Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01209 - Opdrachthoudende vereniging Imewo - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2020 - statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01209 - Opdrachthoudende vereniging Imewo - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2020 - statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 41
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01209 - Opdrachthoudende vereniging Imewo - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2020 - statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring 2020_GRMW_01209 - Opdrachthoudende vereniging Imewo - buitengewone algemene vergadering van 14 december 2020 - statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 427, 432, derde lid

De statuten van de opdrachthoudende vereniging Imewo;

Niet digitale bijlagen


 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1 en artikel 432, eerste lid.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op maandag 14 december 2020 om 18.00 uur vindt een algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo plaats in Hotel Brugge-Oostkamp, Kapellestraat 146 te 8020 Oostkamp.

De agenda luidt als volgt:
 1. Aanpassen van de statuten als volgt:
 2. a. Wijziging van het doel/voorwerp

  b. – Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II

      – Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 25, 26, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en bijlage 3

     – Toevoegen van een artikel 29ter

    – Hernummeren van bijlage 1bis, schrappen van bijlage 2 en toevoegen van een nieuwe bijlage 4

 3. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen
 4. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
 5. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
 6. Statutaire benoemingen.
 7. a.  Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 14 december 2020.
 8.  b.  Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

 9. Statutaire mededelingen. 


Een dossier met documentatiestukken werd op 15 september 2020 aan de Stad Gent over­gemaakt.

TOELICHTING

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden vooreerst hun oorsprong in de verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV):

- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het nieuwe WVV.

- Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging.

- Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

- Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de Algemene Vergadering.

- In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure.


Daarnaast worden nog een aantal wijzigingen aangebracht:

- Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de reeds in de statuten opgenomen zetel.

- Invoeging en/of actualisering van een aantal definities.

- Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig lid van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

- Aanpassingen inzake de bepalingen van het kapitaal, aandelen, winstverdeling en stemrechten, schrappen bijlage 2 en toevoeging bijlage 4, ten gevolge van de partiële splitsing door overneming van de activiteiten van de stad Deinze, postcode 9800.

- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.

Er worden enkele wijzigingen aangebracht aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de inwerkingtreding van het WVV).

De voorgestelde statutenwijzigingen treden in werking op de dag van de Algemene vergadering in buitengewone zitting waarop het agendapunt ‘statutenwijziging’ wordt goedgekeurd, met uitzondering van de artikelen 8, 11, 25, 26, 30, 35 en 37, de schrapping van de bijlage 2 en de bepalingen van de bijlage 4, dewelke in werking treden op 1 januari 2021.

De winstverdeling wordt aangepast: technisch gezien zal een referentiewinst (talon) per gemeente worden ingevoerd en zal er gewerkt worden enerzijds met niet-preferente aandelen Ae, Ag, en anderzijds met preferente aandelen A’e en A’g. Preferente aandelen zijn aandelen toegekend voor het ingebracht eigen vermogen boven de door de VREG vooropgestelde doelverhouding totale eigen vermogen versus de waarde van de ingebrachte activa, momenteel 40 %. Deze preferente aandelen worden vergoed overeenkomstig de kapitaalkostenvergoeding voor vreemd vermogen, gecorrigeerd met vennootschapsbelasting, zoals bepaald binnen de geldende tariefmethodologie van de VREG. Deze theoretische referentiewinst (talon) zal worden bepaald op de situatie per 31 december 2017. In een nieuwe bijlage 4 wordt de referentiewinst per activiteit en per betrokken groep van gemeenten toegevoegd.

Voor nadere toelichting bij de voorgestelde statutenwijzigingen wordt verwezen naar de commentaarnota en het voorstel van statutenwijzigingen in bijlage bij dit besluit.


Voor de wijziging van het doel/voorwerp heeft de raad van bestuur een bijzonder verslag opgemaakt.

De voorgestelde uitbreiding van de toetreding voor de activiteit openbare verlichting en de nevenactiviteit netbeheer heeft betrekking op de gemeente Destelbergen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het voorstel van statutenwijziging dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo die plaatsvindt op maandag 14 december 2020 om 18.00 uur Hotel Brugge-Oostkamp, Kapellestraat 146 te 8020 Oostkamp, met name:

 1. Aanpassen van de statuten als volgt:
 2. a. Wijziging van het doel/voorwerp

  b. – Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I en II

      – Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 25, 26, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en bijlage 3

     – Toevoegen van een artikel 29ter

    – Hernummeren van bijlage 1bis, schrappen van bijlage 2 en toevoegen van een nieuwe bijlage 4

 3. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen
 4. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
 5. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
 6. Statutaire benoemingen.
 7. a.  Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 14 december 2020.
 8.  b.  Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

 9. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2

Keurt goed, de voorgestelde statutenwijzigingen van Imewo, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Imewo, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

1. in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Imewo op 14 december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing.

2. in geval van schriftelijke algemene vergadering

Keurt goed, elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. 
Dit geeft het standpunt van de Stad Gent weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente/stad) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

Artikel 4

Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde be­slis­singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vere­niging Imewo, ter attentie van het secre­tariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e‑mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .


Bijlagen

 • Oproepingsbrief
 • 1 Voorstel statutenwijzingen
 • 1. Commentaarnota statutenwijzigingen
 • 1. Inleiding statutenwijzigingen
 • 1. Bijzonder verslag raad van bestuur
 • 2. Verlenen van machtiging
 • 3. Inleiding strategie
 • 3. Actiepunten in beleid en strategie 2021
 • 3. Begroting 2021
 • 4. Vaststelling uitkering overeenkomstig art 6 114 WVV
 • 5. Statutaire benoemingen
 • 6. Aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten
 • 7. Statutaire mededelingen
 • ontwerp GR-besluit agenda en mandaat