Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01211 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan Taptoe's Erf vzw - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01211 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan Taptoe's Erf vzw - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01211 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan Taptoe's Erf vzw - Goedkeuring 2020_GRMW_01211 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan Taptoe's Erf vzw - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 3.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De vrijetijdssector heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronamaatregelen en de beperkingen die gelden voor het organiseren van publieksactiviteiten. In de cultuursector hebben de maatregelen ertoe geleid dat heel wat artiesten, organisaties en verenigingen hun activiteiten moesten stoppen. Ondertussen blijven een aantal vaste kosten doorlopen voor producties en projecten, en werden door organisaties reeds niet-recupereerbare kosten gemaakt. Verschillende inkomstenbronnen zijn de voorbije maanden volledig weggevallen.

Om de vele cultuurorganisaties die door de coronacrisis getroffen zijn te ondersteunen, heeft de Vlaamse Overheid een Noodfonds opgericht, waarvan de financiële middelen via de lokale overheden verdeeld worden. Voor het Gentse culturele veld wordt, na overleg met het Gentse Kunstenoverleg en de cultuurraad, voorgesteld om een deel van deze middelen aan te wenden voor de ondersteuning van door de Stad structureel gesubsidieerde organisaties die niet in aanmerking komen voor de noodmaatregelen van de Vlaamse Overheid. De Vlaamse Overheid stelt volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de noodmaatregelen:

 • Individuele kunstenaars, technici of eenmanszaken kunnen een éénmalige premie van 1.500 euro aanvragen bij de Vlaamse overheid.
 • Organisaties die beroep kunnen doen op het Vlaamse Noodfonds Cultuur zijn:
  • organisaties die een meerjarige subsidie van Vlaanderen ontvangen ter ondersteuning van de werking in het beleidsveld cultuur;
  • organisaties die projectmatig ondersteund worden via het Circusdecreet;
  • organisaties die subsidies ontvangen via het Vlaams Audiovisueel Fonds; 
  • organisaties die via Literatuur Vlaanderen compensatie krijgen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Van de 27 culturele organisaties waarvoor de Stad in 2020 een nominatieve subsidie voor de algemene werking heeft voorzien, zijn er 16 organisaties die niet in aanmerking komen voor de Vlaamse Noodfondsmaatregelen Cultuur. Voor deze organisaties wordt voorgesteld een éénmalige bijkomende subsidie toe te kennen ten belope van 30 % van het bedrag van de nominatieve subsidie 2020. De toekenning van een nominatieve subsidie aan TAPTOE's erf voor de algemene jaarwerking 2020 ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van november 2020.

Thans wordt voorgesteld een eenmalige subsidie van 3.000 euro toe te kennen aan Taptoe's Erf vzw, Abrahamstraat 15 te 9000 Gent, die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

De subsidie dient gebruikt te worden voor de algemene jaarwerking.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Taptoe's Erf vzw is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE83 1400 5232 6315 van Taptoe's Erf, Abrahamstraat 15 te 9000 Gent.
De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Cultuurdienst
Budgetplaats 341130002
Categorie* E subs.
Subsidiecode Niet_Relevant
2020 3.000 EUR
Totaal 3.000 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 3.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Taptoe's Erf vzw, Abrahamstraat 15, 9000 Gent, voor de algemene jaarwerking.