Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01198 - Toekenning van een nominatieve, structurele subsidie voor de 11.11.11-campagne 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01198 - Toekenning van een nominatieve, structurele subsidie voor de 11.11.11-campagne 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01198 - Toekenning van een nominatieve, structurele subsidie voor de 11.11.11-campagne 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_01198 - Toekenning van een nominatieve, structurele subsidie voor de 11.11.11-campagne 2020 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 betreffende de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025. 

Voorgestelde uitgaven

€ 75.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

11.11.11 is de pluralistische koepelorganisatie van de Vlaamse Noord-Zuidbewegingen. De jaarlijkse novembercampagne van 11.11.11 is bovendien één van de meest zichtbare acties rond internationale solidariteit en mobiliseert vele duizenden in Vlaanderen. Sinds 2011 wordt, in lijn met de door de gemeenteraad goedgekeurde beleidsnota Noord-Zuidsamenwerking, de medefinanciering berekend als equivalent van de opbrengst in Gent. 

De Stad Gent geeft een maximum van € 75.000 per jaar om de inspanningen van de 11.11.11-campagne in het najaar te verdubbelen. In overleg met 11.11.11 werden volgende criteria vastgelegd om het bedrag ter ondersteuning te bepalen:

  • Bedrag opgehaald in Gent
  • Gedurende de maand november
  • Via overschrijving of door collecte
  • Zonder boekenverkoop en overschrijvingen vaste donateurs.

De afspraak werd gemaakt om in jaar X de cijfers van de campagne van jaar X-1 als basis te gebruiken. In 2020 is dus het cijfermateriaal van 2019 van toepassing. Dit biedt de mogelijkheid om in oktober ook extern te communiceren en op die manier de Gentenaar op te roepen tot solidariteit tijdens de 11.11.11-campagne.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De 11.11.11-campagne bracht in 2019 in Gent opnieuw een hoog bedrag, met name 82.091,97 euro, samen, waardoor de Stad Gent beslist tot het overmaken van 75.000 euro aan de campagne in Gent. De subsidie van de Stad Gent is tot 75.000 euro geplafonneerd en er wordt dus geen 82.091,97 euro voorgesteld.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

De begunstigde heeft de balans en rekeningen overgemaakt aan de Stad Gent en deze zijn in orde bevonden.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terug betaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen door overschrijving op rekeningnummer BE28 0010 5600 2220 van vzw 11.11.11, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Internationale Relaties & Netwerken 
Budgetplaats 3456900TS
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2020 75.000,00 
Totaal 75.000,00 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34569 Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een structurele subsidie ten belope van 75.000 euro - die nominatief in het meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 16/12/2019, is opgenomen - aan vzw 11.11.11, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel, voor de 11.11.11-campagne 2020.


Bijlagen

  • 2020_LIJ_Inkomsten 11.11.11 Gent 2019.pdf
  • 2020_VE_11.11.11. Financieel-verslag-campagne 2019.pdf