Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01191 - Overheidsopdracht van werken - Omgevingsaanleg bouwveld 1 en 3 Nieuw Gent - 2017/0344/01 - Stadsaandeel - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01191 - Overheidsopdracht van werken - Omgevingsaanleg bouwveld 1 en 3 Nieuw Gent - 2017/0344/01 - Stadsaandeel - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01191 - Overheidsopdracht van werken - Omgevingsaanleg bouwveld 1 en 3 Nieuw Gent - 2017/0344/01 - Stadsaandeel - Goedkeuring 2020_GRMW_01191 - Overheidsopdracht van werken - Omgevingsaanleg bouwveld 1 en 3 Nieuw Gent - 2017/0344/01 - Stadsaandeel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Voorgestelde uitgaven

€ 230.989,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 9/11/2017 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het eindrapport ‘Ontwikkelingsplan Revitalisatiestudie Nieuw Gent’.

WoninGent, de Stad Gent en de Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen (VMSW) ontwikkelen de komende jaren nieuwe woonclusters en het daarrond openbaar domein in Nieuw Gent. Daarbij worden de bouwvelden gefaseerd ontwikkeld volgens het principe van een schuifplaatje en volgt de aanleg van het openbaar domein rond de gebouwen daaropvolgend.

WoninGent stelde eerder TV De Nijl – De Smet Vermeulen – Tractebel Engineering aan voor de ontwikkeling van een gedeelte van de bouwvelden. De Stad Gent wil samen met de TMVW de infrastructuur die rond die gebouwen aangelegd wordt, realiseren. WoninGent, de Stad Gent en de TMVW sloten een samenwerkingsovereenkomst af voor de bouwvelden 1 en 3 voor de studie en de uitvoering van deze infrastructuurwerken (gemeenteraad 25 mei 2020). De werken betreffen werken aan nutsleidingen, omgevings- en groenaanleg.

Het vast te stellen uitvoeringsbestek betreft de omgevingsaanleg van bouwvelden 1 en 3, gelegen op volgende locaties:

  • Bouwveld 1: hoek Kikvorsstraat – Zwijnaardsesteenweg met volgende adressen: Zwijnaardsesteenweg 592- Kikvorsstraat 1 tem 7
  • Bouwveld 3: thv Wijkgezondheidscentrum en OCMW-gebouw met volgend adres: Rerum Novarumplein 18.

WoninGent, de Stad en de TMVW beslisten eerder de hoger beschreven werken en bijhorende diensten in het algemeen belang samen te voegen en WoninGent aan te duiden om in gezamenlijke naam als opdrachtgevend bestuur op te treden.

De raming van de uitvoering der werken van de infrastructuur voor de twee bouwvelden bedraagt 537.602,38 euro.

De omgevingsaanleg van bouwveld 1 wordt 100% gesubsidieerd door VMSW. De omgevingsaanleg van bouwveld 3 is voor 60% gesubsidieerd door VMSW. De overige 40% wordt gefinancierd door Stad Gent. TMVW is ook betrokken partij in de rioleringswerken. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd het bestek van de overheidsopdracht van werken - Omgevingsaanleg bouwveld 1 en 3 Nieuw Gent -  2017/0344/01opgemaakt. door WoninGent.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: Opdracht met gemengde prijsvaststelling.
Uitvoeringstermijn: 650 kalenderdagen.
Gunningscriteria: prijs.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het stadsaandeel van 230.989 euro in deze werken goed te keuren.

Gezien de dringendheid deze opdracht op te starten, is het noodzakelijk de aanbestedingsprocedure door Woningent reeds op te starten na goedkeuring van het dossier door het college. De gunning van de opdracht zal evenwel pas plaatsvinden na goedkeuring van het stadsaandeel door de gemeenteraad.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Stedelijke Vernieuwing 
Budgetplaats  
Categorie*
Subsidiecode  
2020  
2021 115.494,5
2022 115.494,5
Totaal 230.989,0 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40730 Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het stadsaandeel van 230.989 euro in het bij dit besluit gevoegde bestek van de overheidsopdracht van werken - Omgevingsaanleg bouwveld 1 en 3 Nieuw Gent - 2017/0344/01.

WoninGent treedt op als opdrachtgevend bestuur voor het geheel der werken. 

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: Opdracht met gemengde prijsvaststelling.

Uitvoeringstermijn: 650 kalenderdagen.

Gunningscriteria: prijs.


Bijlagen

  • bestek Nieuw Gent BV13 infra
  • deel1 gecombineerde dossiers bestek infrastructuur
  • deel 2 gecombineerd bestek infrastructuur
  • deel3 Europese bekendmaking gecombineerd 2
  • raming