Terug
Gepubliceerd op 26/11/2020

2020_GRMW_01283 - Reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Filip Watteeuw, Annelies Storms, Carl De Decker, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01283 - Reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 36
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 13
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01283 - Reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' - Wijziging 2020_GRMW_01283 - Reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • Het Omgevingsvergunningendecreet van 25 april 2014

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van de gemeenteraad van 18 december 2019 werd het nieuw reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' goedgekeurd voor het behandelen van sommige omgevingsvergunningen door onder meer de Dienst Stedenbouw en de Dienst Milieu en Klimaat. Deze retributie vervangt de aflopende belasting op de meldingsplichtige en vergunningsplichtige inrichtingen.

Met het oog op de financiële nota van het meerjarenplan van de Stad Gent en de wettelijke verplichting om een financieel evenwicht te handhaven, is het gerechtvaardigd een financiële tussenkomst te vragen aan diegene die een specifieke dienstverlening aanvragen aangeboden door het Stadsbestuur van Gent. In die zin komt de continuïteit van de dienstverlening - ook op lange termijn - niet in het gedrang.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op het einde van het eerste werkjaar van dit nieuwe reglement, werd de werking geëvalueerd in overleg tussen Departement Financiën, de Juridische Dienst, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Dienst Milieu en Klimaat en de boekhoudcel van het Departement Stedelijke Ontwikkeling. Volgende aanpassingen worden voorgesteld:

1. Eén enkel tarief

Artikel 22 van het omgevingsvergunningsbesluit vormt de basis van het doorrekenen van de publicatiekosten aan de vergunningaanvrager. In principe gebeurt dit aan kostprijs. Deze publicatiekosten maken in het reglement, zoals goedgekeurd op 18.12.2019, deel uit van het tarief 'type 1'. 

Het is echter juridisch correcter om deze kosten niet op forfaitaire wijze aan te rekenen, maar rechtstreeks door te rekenen op basis van het omgevingsvergunningsbesluit. Daarnaast is de kostprijs niet stabiel genoeg voor forfaitaire opname in het retributietarief. 

Daarom wordt voorgesteld de publicatiekosten, op basis van het omgevingsvergunningenbesluit, los van de retributie door te rekenen aan de vergunningsaanvrager. Het reglement kan zich dan beperken tot 1 tarief, waarin enkel de bijkomende kosten van het openbaar onderzoek (los van publicatie) forfaitair worden vergoed. Daarvoor kan het tarief 'type 2' dan als enige tarief, voor alle dossiers die een openbaar onderzoek vereisen, worden weerhouden.

Worden daarvoor gewijzigd:

 • Het onderscheid tussen de 2 types dossiers in artikel 2
 • Het tarief 'type 1', waarbij 'type 2' overblijft en wordt hernoemd

Budgettair betekent dit een verschuiving van een deel van de inkomsten verbonden aan deze retributie, naar een andere budgetsleutel als voorgeschoten en doorgerekende kosten. Op het hele budget van de Stad bekeken, is de bewerking echter neutraal: de kosten worden nog steeds op de vergunningsaanvrager verhaald, rechtstreeks op basis van de bepalingen van het omgevingsvergunningenbesluit. 


2. Per openbaar onderzoek

Ervaring tijdens het eerste werkjaar, leert dat de term 'omgevingsvergunningsaanvraag' niet duidelijk genoeg is. Het omgevingsvergunningendecreet kent immers een veelvoud aan procedures, die aanleiding geven tot een openbaar onderzoek, maar die qua bewoording geen 'aanvraag zijn' (zoals een verzoek tot bijstelling). 

Er wordt daarom voorgesteld de retributie niet langer per aanvraag, maar per opgestart openbaar onderzoek van toepassing te verklaren. Het tarief ligt nog steeds bij voorbaat vast, namelijk het tarief geldig op datum van de 'beveiligde zending', een term die in de Vlaamse regelgeving wordt gehanteerd voor het indienen van aanvragen, meldingen, verzoeken, ...

Om te vermijden dat dossiers, ingediend in 2020, de retributie een tweede maal verschuldigd zouden zijn wanneer het openbaar onderzoek pas in 2021 of later wordt opgestart, wordt een overgangsbepaling voorzien voor die dossiers opgestart in 2020.

Worden daarvoor gewijzigd: 

 • De omschrijving in artikel 1 (en uniformisering van de term 'omgevingsvergunningsdecreet in artikel 2)
 • De omschrijving en datum van bepaling van het tarief in artikel 3
 • Een overgangsbepaling in een nieuw artikel 6

De dossiers die geen openbaar onderzoek vereisen, waren al van de retributie uitgesloten door de formulering van de dossiers 'type 1' en 'type 2'.


3. Verbeterde omschrijving schuldenaar

Het openbaar onderzoek wordt niet enkel uitgevoerd naar aanleiding van de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning. Met betrekking tot verzoeken tot bijstelling en ambtshalve initiatieven, bestond verwarring rond de persoon aan wie de retributie dient te worden toegerekend. Ook in het decreet bestond verwarring over de persoon aan wie de publicatiekosten konden worden doorgerekend.

De Vlaamse Regering wijzigde op 11/09/2020 het Omgevingsvergunningenbesluit, onder meer als volgt:

In artikel 103  van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
(…)
2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt: 
“Voor de organisatie van het openbaar onderzoek zijn de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
1° de vergunningsaanvraag  gelezen  moet  worden  als  het  verzoek  of  ambtshalve  initiatief  tot bijstelling; 
2° de vergunningsaanvrager, aanvrager of exploitant gelezen moet worden als de verzoeker of de overheid die het ambtshalve initiatief heeft genomen;
3° in afwijking van artikel 16, tweede lid, de vervaltermijn, vermeld in artikel 16, tweede lid, begint te lopen de zestigste dag na de datum van de indiening van het verzoek; 
4° in afwijking van artikel 17, eerste lid, 1°, er in de mededeling op de website gemeld wordt dat een  verzoek  tot  bijstelling  is  ingediend  dan  wel  een  ambtshalve  initiatief  tot  bijstelling  is genomen; 
5° in  afwijking  van artikel  20,  §1, het  opschrift  van  de  affiche  “BEKENDMAKING  OPENBAAR ONDERZOEK   OVER   EEN   VERZOEK   TOT   BIJSTELLING VAN   DE VOORWAARDEN” of “BEKENDMAKING  OPENBAAR  ONDERZOEK  OVER  EEN AMBTSHALVE INITIATIEF   TOT BIJSTELLING  VAN DE VOORWAARDEN” luidt.”.

De Vlaamse overheid heeft daarmee de onduidelijkheid op vlak van het decreet weggewerkt. Voorgesteld wordt de aanduiding van de schuldenaar van de retributie in diezelfde zin te verduidelijken.

Artikel 4 wordt daarvoor in die zin gewijzigd.


4. Uniformiteit betaaltermijn

De betaaltermijn van 15 dagen is een van de weinige uitzonderingen op de standaard betaaltermijn voor retributies binnen Stad Gent van 30 dagen. Er wordt voorgesteld, met het oog op een zekere uniformiteit en zekerheid naar de aanvragers toe, de betaaltermijn ook op 30 dagen te brengen. Artikel 5 wordt daarvoor in die zin gewijzigd.


5. Vrijstelling Kerngroep Gent

De aanvragen van de Stad Gent zelf worden uiteraard niet aangerekend aan onszelf. Aanvragen van andere entiteiten moeten in principe wel aangerekend worden, zelfs al hebben deze een bijzondere band met de Stad Gent, zoals OCMW en de politiezone. 

Voorgesteld wordt om een vrijstelling in te schrijven voor de leden van Kerngroep Gent, dit wil zeggen de publiekrechtelijke organisaties wiens activiteiten integraal deel uitmaken van het Strategisch Meerjarenplan, zoals gedefinieerd in de nota bij het college van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2016: Stad Gent en de IVA's, OCMW, Politiezone Gent en Digipolis/Dictrict09 maar ook de AGs, SVK Gent en de EVA's zoals De Centrale.

Gezien de doorgedreven strategische en financiële verweving van die entiteiten, zou het verrekenen van deze retributie ter dekking van de dossierverwerking, immers een vestzak-broekzak operatie betekenen die bovendien geld kost aan de administratieve opvolging van de betaling.

Worden daarvoor gewijzigd:

 • Artikel 2 (definitie Kerngroep Gent)
 • Nieuw artikel 5: opname van de vrijstelling
 • De latere artikels worden hernummerdDe wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2021. De Diensten van het Departement Stedelijke Ontwikkeling die omgevingsvergunningen afleveren zijn belast met de uitvoering van dit reglement, in hoofdzaak de Dienst Milieu en Klimaat en de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 

Overzicht van de inkomsten

Budgetplaats 34866000 34866000  
BMAR  7010000 7040000  
2020      
2021 -45.000 +45.000  
2022  -45.000 +45.000  
2023  -45.000 +45.000  
2024  -45.000 +45.000  
2025 -45.000 +45.000  

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Vervangt artikel 1 van het reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' met ingang van 1 januari 2021 als volgt:

"Artikel 1. Omschrijving van de prestatie

De Stad Gent heft vanaf 1 januari 2020 een retributie voor het behandelen van openbare onderzoeken georganiseerd in het kader van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014."

Artikel 2

Wijzigt artikel 2 van het reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' met ingang van 1 januari 2021 als volgt:

 • De definities van 'aanvragen type 1' en 'aanvragen type 2' worden geschrapt.
 • De woorden 'Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning' in het eerste lid en 'Decreet betreffende de omgevingsvergunning' in het laatste lid worden vervangen door 'omgevingsvergunningsdecreet'.
 • Er wordt een definitie toegevoegd: Onder de Kerngroep Gent wordt begrepen het geheel van publiekrechtelijke organisaties wiens activiteiten integraal deel uitmaken van het Strategisch Meerjarenplan zoals opgenomen in het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2016

Artikel 3

Wijzigt artikel 3 van het reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' met ingang van 1 januari 2021 als volgt:

 • De woorden 'volledige en ontvankelijk verklaarde omgevingsvergunningsaanvraag' worden vervangen door 'opgestart openbaar onderzoek'
 • De woorden 'naargelang het type, ongeacht of de vergunning uiteindelijk wordt toegekend' worden geschrapt
 • Het tarief 'aanvragen type 1' wordt geschrapt
 • De woorden 'aanvragen type 2' worden vervangen door 'Per openbaar onderzoek'
 • de woorden 'het indienen van de aanvraag' worden vervangen door 'indiening bij de bevoegde overheid per beveiligde zending'

Artikel 4

Vervangt artikel 4 van het reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' met ingang van 1 januari 2021 als volgt:

"De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die optreedt als aanvrager van de vergunning, als verzoeker tot bijstelling of als overheid die het ambtshalve initiatief genomen heeft zoals aangegeven in het Omgevingsloket."

Artikel 5

Voegt een artikel 5 toe aan het reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' met ingang van 1 januari 2021:

"Artikel 5.Vrijstellingen

Van de retributie zijn vrijgesteld, de leden van Kerngroep Gent."

De verdere artikels worden hernummerd.

Artikel 6

Wijzigt de betaaltermijn in oorspronkelijk artikel 5, nieuw artikel 6 van het reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' met ingang van 1 januari 2021 van 14 dagen naar 30 dagen.

Artikel 7

Voegt een artikel 7 toe aan het reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' met ingang van 1 januari 2021:

"Artikel 7. Overgangsbepaling

Openbare onderzoeken naar aanleiding van aanvragen ingediend in 2020 zijn enkel onderworpen aan de retributie zoals bepaald in het retributiereglement zoals van toepassing voor 1 januari 2021."

Artikel 8

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het gewijzigde reglement 'Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen' zoals gevoegd in bijlage, met ingang van 1 januari 2021.

 


Bijlagen

 • Te wijzigen retributiereglement
 • Gecoördineerde versie retributiereglement - met markeringen
 • Gecoördineerde versie retributiereglement