Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01221 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 8 december 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01221 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 8 december 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 41
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01221 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 8 december 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring 2020_GRMW_01221 - Dienstverlenende vereniging TMVS - algemene vergadering van 8 december 2020 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde en zesde lid;
De statuten van TMVS.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1, artikel 77, eerste lid en artikel 432, eerste lid.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De dienstverlenende vereniging TMVS heeft op 14 september 2020 een aangetekende brief gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de  algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 8 december 2020 om 14u30. Gelet op de COVID19-maatregelen, zal de praktische organisatie eind oktober 2020 meegedeeld worden). 

De agenda luidt als volgt:

1. Toetreding van deelnemers

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetredingen

3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021

4. Begroting 2021

5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing

6. Statutaire benoemingen

Varia

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent en OCMW Gent worden vastgesteld.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, de dagorde en de punten op de agendapunt van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 8 december 2020 om 14u30 met name:

1. Toetreding van deelnemers

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetredingen

3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021

4. Begroting 2021

5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing

6. Statutaire benoemingen

Varia

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 8 december 2020 om 14u30 om:

  • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
  • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van OCMW Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 8 december 2020 om 14u30, om:

  • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
  • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan TMVS dv, hetzij per post t.a.v. FARYS TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, hetzij per elektronische post naar 20201208BAVTMVS@farys.be.


Bijlagen

  • Agenda met bijlagen
  • Te volgen strategie en begroting 2021
  • Oproepingsbrief
  • Voorstel gemeenteraadsbesluit