Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01236 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan bv Ghent-Authentic in het kader van de toeristische relance - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01236 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan bv Ghent-Authentic in het kader van de toeristische relance - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01236 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan bv Ghent-Authentic in het kader van de toeristische relance - Goedkeuring 2020_GRMW_01236 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan bv Ghent-Authentic in het kader van de toeristische relance - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 3.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een eenmalige subsidie aan:

- bv Ghent-Authentic, Ajuinlei 1 te 9000 Gent: 3.000 euro

 die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie dient als directe ondersteuning van Gentse gidsenverenigingen in het kader van het toeristisch relanceplan.

De uitbraak van de mondiale coronacrisis begin 2020 zorgde voor een quasi tot stilstand komen van het toerisme naar en in Gent. Dit zowel door de genomen overheidsmaatregelen in binnen- en buitenland, als door het gewijzigd reisgedrag van potentiële bezoekers aan Gent.

Dit was direct voelbaar in alle geledingen van de Gentse toeristische industrie. De bezettingsgraad van de Gentse hotels daalde in april – mei – juni tot onder de 15 %, en kwam in de periode juli – augustus niet boven de 35 % uit. Het aantal bezoeken aan musea en bezienswaardigheden daalde op jaarbasis, in vergelijking met 2019, tot 1/3. Dezelfde daling tot 1/3 merken we ook in het toeristisch infokantoor. Enkel juli vormde een uitzondering, met een terugval tot 4/5 van het normale volume. Uiteraard vertaalt zich dit in een snel krimpende vraag naar toeristische gidsen. 

Daarom bevat het relanceplan toerisme 2020-2022 ook maatregelen ter ondersteuning van gidsenverenigingen. De Dienst Toerisme vroeg in Gent actieve gidsenverenigingen, waaronder de genoemde vereniging, een motivatienota waaruit blijkt hoe hun werking getroffen wordt door de mondiale uitbraak van het coronavirus. Uit de ingewonnen stukken blijkt dat de gidsenverenigingen alle geconfronteerd worden met een sterke terugval van activiteiten en inkomsten, soms tot 90 %. Omdat de vaste kosten vaak gelijk blijven, komen ze in financieel troebeler water terecht, wat zelfs leidt tot afslanking. Bovendien maken ze ook kosten door steeds weer op zoek te gaan naar oplossingen die het mogelijk maken om tot een alternatief en aangepast aanbod te komen. Teneinde de vereniging te helpen in hun financiële weerbaarheid en reconversie door deze ongeziene crisis, stellen we voor om de genoemde  vereniging financieel te ondersteunen met een eenmalige subsidie in 2020.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.


De bv Ghent Authentic heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent:

- aanvraagformulier subsidie bv Ghent Authentic (28 september 2020).

Dit werd in orde bevonden.

De bv Ghent Authentic is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer:

- IBAN BE45 6451 0425 1389 - BIC JVBABE 22 van bv Ghent-Authentic, Ajuinlei 1 te 9000 Gent: 3.000 euro.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Toerisme Toerisme
Budgetplaats 3446700RE344670001
Categorie* E subs.E subs.
Subsidiecode Niet_RelevantNiet_Relevant
2020 1.500,00 1.500,00
Totaal 1.500,00 1.500,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34467 Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 3.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan de bv Ghent Authentic, te Ajuinlei 1 te 9000 Gent.


Bijlagen

  • Subsidieaanvraag Ghent Authentic - eenmalige subsidie van Toerisme Gent in 2020