Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01244 - Overheidsopdracht van werken - Bouw van de Verapazbrug en omgevingsaanleg - 1M3D8H/20/51- stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Tine De Moor, Joris Vandenbroucke, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01244 - Overheidsopdracht van werken - Bouw van de Verapazbrug en omgevingsaanleg - 1M3D8H/20/51- stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01244 - Overheidsopdracht van werken - Bouw van de Verapazbrug en omgevingsaanleg - 1M3D8H/20/51- stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring 2020_GRMW_01244 - Overheidsopdracht van werken - Bouw van de Verapazbrug en omgevingsaanleg - 1M3D8H/20/51- stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 maart 2013 de samenwerkingsovereenkomst met Sogent, De Lijn, de TMVW en het Vlaamse Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen) betreffende de omgevingsaanleg rondom de Verapazbrug goedgekeurd, waarbij het Vlaamse Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen) door de Stad, De Lijn en TMVW werd aangeduid om in hun gezamenlijke naam op te treden als leidinggevend bestuur bij de gunning en de uitvoering van deze studieopdracht.

De gemeenteraad heeft in zitting van 3 december 2019 het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst betreffende de omgevingsaanleg rondom de Verapazbrug goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 24 juni 2013 zijn goedkeuring verleend aan het stadsaandeel in het bestek 1M3D8H/13/38 van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen met betrekking tot de studieopdracht ten behoeve van de realisatie van de Verapazbrug en de omgevingsaanleg rond de brug.

Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 21 november 2013 akkoord met de gunning van deze studieopdracht aan TV Witteveen-Bos – Maatontwerpers – MJ Van Hee Architecten, Posthoflei 5-1, 2600 Antwerpen-Berchem.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 29 november 2018 de wijziging van deze studieopdracht zoals vermeld in bijakte nr. 1 goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16 augustus 2018 de ontwerpplannen met betrekking tot de realisatie van de Verapazbrug en de omgevingsaanleg goedgekeurd.

Door het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen werd het bestek opgemaakt voor de overheidsopdracht van  werken - Bouw van de Verapazbrug en omgevingsaanleg - 1M3D8H/20/51. 

Doel van de aanneming:

Bouw van de Verapazbrug inclusief herinrichting van de kades. Heraanleg van de openbare wegen en publieke ruimte (inclusief traminfrastructuur), zowel ten oosten als ten westen van de brug. 

Beschrijving van de werken:

De opdracht omvat hoofdzakelijk:

 • opbraak- en grondwerken
 • aanleg van rioleringen
 • aanleg van funderingen en verhardingen
 • aanleg van trambaan inclusief fundering bovenleidingsmasten
 • aanbrengen van funderingspalen
 • bouwen van landhoofden en pijlers van gewapend beton
 • bouwen van brugdekken van voorgespannen beton over het water ten behoeve van wegverkeer
 • bouwen van uitkragende, stalen brugdekken ten behoeve van voetgangers en fietsers
 • bouwen van een betonnen kadevloer
 • bouwen van een combiwand
 • bouwen van aanvaarbescherming in het water
 • het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit bestek wordt voor goedkeuring van het stadsaandeel in de werken voorgelegd.

Deze opdracht is een occasionele gezamenlijke opdracht zoals voorzien in Art. 48. van de Wet.

De opdracht wordt geplaatst namens en voor rekening van:

-  Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV)

- Stad Gent

- TMVW

- De Lijn

- De Vlaamse Waterweg (DVW)

Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81, 9000 Gent, treedt op als aanbesteder.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Gunningscriteria: prijs.

Uitvoeringstermijn: 500 werkdagen.

De werken worden geraamd op 16.015.416,93 euro excl. btw, waarvan 12.646.645,97 euro ten laste van AWV, 1.209.479,18 euro ten laste van TMVW, 842.778,66 euro ten laste van De Lijn, 346.086,68 euro ten laste van DVW en 970.426,45 euro + 203.789,55 euro (21% btw) = 1.174.216,00 euro ten laste van de Stad.

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst* Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
Budgetplaats

349126200

Categorie*
2021
2022 x
2023 x
2024 x
Totaal  


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het stadsaandeel in het ontwerp van werken - Bouw van de Verapazbrug en omgevingsaanleg - 1M3D8H/20/51, opgemaakt door AWV.

Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen treedt op als aanbesteder.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Gunningscriteria: prijs.

Raming: 16.015.416,93 euro excl. btw, waarvan 12.646.645,97 euro ten laste van AWV, 1.209.479,18 euro ten laste van TMVW, 842.778,66 euro ten laste van De Lijn, 346.086,68 euro ten laste van DVW en 970.426,45 euro + 203.789,55 euro (21% btw) = 1.174.216,00 euro ten laste van de Stad.


Bijlagen

 • raming samenvatting
 • raming
 • Bestek bijlagen
 • plannen
 • bestek