Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01205 - Kwijtschelding concessievergoedingen voor frituren op de openbare weg - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01205 - Kwijtschelding concessievergoedingen voor frituren op de openbare weg - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01205 - Kwijtschelding concessievergoedingen voor frituren op de openbare weg - Goedkeuring 2020_GRMW_01205 - Kwijtschelding concessievergoedingen voor frituren op de openbare weg - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het burgerlijk wetboek III, titel III 'Contracten of verbintenissen uit overeenkomsten in het algemeen', artikel 1234.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40,§1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Omwille van de impact van de coronacrisis op de ondernemingen heeft Vlaanderen een oproep gedaan aan alle verhuurders om maatregelen te treffen op het vlak van te betalen huurgelden.  Een deel van het patrimonium van de Groep Gent wordt verhuurd /in concessie, … gegeven aan ondernemingen met een commercieel karakter, hierna genoemd als 'economische mede-contractanten'.

Als antwoord op de oproep van Vlaanderen heeft de Stad volgende maatregelen ten opzichte van deze categorie mede-contractanten genomen.

Elke contractant van de groep Gent, behorend tot de economische categorie kan rekenen op een kwijtschelding van huur/concessie ( hierna kortweg 'huurgelden' ) wanneer de onderneming een omzetdaling ten gevolge van de corona-maatregelen kan aantonen van minstens 60 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar ( de referentieperiodes).

Deze beslissing werd genomen in openbare vergadering van de gemeenteraad van 26 mei 2020 en voorzag een kwijtschelding voor een periode van 3 maanden ( maart april mei )

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In het Gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2020 werden de frituren op de openbare weg die in concessie worden gegeven niet opgenomen in de lijst met de economische medecontractanten die onder de gestelde voorwaarden beroep konden doen op de kwijtscheldingen.

Het is ontegensprekelijk dat deze categorie van mede-contractanten zowel tijdens de lockdown als de periode nadien ook  een grote impact van de corona-maatregelen op hun activiteit ondervonden.

Vandaar dat het aangewezen is deze categorie van dezelfde kwijtschelding te laten genieten als de categorieën opgesomd in het Gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2020, onder dezelfde voorwaarden.  Aangezien voor de categorieën opgesomd in bovenvernoemd gemeenteraadsbesluit er thans een bijkomende kwijtschelding wordt voorgesteld voor nogmaals een periode van juni tot en met augustus en van september tot en met december 2020 lijkt dit voor de frituren ook wenselijk, uiteraard onder dezelfde voorwaarden.

De referentieperiode is respectievelijk de periode van 1 maart tot en met 31 mei, 1 juni tot en met 30 september 2019 en 1 oktober tot en met 31 december 2019.

De kwijtschelding dient te worden aangevraagd op basis van een verklaring op eer, die dient te worden ingediend bij de Stad/OCMW voor de periodes van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en van 1 juni tem 30 september 2020 uiterlijk op 10 december 2020 en voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 uiterlijk op 20 januari 2021.

De omzetdaling van 60 % zal door de Stad achteraf worden gecontroleerd, en dit op basis van een aantal stavingsstukken ( bv. dagontvangsten, geleverde prestaties, tijdsregistratie, btwaangifte, ….), die de aanvrager gedurende 4 jaar moet bijhouden met het oog op deze controle.  Als na de controle blijkt dat de kwijtschelding onterecht werd bekomen zullen deze dienen terugbetaald te worden.

Overzicht van de inkomsten

Dienst*

 

Budgetplaats

343880000 

Categorie*

7010000 

Subsidiecode

 

2020

-180917

2021

 

Totaal

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34388 Ambulante handel en foren

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de kwijtschelding van de verschuldigde concessievergoedingen voor de maanden maart tot en met december 2020 aan de ondernemingen, opgesomd in de lijst in bijlage, onder volgende voorwaarden : 

- de betrokken onderneming lijdt een omzetdaling ten gevolge van de corona-maatregelen van minstens 60 % ten opzicht van dezelfde periode van vorig jaar ( referentieperiodes). De referentieperiode is respectievelijk de periode van 1 maart tot en met 31 mei, 1 juni tot en met 30 september 2019 en 1 oktober tot en met 31 december 2019.

- de betrokken onderneming dient voor de periodes van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en van 1 juni tem 30 september 2020 uiterlijk op 10 december 2020 en voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 uiterlijk op 20 januari 2021 een aanvraag tot kwijtschelding in via een verklaring op eer, toegevoegd als formulier in bijlage.

- de aanvrager bewaart alle bewijsstukken ( zowel voor de referentieperiode als voor de periode waarop de kwijtschelding slaat) gedurende 4 jaar met het oog op controle.  Als na controle blijkt dat de kwijtschelding onterecht werd bekomen, zullen deze dienen terugbetaald te worden.

Het gaat om een potentiële kwijtschelding van maximaal 180.917 EUR.Bijlagen