Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01190 - Ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject '190. Drongen – Site Bostoen' - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01190 - Ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject '190. Drongen – Site Bostoen' - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01190 - Ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject '190. Drongen – Site Bostoen' - Goedkeuring 2020_GRMW_01190 - Ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject '190. Drongen – Site Bostoen' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten van 30 maart 2007, artikel 10, § 1.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Vlaams Parlement keurde op 30 maart 2007 het Decreet betreffende de brownfieldconvenanten goed. Dit decreet trad op 19 juni 2007 in werking. Met dit decreet wordt een kader gecreëerd voor het sluiten van brownfieldconvenanten tussen de Vlaamse Regering en de actoren en regisseurs bij een brownfieldproject.  

Op 4 mei 2017 publiceerde de Vlaamse minister bevoegd voor Economie in het Belgisch Staatsblad een 7de oproep voor het indienen van aanvragen tot onderhandelingen over de totstandkoming van een brownfieldconvenant (zoals voorzien in artikel 8 §1 van het Decreet).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bostoen Group nv heeft vervolgens dergelijke aanvraag ingediend voor het project “190. Drongen – Site Bostoen”. 

Op 11 januari 2018 werd de aanvraag voor het bovenvermelde project ontvankelijk en gegrond bevonden.

Op 11 januari 2018 besliste de Vlaamse minister bevoegd voor Economie om onderhandelingen op te starten met de betrokken actoren.

Het Brownfieldproject beoogt de herontwikkeling van de onderbenutte site Bostoen, gelegen ten westen van de stad Gent, nabij het centrum van Drongen en begrensd door de R4 West en de Deinsesteenweg (N466), tot een toekomstgericht bedrijventerrein. 

Momenteel ligt een ontwerp van brownfieldconvenant voor tussen de Vlaamse Regering en de actoren (Bostoen Group·nv, Amelia Earhartlaan 19 bus 301, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Immeubles Familiaux de Belgique nv, Amelia Earhartlaan 19 bus 301, 9051 Sint-Denijs-Westrem, en Belco bvba, Koninginnelaan 25, 9031 Drongen) en de regisseurs (Stad Gent, OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen, en AWV,·Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel).  

Het Brownfieldproject omvat het uitvoeren van alle maatregelen met betrekking tot de aanwezige bodemverontreiniging, noodzakelijk in het licht van het Bodemdecreet (uitgezonderd desgevallend de grondwatersanering die kan doorlopen na beëindiging van het convenant), het (deels) slopen van bestaande bebouwing, het bouwrijp maken van de Brownfield met de nodige nutsvoorzieningen, het bebouwen van de Brownfield en het realiseren van de beoogde functies.

Bostoen Group nv liet voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein in 2018-2020 een masterplan opmaken.  

De ontwikkeling, zoals beschreven in dit ontwerp van brownfieldconvenant, past binnen dit masterplan waarvan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent kennis heeft genomen op 17 september 2020 en dat samen moet gelezen worden met het gecoördineerd advies waarvan het college van burgemeester en schepenen eveneens op 17 september 2020 kennis nam. Dit gecoördineerd advies is overgemaakt aan de indiener van het masterplan (en de andere actoren van dit ontwerp van brownfieldconvenant) op 26 september 2020. Het collegebesluit is bijgevoegd als bijlage 6 bij dit ontwerp van brownfieldconvenant. 

Het projectgebied van het ontwerp van brownfieldconvenant is deel van het gebied van het masterplan 

Er wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten.

- De totaal te realiseren bruto vloeroppervlakte op het volledige gebied van het masterplan, waarbinnen het convenant past, bedraagt indicatief 75.000 m². Hiervan wordt 60.000 m² voorzien voor maakeconomie en opslag en 15.000 m² voor parkeergelegenheid.

- Deze maximale bezetting veronderstelt dat het gebied inzake mobiliteit intern en extern goed ontsluitbaar is. Er worden voor de gehele site maximaal 203 parkeerplaatsen voorzien voor fase 1 en maximaal 552 parkeerplaatsen voor het eindbeeld (fase 1 en fase 2 samen). Hierbij zal sterk ingezet worden op multimodale mobiliteit (openbaar vervoer, fiets,...). Er wordt gestreefd naar een modal split van 70/30 of beter. 

- Gelet op de ruimtelijke structuur van de site wordt inzake interne ontsluiting gekozen voor de aanleg van een private ruggengraat van west naar oost, die alle aanpalende bedrijfsgebouwen kan ontsluiten. De externe ontsluiting naar het hoofdwegennet is voorwerp van discussie binnen het convenant.

- De huidige externe ontsluiting van de site gebeurt via de lokale weg ‘Koninginnelaan’. Voor het degelijk functioneren van de site op de lange termijn zal deze ontsluiting niet volstaan. De herontwikkeling zal dan ook gefaseerd dienen te gebeuren, in afstemming met de aanpassing van de ontsluitingsmogelijkheden:

  • Fase 1: 

Op korte termijn (2020-2026) kan de site al deels herontwikkeld worden, ook in functie van de beschikbare gronden. In deze eerste fase wordt uitgegaan van het behoud van de bestaande in- en uitrit van de site, mits kleine aanpassingen aan de Koninginnelaan.

  • Fase 2:

Deze fase kan enkel tot ontwikkeling gebracht worden indien een oplossing voor de ontsluiting van het gehele gebied voorhanden is. Daarvoor wordt voorzien in een aanpassing van de bestaande rotonde op het knooppunt N466 Deinsesteenweg x Mariakerksesteenweg en Konningeninnelaan. Fase 2 kan enkel tot ontwikkeling worden gebracht als aanpassingen aan deze rotonde zijn uitgevoerd.

Daarnaast wordt in het kader van het streefbeeld R4 West/zuid ook voorzien in een nieuw rotondecomplex voor de uitwisseling R4-Buitenring-Drongen en N466 Deinsesteenweg. Dit complex kan mogelijks gesitueerd worden in de directe omgeving of op gronden van het project. 

De partijen engageren zich om, met het oog op de realisatie van dit brownfieldconvenant, verder overleg te houden over de toekomstige ontsluitingsmogelijkheden.

Voor de aanleg en financiering van de ontsluitingsinfrastructuur voor projecten langs gewestwegen wordt verwezen naar de geldende decreten en besluiten van de Vlaamse Regering inzake het mobiliteitsbeleid, en in het bijzonder naar de af te sluiten Samenwerkingsovereenkomst VII - Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van een gewestweg ter verbetering van de ontsluiting van een tewerkstellings-, winkel- of dienstenzone. 

Verder procedureverloop van het ontwerpconvenant:

Het ontwerpconvenant wordt door de Vlaamse overheid voorgelegd aan de Brownfieldcel, ter advisering van de Vlaamse Regering, en aan de Inspectie van Financiën, waarna het voor principiële goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

Na de principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt door VLAIO i.s.m. de Stad een informatie- en inspraakmoment georganiseerd voor de buurtbewoners.

Vervolgens wordt het convenant, eventueel na aanpassing door opmerkingen uit de inspraakronde, definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering en wordt het convenant ondertekend door alle partijen (actoren en regisseurs), waarna het van kracht wordt.

In navolging van het informatie- en inspraakmoment kunnen er zich dus nog wijzigingen aan het ontwerpconvenant opdringen. Indien de definitieve versie van het convenant afwijkt van het ontwerpconvenant dat nu ter goedkeuring voorligt, zullen de wijzigingen aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor goedkeuring.

Activiteit

AC35407 Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het ontwerp van brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject '190. Drongen – Site Bostoen' tussen de Vlaamse Regering, de actoren (Bostoen Group·nv, Amelia Earhartlaan 19 bus 301, 9051 Sint-Denijs-Westrem,  Immeubles Familiaux de Belgique nv, Amelia Earhartlaan 19 bus 301, 9051 Sint-Denijs-Westrem, en Belco bvba, Koninginnelaan 25, 9031 Drongen) en de regisseurs (Stad Gent, OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen, en AWV,·Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel), zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • BC190_Drongen_Bostoen_Ontwerpconvenant_def
  • Bijlage 1_BC190_Bostoen_Aanvraag BFC
  • Bijlage 2_BC190_Bostoen Drongen_eigendommen_v2
  • Bijlage 3_BC190_ Nota OVAM
  • Bijlage 4_BC190_Duurzaamheidsnota_def
  • Bijlage 5_BC190_Masterplan_Fasering_Herontwikkeling
  • Bijlage 6_BC190_kennisname_college_masterplan