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent - Addendum - Goedkeuring 2020_GRMW_01192 - Subsidieovereenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent - Addendum - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Voorgestelde uitgaven

€ 60.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 19 december 2016 hechtte de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de subsidieovereenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent. De subsidieovereenkomst voorziet in verschillende subsidies, onder andere een jaarlijkse werkingssubsidie voor de periode 2017 tot en met 2020. 

Hierbij wordt voorgesteld via een addendum aan de subsidieovereenkomst de werkingssubsidie voor het jaar 2020 éénmalig te verhogen met 60.000 euro. Het bedrag van 60.000 euro is voorzien in het meerjarenbudget 2020-2025, en wordt toegekend ter compensatie van de stopzetting (met ingang van 2020) van de financiële ondersteuning van NTGent door het Havenbedrijf voor hetzelfde bedrag.

In latere besluitvorming zal een ontwerp van subsidieovereenkomst ter goedkeuring worden voorgelegd, waarbij onder andere de werkingssubsidie voor NTGent (met inbegrip van een structurele verhoging van 60.000 euro) vanaf 2021 zal voorzien worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De eenmalige verhoging met 60.000 euro voor het jaar 2020 van de werkingssubsidie voor NTGent wordt voorzien in een addendum bij de subsidieovereenkomst. Dit addendum wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het addendum gaat in op 1 december 2020 en eindigt op 31 december 2020.

Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum, op grond van artikel 55 van het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, voor advies voor aan de Cultuurraad.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Cultuurdienst
Budgetplaats 341130000
Categorie* E subs.
Subsidiecode Niet_Relevant
2020 60.000 EUR
Totaal 60.000 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het  bijgevoegde addendum bij de subsidieovereenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent, Sint-Baafsplein 17 te 9000 Gent.


Bijlagen