Terug
Gepubliceerd op 26/11/2020

2020_GRMW_01239 - Nieuw subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Tine De Moor, Joris Vandenbroucke, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01239 - Nieuw subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 3
Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01239 - Nieuw subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters - Goedkeuring 2020_GRMW_01239 - Nieuw subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De impact van de coronacrisis op de economie is groot. De toename van de werkloosheid noodzaakt extra beleid en maatregelen. Die worden al voorbereid op federaal en Vlaams niveau, maar ook lokaal zijn er extra inspanningen nodig om de veerkracht van de getroffen mensen en de economie te ondersteunen. Het vertrekpunt bij de lokale relancevoorstellen is de groep Gentenaren die omwille van deze crisis hun werk verliezen en/of de aansluiting bij de arbeidsmarkt dreigen te verliezen. Eén van de getroffen groepen zijn de Gentse schoolverlaters.

Heel wat jongeren die nu hun schoolloopbaan beëindigen, gaan niet onmiddellijk terecht kunnen op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat deze jongeren toch zo snel mogelijk én versterkt aan de slag kunnen, is extra  ondersteuning nodig. Samen met VDAB en andere actoren organiseert de Stad momenteel al de pop-up 'klaar voor take-off' waar jongeren terecht kunnen voor individuele ondersteuning in hun zoektocht naar werk. Daarnaast worden collectieve vormingsmomenten voorzien, die inspelen op vragen m.b.t. sollicitatiekanalen, sollicitatieskills, .... 

In een derde luik wenst de Stad tegemoet te komen aan de vraag naar werkervaring. Omwille van Covid-19 en de lockdown hebben heel wat jongeren geen stage kunnen lopen tijdens het voorbije schooljaar en/of missen ze nu de nodige werkervaring om vlot aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat deze jongeren toch snel aansluiting vinden op de arbeidsmarkt, wil de Stad ondersteuning bieden bij de organisatie van Beroepsinlevingsstages (BIS-stages) voor Gentse schoolverlaters. De bedoeling is om de kennis en vaardigheden van de schoolverlater aan te vullen met competenties via concrete werkervaring, die aansluit bij het behaalde diploma.

Om werkgevers aan te moedigen om via BIS-stages schoolverlaters op hun werkvloer nuttige werkervaring op te laten doen, zullen consulenten van de Dienst Werk de organisatie van de stages sterk ondersteunen. De Dienst Werk zal instaan voor een goede match tussen schoolverlater-stagiair en werkgever, die op zijn beurt instaat voor de nodige omkadering op de stage-werkvloer. Er zal de nodige administratieve ondersteuning geboden worden aan de werkgever, zoals bij de opmaak van het opleidingsplan en de stage-overeenkomst. Indien nodig zal er coaching op de werkvloer aangeboden worden. En, aangezien het hier gaat over bezoldigde stages, wordt ook voorgesteld om een financiële tegemoetkoming voor de stage-gever te voorzien.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Daartoe maakt de Stad een subsidiereglement waarmee er subsidies worden verleend aan  werkgevers, die bereid zijn om schoolverlaters een BIS-stage aan te bieden. Via dit reglement biedt de Stad de mogelijkheid aan de stagegever om de helft van de stagevergoeding voor de eerste 3 stagemaanden terug te laten betalen door de Stad. Op die manier wil de Stad ook financiële drempels van werkgevers om hun werkvloer open te stellen voor stagiairs, verlagen.

De Dienst Werk is belast met het toezicht op de uitvoering van dit reglement. Het 'subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters' treedt in werking op 1 december 2020 en eindigt op 31 december 2021.

Activiteit

AC34919 Extra inspanningen in het kader van het Arbeidspact

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement tegemoetkoming voor werkgevers in de vergoeding BIS-stages voor schoolverlaters', zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 1 december 2020.

Bijlagen