Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01210 - Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 148 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat' - Vaststelling

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01210 - Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 148 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat' - Vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 41
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01210 - Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 148 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat' - Vaststelling 2020_GRMW_01210 - Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 148 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat' - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?


 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 2.2.21, § 1;
 • Het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, artikel 1.3.1.1, §1, eerste lid;
 • Het Decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten;
 • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Situering 

Het gebied van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bevindt zich ten zuiden van de autosnelweg E40 en tussen Grotesteenweg Noord en Heerweg Noord in Zwijnaarde. Het gebied omvat zowel de bedrijvensite 'Technologiepark / Ardoyen' als de bedrijven langs de Tramstraat. 


Aanleiding

Het gebied kent op vandaag verschillende bestemmingen. De westelijke helft van de bedrijvensite 'Technologiepark / Ardoyen' zit nog in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen volgens het gewestplan. In deze zone zijn enkel gebouwen van een onderwijsinstelling  of andere openbare nutsvoorziening mogelijk. De oostelijke helft zit nog eens verdeeld over twee verschillende bijzondere plannen van aanleg met vaak gedateerde voorschriften. In de zone voor niet-hinderlijke bedrijven langs de Tramstraat zitten op vandaag in hoofdzaak kantoren. Het ontbreekt  aan een coherent én samenhangend juridisch kader . 

Nog los van de juridische motieven, is het vooral belangrijk dat er wordt gewerkt vanuit één samenhangende visie . UGent heeft al in 2000 voor haar site een stadsontwerp opgemaakt. De basis van dit stadsontwerp is op vandaag nog steeds actueel en fungeert als voornaamste insteek voor het RUP. Zo keert het kenmerkende strokenpatroon zeer duidelijk terug in het grafisch plan. Om de bedrijvensites te scheiden van de omgevende woningen, wordt aan de rand een kwalitatieve  groenbuffer aangelegd. Op een aantal punten doen we eigentijdse toevoegingen, zoals onder meer de grote pleinen aan west- en oostzijde van de site en de keuze voor iconische gebouwen langs E40 en N60. De tweedeling tussen een zone waar enkel onderwijsactiviteiten zijn toegelaten en de zone met de kennisbedrijven vervaagt, zodat beide componenten - onderzoek en onderwijs - over de volledige site voorkomen. We ondersteunen op die manier de synergie die zo kenmerkend is voor het Technologiepark. De nieuwe voorschriften laten ook een aantal ondersteunende functies toe die op vandaag niet vergund kunnen worden. Het RUP biedt door middel van een nabestemming de mogelijkheid om het wetenschapspark verder uit te breiden nadat de op- en afrit van E40 is opgeheven. De bedrijvenstrip van de Tramstraat krijgt achteraan een meer logische afbakening en een duidelijke grens naar de woningen van de Hutsepotstraat. Een aantal bedrijven krijgen uitbreidingskansen.

We maken een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de bedrijvensites mogelijk en sturen aan op zuinig ruimtegebruik. Het RUP biedt een duidelijk kader voor het verduurzamen van de mobiliteit van en naar de site. We combineren de ambitie voor de verdere uitbouw van de bedrijvensites met een zo duurzaam mogelijk mobiliteits- en bereikbaarheidsprofiel. 

Proces

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 4 maart 2010 het concept- RUP (nr. 148) Technologiepark Ardoyen - Tramstraat goed. Dit concept-RUP vormde de basis voor de opstart van de planmilieueffectrapportage. Deze procedure verliep volgens het zgn. integratiespoor. Nadat het Grondwettelijk Hof in 2013 de procedureregels van dit integratiespoor vernietigde, besliste de stad Gent om de planmilieueffectrapportage opnieuw op te starten, ditmaal volgens de generieke plan-MER-procedure. De kennisgeving is door de bevoegde dienst van de Vlaamse overheid volledig verklaard op 14 mei 2014. Van 21 mei tot 19 juni 2014 volgde een publieke consultatie. De richtlijnenvergadering vond plaats op 26 juni 2014. De richtlijnen zelf zijn op 20 oktober 2014 gepubliceerd. De uitvoeringsfase liep van 2014 tot 2018 en onderzocht diverse ontsluitingsalternatieven. Op 18 september 2018 vond de ontwerptekstbespreking van het plan-MER plaats. 

Op 1 augustus 2013 werd bij ministerieel besluit de planningsbevoegdheid gedelegeerd voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Technologiepark Ardoyen - Tramstraat' voor de actualisatie en uitbreiding van het bestaande wetenschapspark. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 8 november 2018 het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan goed. Dit voorontwerp is voor advies overgemaakt aan de GECORO en de door de Vlaamse regering aangeduide adviserende instellingen en administraties. 

Op 3 december 2018 is met alle instanties de plenaire vergadering gehouden. De aanwezige adviesinstanties brachten ter zitting mondeling advies uit of gaven een toelichting over het eerder uitgebrachte schriftelijke advies. Het verslag van de plenaire vergadering bevat enerzijds de weergave van het verloop van de vergadering en een samenvatting van alle opmerkingen van de verontschuldigde en aanwezige adviserende instanties en anderzijds alle uitgebrachte schriftelijke adviezen. Dit verslag werd verstuurd op 11 december 2018. Artikel 2.2.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat eventuele reacties op het verslag binnen 14 dagen na ontvangst van het verslag kunnen worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen door de instanties die effectief aanwezig waren op de plenaire vergadering. Er werden geen opmerkingen ontvangen op het verslag van de plenaire vergadering.

Op 5 april 2019 keurde de bevoegde instantie van de Vlaamse overheid het planmilieueffectenrapport goed. 

Als gevolg van de opmerkingen en adviezen die werden geformuleerd door de adviesinstanties n.a.v. de adviesvraag over dit voorontwerp, door de stadsdiensten en door de GECORO, en als gevolg van de doorwerking van het goedgekeurde milieueffectenrapport en de aanpassingen vanuit het flankerend beleid, werd het voorontwerp aangepast en het dossier aangevuld. 

Om het overzicht te behouden op de vele wijzigingen en aanpassingen, is een leeswijzer opgemaakt. Dit besluit somt enkel de voornaamste aanpassingen op. Voor een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen, verwijzen we naar de leeswijzer.  

De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op: 

- toelichtingsnota: 

 • we actualiseerden de lijst van voorbereidende studies en projecten en voegden onder meer de verwijzing naar de nota mobiliteit UGent (2019), de omgevingsvergunningen voor het parkeergebouw en de omgevingsaanleg op de site Technologiepark Ardoyen (2020) én de opstart van het wijkplan Zwijnaarde (2020) toe.  
 • we pasten de visietekst aan en benadrukten het belang van duurzame mobiliteit en klimaatbestendigheid
 • we voegden een extra concept toe om de verdere uitbouw van het netwerk aan openbaar vervoer en fiets in en rond de site te begeleiden
 • in de gewenste ruimtelijke structuur besteedden we extra aandacht aan de doorwerking van de mobiliteitsmaatregelen uit het MER en de adviezen van de mobiliteitsactoren en GECORO.
 • in de gewenste ruimtelijke structuur gaven we ook bijkomende toelichting over de gehanteerde bouwhoogte en de keuze om te werken met een minimale dichtheid
 • we legden in de gewenste ruimtelijke structuur ook expliciet de link naar het masterproject dat sinds de goedkeuring van het voorontwerp is opgestart en heel wat maatregelen in de steiger zette om de mobiliteit op en rond de site te verbeteren. 
 • we voegden een hoofdstuk toe om aan te tonen hoe we de gewenste ruimtelijke structuur omzetten naar een grafisch plan met voorschriften. 
 • we voegden een hoofdstuk toe om de doorwerking van het goedgekeurde planmilieueffectenrapport te motiveren. Dit hoofdstuk zat al deels in het voorontwerp maar is verder aangevuld op basis van het goedgekeurde MER. 
 • we voegden een hoofdstuk toe met de gevolgen en acties ter realisatie van dit RUP. We verwezen hierin onder meer naar de instrumenten die in uitvoering van het masterproject 'Ardoyen' zullen worden opgezet om uitvoering te geven aan het flankerend (mobiliteits)beleid. 
 • we verfijnden het ontwikkelingsperspectief voor de bedrijven langs de Tramstraat (hoogwaardige en/of hoogtechnologische productiebedrijven en hybride bedrijven)

- grafisch plan: 

 • de zone voor onderwijs en kennisbedrijven (Z1) is uitgesplitst in 17 deelzones om een correcte berekening te kunnen maken van de Vloer-Terrein Index en duidelijk te maken voor welk gebied een inrichtingsstudie moet worden opgemaakt. 
 • op aangeven van AWV is de bestemming van het gewestdomein in de noordwestelijke hoek van het gebied aangepast. 
 • op de bedrijvensite van de Tramstraat is een extra bouwlijn aangeduid. 
 • de zone voor infrastructuur met groenaanleg werd opgenomen in de zone voor park (Z3). Hierdoor hebben we ook de nummering van de andere zones moeten aanpassen. 
 • de zone voor interne ontsluitingswegen is weggelaten. De algemene voorschriften bevatten evenwel de nodige randvoorwaarden voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de interne ontsluitingsweg. Zo is het belangrijk dat deze weg maar op één punt mag aansluiten op de Grotesteenweg Noord, slechts één rijstrook in elke rijrichting mag bevatten én dat de verhardingsgraad op de site niet verder toeneemt.
 • de fiets- en wandeldoorsteken waarvan het op vandaag al duidelijk is waar ze moeten komen, zijn aangeduid op plan. Verbindingen waarvan het tracé op vandaag nog niet duidelijk is (zoals de Magnelbrug over de Ringvaart ter vervanging van de gevaarlijke kruispunten op de N60 en de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de ovonde) zijn niet op plan aangeduid. De voorschriften laten de aanleg van deze verbindingen toe. 
 • op aangeven van AWV zijn de bouwvrije strook langs de E40 en de reservatiestrook voor de heraanleg van de aansluitingen op N60 aangeduid op plan.  

- stedenbouwkundige voorschriften: 

 • algemene voorschriften : 
  • de Vloer/Terrein index is beter omschreven zodat het duidelijk is hoe deze berekend moet worden. 
  • in de algemene voorschriften is een extra hoofdstuk toegevoegd om extra duiding te geven bij de verplichte inhoud van een inrichtingsstudie. Naast de gebruikelijke onderdelen van deze studie waarin een doorzicht wordt gevraagd naar de gewenste ontwikkeling buiten de scope van de aanvraag, moet een ruimte-, verhardings- en parkeerbalans worden toegevoegd aan elke studie. Op die manier kan de vergunningverlenende overheid de voortgang van de site monitoren. 
  • de algemene voorschriften zijn verder aangevuld om extra voorzieningen voor openbaar of collectief vervoer, fiets of voetgangers mogelijk te maken. 
  • het voorschrift voor een ontsluitingsweg voor gemotoriseerd verkeer is toegevoegd. Met dit voorschrift heeft men de mogelijkheid een alternatieve ontsluiting voor het autoverkeer uit te bouwen, en dit ter vervanging van de bestaande ontsluitingslus. Deze mogelijkheid is evenwel gekoppeld aan een aantal duidelijke randvoorwaarden, zoals de verhardingsneutraliteit en de impact op het waardevolle groen. 
  • we voegden een algemeen voorschrift toe om ingrepen in functie van duurzame energie of alternatieve transportsystemen (zoals een warmtenet of smart grid) toe te laten
 • zone voor onderwijs en kennisbedrijven : 
  • de nevenbestemmingen zijn duidelijker omschreven. We voegden ook studentenhuisvesting als mogelijkheid toe. 
  • in de inrichtings- en beheersvoorschriftenis is een uitgebreide paragraaf toegevoegd vanuit de mobiliteitsbeheersing. We bouwden een ontwikkelingssleutel in om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling op maat blijft van de restcapaciteit van de huidige aansluiting op de N60. Zolang de nieuwe aansluiting niet is gerealiseerd, mogen er maar 130 parkeerplaatsen bijkomen. Eenmaal de nieuwe aansluiting is gerealiseerd, is verdere groei mogelijk. We leggen het aantal parkeerplaatsen in deze nieuwe fase niet meer verordenend vast, maar verwijzen in het toelichtend gedeelte wél naar het voornemen van UGent om het aantal parkeerplaatsen op de site in de toekomst te plafonneren op 2810 plaatsen. De afspraken over het te realiseren parkeeraanbod en -beheer worden gehonoreerd in een princiepsovereenkomst tussen de mobiliteitsactoren, de gebiedsbeheerder en Stad Gent. 
 • zone voor productiebedrijven en hybride bedrijven : 
  • de gewenste bestemming is verduidelijkt. 
  • we voegden een extra voorschriften met betrekking tot parkeren toe. De vigerende parkeerrichtlijn is in het toelichtend gedeelte opgenomen. 
 • zone voor park
  • de overgangsbepaling met betrekking tot de toegangen aan de Tramstraat die in het voorontwerp enkel in het toelichtend gedeelte was opgenomen, zit nu vervat in het verordenend gedeelte. In de toelichtingsnota verwijzen we naar de recent afgeleverde omgevingsvergunning, waarin de gebruiksmogelijkheden van deze toegangen verder zijn aangescherpt. 
  • we voegden de verplichting om een inrichtingsstudie op te maken ook toe aan dit voorschrift (dit naar analogie met het inrichtings- en beheersplan dat de omgevingsvergunning voor de aanleg van het plein en de interne ontsluitingslus begeleidde).

De wijze waarop het ontwerp inspeelt op de adviezen van de verschillende adviesinstanties én de GECORO komt uitgebreid aan bod in de leeswijzer. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen belast met de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en neemt het college daartoe de nodige maatregelen. In deze fase van de opmaakprocedure van het RUP wordt er aan de gemeenteraad gevraagd om het ontwerp van het gemeentelijk RUP (nr. 148) ‘Technologiepark Ardoyen - Tramstraat’ voorlopig vast te stellen.

In uitvoering van artikel 2.2.5, § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat het ontwerp van gemeentelijk RUP (nr. 148) ‘Technologiepark Ardoyen - Tramstraat’  volgende voorgeschreven onderdelen:


1. een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied het plan van toepassing is. 

2. een nota met stedenbouwkundige voorschriften voor elk van de gebieden of delen van gebieden die aangeduid zijn op het grafisch plan. Bij elk van de voorschriften hoort een aparte toelichting om extra duiding te geven bij het verordenend gedeelte.

3. een toelichtingsnota. Deze nota omvat volgende onderdelen : 

- de nota geeft aan op welke wijze het RUP Ruimte voor Gent-Structuurvisie 2030 uitvoert.

- de nota geeft extra duiding bij de beleidskeuzes die de basis vormen van dit RUP, en door middel van een visie, ruimtelijk concepten en een gewenste ruimtelijke structuur voor het plangebied.

- de nota vat de huidige planningscontext samen en lijst de voorschriften op die met dit nieuwe RUP worden opgeheven.

- de nota vat het planmilieueffectenrapport samen en geeft aan op welke wijze de conclusies doorwerken in het RUP. 

- de nota bevat een overzicht van de maatregelen die naast dit RUP als juridisch kader zullen genomen worden evenals een register van de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaalschadecompensatie. 

- de nota bevat in bijlage bijkomende informatie over het gevoerde proces, het voorbereidend onderzoek en de plannings- en juridische context.

4. Een plan met weergave van de feitelijke en juridische toestand. 


Vervolgtraject

Over dit voorlopig vastgestelde ontwerp van RUP wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd dat 60 dagen duurt. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp van RUP. De GECORO bekijkt alle opmerkingen en bezwaren en brengt hierbij een advies uit bij de gemeenteraad.

De stadsdiensten maken het eindontwerp, dat definitief vastgesteld wordt door de gemeenteraad.

Ten slotte wordt de goedkeuring van het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Adviezen

Verslag plenaire vergadering Geen advies noodzakelijk
Departement Mobiliteit en Openbare Werken Ongunstig advies
Agentschap Wegen en Verkeer Ongunstig advies
Departement Omgeving Gunstig advies
Agentschap Innoveren en Ondernemen Gunstig advies
GECORO Gunstig onder voorwaarden
Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen Gunstig advies
OVAM Gunstig advies
Agentschap Natuur en Bos Gunstig advies

Activiteit

AC34299 Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt het bij dit besluit gevoegde ontwerp van het gemeentelijk RUP nr. 148 ‘Technologiepark Ardoyen - Tramstraat’ voorlopig vast.


Bijlagen