Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01197 - Stedelijke Woonraad - Nieuwe statuten (incl. geactualiseerd huishoudelijk reglement) - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01197 - Stedelijke Woonraad - Nieuwe statuten (incl. geactualiseerd huishoudelijk reglement) - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01197 - Stedelijke Woonraad - Nieuwe statuten (incl. geactualiseerd huishoudelijk reglement) - Goedkeuring 2020_GRMW_01197 - Stedelijke Woonraad - Nieuwe statuten (incl. geactualiseerd huishoudelijk reglement) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1, en artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De oprichting van de Gentse Stedelijke Woonraad werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 oktober 1997.

Op 20 februari 2017 keurde de gemeenteraad de statuten 2017-2018 van de Stedelijke Woonraad goed.

In zitting van 19 oktober 2017 nam het college kennis van het huishoudelijk reglement van de Stedelijke Woonraad.

Er zijn wijzigingen aan de statuten van de Stedelijke Woonraad noodzakelijk, enerzijds om ze af te stemmen op de bestuurlijke evolutie (de organisatorische integratie van OCMW Gent binnen Stad Gent), anderzijds om de vertegenwoordiging van Gentse woonactoren in de adviesraad te optimaliseren (mandaat voor sogent). In de nieuwe statuten worden ook de naam van een draagvlak geactualiseerd (Federatie van Immobiliënberoepen vzw) en worden draagvlakken vervangen door een geschikter alternatief (Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen vzw en sociale huurderswerking Samenlevingsopbouw Gent vzw voor de stem van de sociale huurder). 

De nieuwe ontwerpstatuten en het geactualiseerde huishoudelijk reglement zijn door de Stedelijke Woonraad aanvaard in de plenaire vergadering van 17 september 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de nieuwe statuten zullen de vertegenwoordigers van het Departement Sociale Dienstverlening (Groep Gent) en SVK Gent (Groep Gent: welzijnsvereniging), naar analogie met de Dienst Wonen (Groep Gent) een niet-stemgerechtigd mandaat bekleden. Sogent is, als autonoom Gents stadsontwikkelingsbedrijf en woonactor, een logische nieuwkomer. Het bekleedt, naar analogie met de andere leden uit Groep Gent, een niet-stemgerechtigd mandaat. 

Het draagvlak voor de stem van de bouwsector is in de nieuwe statuten gewijzigd van de Confederatie Bouw Vlaanderen vzw naar de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen vzw. Het draagvlak voor de stem van de sociale huurder verandert van GENSH (dat niet meer bestaat) naar de sociale huurderswerking van Samenlevingsopbouw Gent vzw. Samenlevingsopbouw Gent vzw heeft daarnaast ook een stemgerechtigd mandaat voor de sector samenlevingsopbouw zelf.  

De Confederatie van Immobiliënberoepen van België heet nu de Federatie van Immobiliënberoepen van België vzw. 

In de nieuwe statuten is een paragraaf Deontologie en discretie opgenomen met de voorgeschreven gedragscode voor leden van de adviesraad in relatie tot de vertrouwelijke informatie waarover ze uit hoofde van hun functie beschikking krijgen.

Het huishoudelijk reglement van de Stedelijke Woonraad is geactualiseerd en afgestemd op de praktijk van de werking.

Activiteit

AC35401 Algemene regie lokaal woonbeleid

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Heft de statuten van de Stedelijke Woonraad, goedgekeurd in de zitting van 20 februari 2017, op.

Artikel 2

Keurt de nieuwe statuten van de Stedelijke Woonraad goed, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen