Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01223 - Klimaatplan 2020-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Karlijn Deene

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01223 - Klimaatplan 2020-2025 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 39
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 5
Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 7
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01223 - Klimaatplan 2020-2025 - Goedkeuring 2020_GRMW_01223 - Klimaatplan 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1, en artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 23 november 2015 ging de gemeenteraad akkoord met de ondertekening van het Europese burgemeestersconvenant over klimaatmitigatie en -adaptatie. Hierin engageert de Stad zich tot:

- Het verminderen van CO2-emissies met ten minste 40 % tegen 2030 via energie-efficiëntiemaatregelen en het inzetten van hernieuwbare energie
- Het verhogen van de klimaatbestendigheid.

In dit klimaatplan worden acties uitgewerkt voor de implementatie van dit engagement in de periode 2020-2025.

Op 28 januari 2019 nam de gemeenteraad  kennis van het bestuursakkoord voor de komende legislatuur. Dit klimaatplan is een concretisering van de afspraken die gemaakt zijn in het bestuursakkoord en beschrijft de beleidskeuzes inzake klimaatbeleid.

Op 25 juni 2020 werd in een themacommissie van de gemeenteraad de ontwerpversie toegelicht en besproken.

Het ontwerpklimaatplan werd ook voor advies voorgelegd. We ontvingen een gezamenlijk advies van de Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur en de Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening, een advies van de Jeugdraad Gent, een advies van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking en een advies van de Stedelijke Woonraad Gent.

Op 21 september 2020 werd een overleg georganiseerd met armoede-experten en sociale organisaties over energie-armoede en sociaal klimaatbeleid. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De bespreking in de themacommissie en de adviesronde gaven aanleiding tot aanpassingen.

De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen zijn:

 1. In het hoofdstuk 'Doelstellingen' wordt de link gelegd met de Sustainable Development Goals.
 2. Tekstuele verduidelijking werd aangebracht inzake de relatie rollend fonds en Gent Knapt Op
 3. Inzake energie-armoede werd een passage toegevoegd inzake indicatoren voor beleidsopvolging van sociaal klimaatbeleid. 
 4. De titel van het hoofdstuk hernieuwbare energie werd verduidelijkt: 'Hernieuwbare energie: zon, wind en gasloos verwarmen'
 5. De ambitie van actie 38 inzake energiecoaching werd duidelijker geformuleerd
 6. De kennisopbouw binnen Greentrack (actie 43) wordt ook uitgedragen naar andere steden, dit werd verduidelijkt.
 7. De timing van actie 46 inzake klimaatvriendelijk beleggen werd toegevoegd.
 8. Een passage in de doelstelling van hoofdstuk voeding werd verduidelijkt.
 9. In actie 55 werd 'korte keten' toegevoegd aan de set criteria inzake schoolmaaltijden
 10. In actie 61 over het grondenbeleid van de stad werd een passage genuanceerd. Er werd ook toegevoegd dat een visienota over het beheer van OCMW-gronden wordt opgemaakt.
 11. In actie 62 werd een toevoeging gedaan inzake ondersteuning voor bloemenrijke graslanden.
 12. De bijlagen 'Indicatoren' en 'Budget 2020-2025', die in de ontwerpversie nog niet beschikbaar waren, zijn toegevoegd.
 13. De cijfers over CO2-emmissies en productie van hernieuwbare energie werden aangevuld met de meest recente gegevens.

Daarnaast werd de tekst aangepast in functie van de actualiteit, met name de coronacrisis en het voorstel van EU-commissievoorzitster Von der Leyen om de ambitie op te schalen naar -55 % CO2-besparing tegen 2030 . 

Alle wijzigingen zijn terug te vinden in de bijgevoegde versie met track changes.

Het resultaat van deze aanpassingen is het definitieve klimaatplan dat voorligt ter goedkeuring. Er komt na goedkeuring ook een Engelstalige versie. De oorspronkelijke versie werd ook in een passende lay-out gestoken. Hiermee wordt dit klimaatplan van de Stad Gent ook ingezet als (internationaal) visitekaartje en bron van inspiratie. Dit wordt ook formeel ingediend bij Europa in het kader van het burgemeestersconvenant.

Zoals in het hoofdstuk 'Verloop van het traject' aangegeven, bevat de eindversie ook een vermelding van een aantal Gentse bedrijven en organisaties (pg 70 en volgende). Het is immers van groot belang dat naast de Stad Gent ook andere actoren zich engageren in het traject naar een klimaatneutrale stad. Deze organisaties zijn cultuurhuis Vooruit, de Arteveldehogeschool, Luminus als uitbater van een warmtenet, de Universiteit Gent, North Sea Port, Shopping Gent Zuid, Bedrijvencentrum De Punt en HOGent. Het is de bedoeling dat deze lijst met geëngageerde partners in de toekomst nog verder uitbreidt. 

Adviezen

Jeugdraad Gent Gunstig advies
Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking (STANZ) Gunstig advies
Stedelijke Woonraad Gent (WORA) Gunstig advies
Stedelijke adviesraad voor Milieu en Natuur (Minaraad) en Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke ordening (GECORO) Gunstig advies

Activiteit

AC34954 Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde klimaatplan 2020-2025.


Bijlagen

 • Klimaatplan 2020-2025 met revisies
 • Klimaatplan 2020-2025
 • CO2 monitor 2018 - nota