Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01247 - Overheidsopdracht van werken - herinrichting kruispunten N70 x R4 – Orchideestraat – Drieselstraat - 1M3D8H/20/58 - stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01247 - Overheidsopdracht van werken - herinrichting kruispunten N70 x R4 – Orchideestraat – Drieselstraat - 1M3D8H/20/58 - stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 51
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01247 - Overheidsopdracht van werken - herinrichting kruispunten N70 x R4 – Orchideestraat – Drieselstraat - 1M3D8H/20/58 - stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring 2020_GRMW_01247 - Overheidsopdracht van werken - herinrichting kruispunten N70 x R4 – Orchideestraat – Drieselstraat - 1M3D8H/20/58 - stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 maart 2019 de samenwerkingsovereenkomst met  het Vlaamse Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer) en TMVW voor gezamenlijke opdracht van werken langs de N70 te Oostakker  goedgekeurd.

Door het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV) werd het bestek opgemaakt voor de overheidsopdracht van werken - herinrichting kruispunten N70 x R4 – Orchideestraat – Drieselstraat - 1M3D8H/20/58. 

Doel van de aanneming:

Deze werken omvatten de heraanleg van de N70 tussen kmpt 4,5 (kruispunt met Herman Teirlinckstraat) en 5,8 (kruispunt met Sparrenlaan).

Aandeel AWV:

 • Alle wegenis- en rioleringswerken en groenaanleg kruispunten N70 - Orchideestraat (TV3V nr 4162), inclusief constructies van de riolering
 • Alle wegenis- en rioleringswerken en groenaanleg kruispunten N70 – Drieselstraat (TV3V nr 4081), inclusief aanleg bufferbekken en wadi en constructies van de riolering
 • Wegenis- en RWA-rioleringswerken in zone buiten straal van 100 m rondom de bovenvermelde kruispunten. RWA volgens verdeelsleutel met TMVW. 

Aandeel TMVW:

 • Rioleringswerken in zone buiten straal van 100m rondom de bovenvermelde kruispunten
  1. DWA 100 % tlv TMVW
  2. RWA volgens verdeelsleutel met AWV. 

Aandeel Stad Gent:

 • Aanleg voetpaden in de zone buiten straal van 100 m rondom de bovenvermelde kruispunten
 • Groenaanleg in zone buiten straal van 100 m rondom de bovenvermelde kruispunten. 

Beschrijving van de werken:

 • De opdracht omvat hoofdzakelijk: 
 • Werfsignalisatie
 • Uitvoeren van topografische verrichtingen
 • Voorbereidende werken en grondwerken
 • Rooien van beplanting
 • Uitbreken verhardingen
 • Aanleggen van minder-hinder verharding
 • Aanleggen koolwaterstofverhardingen
 • Aanleggen betonverhardingen
 • Aanleggen lijnvormige elementen
 • Aanleggen van funderingen t.b.v. bestratingen, verhardingen, lijnvormige elementen
 • Aanleggen betonstraatstenen
 • Aanleg van een RWA- en DWA-afwateringsstelsel (incl. constructies, aansluitingen,…)
 • Uitvoeren van 5 onderdoorpersingen
 • Aanleg van overstortconstructies (inclusief wervelventiel, damwanden, ...)
 • Aanleg van ondergronds betonnen bufferbekken (volume ca.2000 m³)
 • Aanleg van pompstations en persleidingen
 • Zaaien van groenzones
 • Signalisatie en markeringen
 • Het onderhouden van de werken gedurende de waarborgperiode.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit bestek wordt voor goedkeuring van het stadsaandeel in de werken voorgelegd.

Deze opdracht is een occasionele gezamenlijke opdracht zoals voorzien in Art. 48. van de Wet.

De opdracht wordt geplaatst namens en voor rekening van:

-  Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV)

- Stad Gent

- TMVW

Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Virginie Lovelinggebouw - Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81, 9000 Gent, treedt op als aanbesteder.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Gunningscriteria: prijs.

Uitvoeringstermijn: 300 werkdagen.

De werken worden geraamd op 8.162.827,93  euro excl. btw, waarvan 228.414,52 euro + 47.967,05 euro (21% btw) = 276.381,57 euro ten laste van de Stad.

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst* Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
Budgetplaats

349126200

Categorie*
2021
2022 x
2023 x
2024 x
Totaal  


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het stadsaandeel in het ontwerp van werken - herinrichting kruispunten N70 x R4 – Orchideestraat – Drieselstraat - 1M3D8H/20/58, opgemaakt door AWV.

Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen treedt op als aanbesteder.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Gunningscriteria: prijs.

De werken worden geraamd op 8.162.827,93  euro excl. btw, waarvan 228.414,52 euro + 47.967,05 euro (21% btw) = 276.381,57 euro ten laste van de Stad.


Bijlagen

 • bestek + bijlagen
 • raming