Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01219 - IMEWO - bijkomende intekening op Apt-aandelen IMEWO in het kader van een kapitaalverhoging van Publi-T - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01219 - IMEWO - bijkomende intekening op Apt-aandelen IMEWO in het kader van een kapitaalverhoging van Publi-T - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 13
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01219 - IMEWO - bijkomende intekening op Apt-aandelen IMEWO in het kader van een kapitaalverhoging van Publi-T - Goedkeuring 2020_GRMW_01219 - IMEWO - bijkomende intekening op Apt-aandelen IMEWO in het kader van een kapitaalverhoging van Publi-T - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 388;
 
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Imewo;
 
De brief van 17 april 2020 van Imewo inzake het aanbod om in te tekenen op aandelen Apt ter financiering van de kapitaalverhoging van Publi-T.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De opdrachthoudende vereniging Imewo heeft op  16 september 2020 een email gestuurd met de mededeling dat de mogelijkheid bestaat om bijkomend in te tekenen op aandelen Apt van Imewo.

De aanleiding voor de kapitaalverhoging van Imewo was een beslissing van de raad van bestuur om in te tekenen op nieuwe aandelen van Publi-T voor een totaal investeringsbedrag van 14,34 miljoen euro. Publi-T controleert de hoogspanningsnetbeheerder Elia.

Bij gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2020 heeft de Stad Gent beslist om te tekenen voor haar proportioneel voorbehouden deel aan Apt-aandelen.

In totaal zijn 36 deelnemers ingegaan op het aanbod van Imewo tot intekening op hun proportioneel voorbehouden deel, waarvan 7 ook nog bijkomende aandelen wensten. 3 deelnemers tekenden niet in. Uiteindelijk zijn niet alle uitgegeven aandelen onderschreven: er resten nog 10.567 aandelen Apt ter waarde van € 291.332,19.

Na de bevraging van 16 september, bleek dat er 3 gemeenten, waaronder de Stad Gent, bereid zijn om in te tekenen op de bijkomende aandelen. Op die manier kan in elk geval vermeden worden dat Imewo nieuwe Publi-T aandelen zou moeten verkopen aan een andere aandeelhouder van Publi-T.


Huidige aandelen

% maximaal

Aantal Apt

Bedrag

Brugge

78.089

32,65%

3450

                 € 95.116,50

Gent

145.027

60,65%

6409

               € 176.696,13

Jabbeke

16.024

6,70%

708

                 € 19.519,56


239.140

100,00%

10567

               € 291.332,19


De 6.409 Apt-aandelen waarop de stad Gent bijkomend kan intekenen voor een totaal bedrag van € 176.696,13 kunnen gefinancierd worden met leningen die Imewo aangegaan heeft, waarbij de bijkomende jaarlijkse aflossing zo gering is dat deze met de 15% buffer kan gedekt worden (gelet op de pay-out ratio van de dividenden van 85% . Derhalve heeft deze bijkomende participatie geen budgettaire impact voor de Stad Gent, en leidt bovendien tot een bijkomende dividenduitkering.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Activiteit

AC34563 STOP 2.2.2. - Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering en juridische audits (JDK)

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed om in te tekenen op bijkomende aandelen Imewo-aandelen Apt, met name 6.409 Apt-aandelen aan een eenheidsprijs van 27,57 euro voor een totaal bedrag van 176.696,13 euro, en dit bedrag te financieren volgens de modaliteiten vermeld in de artikel 2 hierna.

Artikel 2

Keurt goed om, voor de volstorting van de artikel 1 vermelde aandelen Apt, in te gaan op het financieringsvoorstel van Imewo zoals weergegeven in de aangetekende brief van 17 april 2020, met name financiering met een banklening afgesloten door Imewo voor een periode van vijf jaar met jaarlijkse vaste aflossingen en vaste rentevoet.

Artikel 3

Keurt goed, het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde be­slis­singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten van Fluvius, uitsluitend op het e‑mailadres johan.verzyck@fluvius.be.


Bijlagen

  • Brief Imewo
  • Motivering van de uitgifte van nieuwe aandelen Apt