Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01195 - Eredienst - Budgetwijziging 2020 (reeks 4) van diverse eredienstbesturen - Stadstoelage - Kennisneming

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia
2020_GRMW_01195 - Eredienst - Budgetwijziging 2020 (reeks 4) van diverse eredienstbesturen - Stadstoelage - Kennisneming 2020_GRMW_01195 - Eredienst - Budgetwijziging 2020 (reeks 4) van diverse eredienstbesturen - Stadstoelage - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
  • Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten art. 43.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het eredienstbestuur dient een budgetwijziging op te maken indien het totaal van de ontvangsten of uitgaven van een hoofdfunctie wijzigt of als er kredieten worden opgenomen op een artikel waarop in het budget nog geen kredieten waren opgenomen of wanneer de investeringen wijzigen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een 4e reeks van 2 budgetwijzigingen over het dienstjaar 2020 werd onderzocht en heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen en lijken het financieel belang van de gemeente niet te schaden. De voorgestelde budgetwijzigingen overschrijden de grenzen van de in het goedgekeurde meerjarenplan/meerjarenplanwijziging opgenomen bedragen niet.
De voorgestelde budgetwijzigingen 2020 (reeks 4) van de besturen van de eredienst van Sint-Gerulfus (Gent-Drongen) en Sint-Amandus (Gent-Sint-Amandsberg) komen in aanmerking voor kennisneming.
Beide eredienstbesturen doen geen beroep op een exploitatie-noch investeringstoelage.

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de budgetwijzigingen 2020 (reeks 4) van de besturen van de eredienst van Sint-Gerulfus (Gent-Drongen) en Sint-Amandus (Gent-Sint-Amandsberg) waarvoor geen beroep wordt gedaan op een exploitatie- noch investeringstoelage.


Bijlagen

  • BW 20 St Gerulfus
  • BW 20 St Amandus (SA)