Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01215 - Overeenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent over de beschikbaarstelling van het complex Minnemeers - Derde addendum - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01215 - Overeenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent over de beschikbaarstelling van het complex Minnemeers - Derde addendum - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01215 - Overeenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent over de beschikbaarstelling van het complex Minnemeers - Derde addendum - Goedkeuring 2020_GRMW_01215 - Overeenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent over de beschikbaarstelling van het complex Minnemeers - Derde addendum - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.
  • Het besluit van de gemeenteraad van 23 september 2019 over de goedkeuring van het tweede addendum bij de overeenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent met betrekking tot de beschikbaarstelling van het complex Minnemeers.

Voorgestelde uitgaven

€ 132.731,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij overeenkomst d.d. 8 november 1988 met NTGent, Sint-Baafsplein 17, Gent, werd het complex Minnemeers (repetitiezaal, ateliers en bijhorende faciliteiten) aan NTGent ter beschikking gesteld als repetitieruimte voor de eigen producties van NTGent alsook voor de programmatie van publieksvoorstellingen.

Op 23 december 2010 werd een overeenkomst met NTGent ondertekend (goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 december 2010), waarbij de beschikbaarstelling van het complex Minnemeers werd gecombineerd met een jaarlijkse subsidie van 116.029 euro ten behoeve van de exploitatie van het complex Minnemeers. Deze overeenkomst liep van 1 januari 2010 t.e.m. 1 juli 2014. Middels een eerste addendum (goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2015) werd deze overeenkomst verlengd tot 31 december 2018, waarbij het bedrag van de subsidie tegelijk werd geactualiseerd tot een bedrag van 128.500 euro (jaarlijks te indexeren met de groeivoet die de Stad hanteert voor de werkingssubsidies). Nadien werd de overeenkomst door middel van een tweede addendum (door de gemeenteraad goedgekeurd op 23 september 2019) verlengd tot 31 december 2019.

De beperkte duurtijd van de verlenging van de subsidie was ingegeven door een vooropgesteld scenario (door het college principieel goedgekeurd bij besluit d.d. 26 juni 2014) om de problematiek (slechte toestand) van NT2 Minnemeers aan te pakken, waarbij onderzocht zou worden (Stad i.s.m. sogent) of, binnen de financiële grenzen van het meerjarenplan, gestart kon worden met een vastgoedontwikkeling op de site van de Minnemeers gekoppeld aan de realisatie van een nieuwbouw voor de repetitiefunctie, decoratelier en kostuumopslag. Op aansturen van o.a. Dienst Vastgoedbeheer werd dit scenario echter niet verder onderzocht, en werd vooropgesteld om het complex Minnemeers te renoveren tot een volwaardige repetitieruimte, en tegelijk de atelierfuncties uit het complex over te hevelen naar een nader te bepalen (en nog te ontwikkelen) logistieke unit. Deze piste is tot op heden niet verder uitgewerkt.

De beschikbaarstelling van het complex Minnemeers aan NTGent wordt ondertussen gecontinueerd op basis van de oorspronkelijke overeenkomst uit 1988.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie ten behoeve van de exploitatie van het complex Minnemeers door NTGent liep echter af op 31 december 2019. Aangezien het complex Minnemeers sinds 1 januari 2020 verder wordt geëxploiteerd door NTGent, wordt voorgesteld om de subsidie (bedrag 2020: 132.731 euro) eenmalig te verlengen voor 2020.

De meerjarenovereenkomst met betrekking tot de beschikbaarstelling van het complex Minnemeers aan NTGent en de eraan gekoppelde subsidiëring wordt herzien in het kader van de uitvoering van de meerjarenplanning 2020-2025, en zal in latere besluitvorming ter goedkeuring worden voorgelegd.

Het derde addendum bij de overeenkomst d.d. 23 december 2010 wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Overzicht van de uitgaven

.

Dienst*

Cultuurdienst

Budgetplaats

341130000

Categorie*

E subs.

Subsidiecode

Niet_Relevant

2020

132.731 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bijgevoegde derde addendum bij de overeenkomst met de Stichting van Openbaar Nut NTGent, Sint-Baafsplein 17 te 9000 Gent, voor de terbeschikkingstelling van het complex Minnemeers.


Bijlagen