Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01220 - Addendum bij de raamovereenkomst inzake de uittreding van de Stad Gent uit de intercommunale Publilec - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01220 - Addendum bij de raamovereenkomst inzake de uittreding van de Stad Gent uit de intercommunale Publilec - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 13
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01220 - Addendum bij de raamovereenkomst inzake de uittreding van de Stad Gent uit de intercommunale Publilec - Goedkeuring 2020_GRMW_01220 - Addendum bij de raamovereenkomst inzake de uittreding van de Stad Gent uit de intercommunale Publilec - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

De statuten van Publilec

De raamovereenkomst over de uittreding van de Stad Gent uit Publilec, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2017.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.614.886,67

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent is in 1985 toegetreden tot de toenmalige intercommunale SPE (Samenwerkende Vennootschap voor Productie van Elektriciteit) en heeft daarbij haar elektriciteitscentrales aan de Ham ingebracht in de intercommunale. Het toenmalige statutair personeel van de Stad Gent dat er tewerkgesteld was, werd overgenomen door de intercommunale SPE (die later de naam Publilec aannam).

Naar aanleiding van de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt in 2001 vond een inbreng van algemeenheid plaats van de intercommunale in privaatrechtelijke vennootschap SPE nv. Het personeel werd contractueel bij SPE nv.

In 2005 verkocht de intercommunale 51% van de aandelen SPE nv aan Gaz de France/Centrica. Later werd deze participatie overgenomen door EDF (Luminus).

Aldus was de intercommunale geëvolueerd van een elektriciteitsproductie-entiteit (in 1985) naar een zuiver financiële holding in een concurrentiële markt (ingevolge de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt).

In 2013 vatte de Stad Gent gesprekken aan om uit te treden uit de intercommunale. De onderhandelingen verliepen moeizaam, in het bijzonder omwille van de pensioenproblematiek van de voormalige statutaire personeelsleden van de stad Gent, gekoppeld aan het feit dat de intercommunale onvoldoende provisies had voorzien om alle pensioenverplichtingen te dekken. Bovendien was een uittreding aan boekwaarde voor de Stad Gent financieel niet interessant, gelet op de intrinsieke meerwaarde van de participatie in EDF Luminus en Publipart.

In 2017 kwamen de onderhandelingen over de uittreding van de Stad Gent uit Publilec in een stroomversnelling.

De gemeenteraad heeft in zitting van 19 december 2017 een raamakkoord over de uittreding van de Stad Gent uit Publilec goedgekeurd.

Naar aanleiding van de uittreding uit Publilec heeft de Stad Gent  € 18.320.000 ontvangen voor de overname van de gesolidariseerde pensioenverbintenissen ‘Noord’ te dekken. In de berekeningen die Ethias gemaakt had om de benodigde provisie te berekenen, werd rekening gehouden met een extra buffer van 20% ter dekking van de pensioenverplichtingen. M.a.w. in het bedrag van 18,3 miljoen euro dat de Stad Gent ontving voor de dekking van de overgenomen pensioenverbintenissen werd rekening gehouden met een buffer van 20%.

Bovendien werd rekening gehouden met een wetsontwerp dat op 19 oktober 2017 werd  gestemd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers met betrekking tot personeelsleden die minder dan 5 jaar statutair tewerkgesteld zijn geweest bij een openbaar bestuur, waarbij zij recht zouden hebben op een statutair pensioen pro rata het aantal jaren dat zij statutair tewerkgesteld waren. Volgens berekeningen van Ethias (d.d. 30 november 2017) zou een bijkomende dekking nodig zijn van € 1.160.000 voor de dekking van de pensioenverbintenissen van toekomstige gepensioneerden 'Noord' met een statutaire loopbaan van minder dan 5 jaar. Ten tijde van de goedkeuring van het raamakkoord was er evenwel nog geen zekerheid of het wetsontwerp ongewijzigd zou worden aangenomen. Derhalve werd hiervoor een provisie van € 1.160.000 'voorzien', maar nog niet uitbetaald aan de Stad Gent, vermits deze nog niet definitief verworven was zolang het wetsontwerp niet ongewijzigd werd aangenomen.

Voor de berekening van de waarde van de aandelen van de Stad Gent in Publilec, werd een akkoord bereikt om een voorlopige waarde van het scheidingsaandeel te berekenen, en in 2020 een definitieve waarde te bepalen, gelet op het feit dat de statutaire duur van de intercommunale op dat ogenblik bepaald was op 31.12.2019.

De voorlopige waarde van het scheidingsaandeel die de Stad Gent in 2018 ontving, bedroeg € 27.332.201,03, zijnde € 27.481.447,42 hetgeen 10,174% was van een totale waarde van Publilec van € 270.112.190,17, verminderd met een bijdrage van de Stad Gent in de werkingskosten van € 149.246,40 van PUBLILEC tot eind 2019 (= toenmalige statutaire eindduur).

In de raamovereenkomst werd bepaald dat in 2020 een herberekening zou gemaakt worden van de waarde van het scheidingsaandeel van de Stad Gent, waarbij er slechts 2 componenten van de waardering van Publilec kunnen wijzigen t.o.v. voorlopige waardering van het scheidingsaandeel, namelijk 1° de berekening van de waarde van EDF Luminus, en 2° de definitieve berekening van de financiële impact van het al dan niet in voege treden van het wetsontwerp inzake de statutairen met een loopbaan van minder dan 5 jaar.

Voor de herberekening van het scheidingsaandeel van de Stad Gent zou het percentage van 10,174% gebruikt worden, met name hetzelfde percentage als bij de berekening van de voorlopige waarde van het scheidingsaandeel. 

In de zomer 2020 hebben vertegenwoordigers van de Stad Gent en Publilec onderhandelingen gevoerd over de definitieve waarde van het scheidingsaandeel inzake de 2 voormelde componenten, met name 1° de berekening van de waarde van EDF (Luminus) en 2° de financiële impact  de statutairen met een loopbaan van minder dan 5 jaar.

1° Inzake de berekening van de waarde van EDF (Luminus)

Sedert de uittreding van de Stad Gent uit Publilec is er  geen beursintroductie geweest van EDF LUMINUS, noch is er een aankoop geweest van de participaties van PUBLILEC in EDF LUMINUS. Derhalve dient het scheidingsaandeel herzien worden in functie van de vier in de raamovereenkomst vermelde waarderingsmethodes:

A. de methode die verwijst naar een veelvoud van de EBITDA, aan deze methode wordt een wegingsfactor toegekend van 3/12;

B. een rendement in dividend van 7% op het gecumuleerde en geschatte resultaat van de periode 2019-2022 – aan deze methode wordt een wegingsfactor toegekend van 1/12;

C. de waardering van de onderneming in het kader van de geplande beursintroductie in 2015 (“IPO”), verhoogd met 150 miljoen €, aan deze methode wordt een wegingsfactor toegekend van 3/12; 

D. het eigen vermogen van EDF LUMINUS zoals deze blijken uit de jaarrekening op 31 december 2019 (BE GAAP) – aan deze methode wordt een wegingsfactor toegekend van 5/12. LUMINUS.

De COVID19-maatregelen hebben een aanzienlijke negatieve impact op het geschat resultaat over de periode 2019-2022. Omwille van interpretatieverschillen over de berekening van de waarderingsmethode B, hebben de vertegenwoordigers van de Stad Gent en Publilec het voorstel gedaan om de methode B ongewijzigd te laten.

In de raamovereenkomst was voorzien dat bij de definitieve waardebepaling in 2020 de waarderingsmethode C (waardering in het kader van de geplande beursintroductie van EDF Luminus in 2015) ongewijzigd zou blijven.

Derhalve wordt, bij de herberekening van het scheidingsaandeel, enkel rekening gehouden met de waarderingsmethodes A en D. Het (gecorrigeerd) eigen vermogen van EDF (Luminus) per 31.12.2019 ligt aanzienlijk lager dan per 31.12.2016. Ook lag de EBITDA in 2019 lager dan in 2017. Ingevolge de waarderingscomponenten A en D ligt de definitieve waarde van het scheidingsaandeel € 454.886,67 lager dan de voorlopige waarde (€ 26.877.315,47 in plaats van € 27.332.202,13)

2°  inzake de financiële impact van de statutairen met een loopbaan van minder dan 5 jaar.

Ethias heeft op 9 juli 2018 bevestigd dat de wet van 30 maart 2018 (met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het gesolidariseerd Pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen) geen financiële impact heeft op de berekeningen die gemaakt werden. Derhalve is de provisie van 1.160.000,00 € die in de raamovereenkomst werd voorzien voor de personeelsleden die minder dan 5 jaar statutair tewerkgesteld werden, definitief verworven.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De definitieve waarde van het scheidingsaandeel leidt tot een extra betaling van Publilec aan de Stad Gent van € 705.113,33, namelijk,

- een lagere waarde van EDF (Luminus) ten belope van € - 454.886,67

- een provisie (bijkomende vergoeding) van € 1.160.000 voor de pensioenlast van de personeelsleden van de statutaire tewerkstelling van minder dan 5 jaar, ingevolge het definitief worden van het wetsontwerp.

Hiertoe werd een addendum opgemaakt dat voor goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*    
Budgetplaats 351090000  351090000  
Categorie* 6211001  6590000 
Subsidiecode    
2020 1.160.000,00  454.886,67 

Overzicht van de inkomsten

Dienst*  
Budgetplaats 351090000 
Categorie* 7590000 
Subsidiecode  
2020 1.160.000,00 
Totaal  

Verwachte ontvangsten

€ 1.160.000,00

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de raamovereenkomst tussen de Stad Gent, Nethys, Efin en Publilec inzake de uittreding van de Stad Gent uit de intercommunale Publilec, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de bijkomende betaling van Publilec aan de Stad Gent van € 705.113,33 ingevolge de herberekening van de waarde van het scheidingsaandeel van de Stad Gent.


Bijlagen

  • Addendum
  • convention-cadre
  • Waardering PublilecPublipart 2019
  • financiele impact statutairen met statutaire duur van minder dan 5 jaar
  • Financieel sjabloon Publilec