Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01260 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor met oog op een samenwerking in de wijken in het kader van de eindejaarscampagne 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Filip Watteeuw, Annelies Storms, Carl De Decker, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01260 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor met oog op een samenwerking in de wijken in het kader van de eindejaarscampagne 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01260 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor met oog op een samenwerking in de wijken in het kader van de eindejaarscampagne 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_01260 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor met oog op een samenwerking in de wijken in het kader van de eindejaarscampagne 2020 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 24.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een Eenmalige subsidie aan De Vuurmeesters vzw, Meibloemstraat 88, 9000 Gent die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

In het ontwerp van Beleidsnota 'Samen stad maken begint' in de wijken m.b.t. Wijkbeleid en beleidsparticipatie, waarvan kennis genomen op het college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 2020, wordt in het onderdeel Samen aan Zet, met verwijzing naar de corona-pandemie, de inzet van een deel van dit budget vooropgesteld met oog op extra ontmoeting in de wijken.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie dient gebruikt te worden voor de voorbereiding en samenwerking in de wijken in het kader van de eindejaarscampagne 2020.

De pandemie COVID-19 heeft een ernstige impact op het samenleven en de (geestelijke) gezondheid van de Gentenaren. Het is aangewezen om tijdens de komende donkere en koude wintermaanden als stadsbestuur maximaal in te zetten op ontmoeting (digitaal of op afstand), solidariteit, samenhorigheidsgevoel, verstrooiing en het tegengaan van vereenzaming.

Binnen het kader van een ruimere stadsbrede eindejaarscampagnie met onder andere een oproep om tijdens de wintermaanden tussen buren wensen te wisselen, contact op afstand te hebben en de eigen woning of straat te versieren en onder de algemene noemer Licht en Vuur plant het stedelijk buurtwerk (Dienst Ontmoeten en Verbinden), als volwaardig en coronaproof alternatief voor de vertrouwde eindejaarsevenementen, samen met de buurtpartners talloze kleine coronaproof participatieve trajecten en acties in 15 aandachtswijken. Ter versterking van en toeleiding naar deze acties wordt er samengewerkt met het plaatselijk potentieel aan artiesten, bewonersgroepen en verenigingen. 

Door een eenmalige subsidie aan de vzw De Vuurmeesters, Meibloemstraat 88, 9000 Gent zal in de periode december 2020 en januari 2021 kunnen worden gezorgd voor visibiliteit, animatie en teasers voor deze acties en het thema Licht en Vuur worden belichaamd. De komende weken krijgt de planning van de buurtacties verder vorm en wordt met De Vuurmeesters vzw participatief samengewerkt om de inhoud en programmatie van hun vertoningen in de publieke ruimte nader te bepalen.

De vereiste van het corona-proof organiseren van acties en flexibel inspelen op veranderende regelgeving maakt onderdeel uit van het verdere proces en de afspraken met de organisatie. Dienst Ontmoeten en Verbinden en de organisatie zullen hiervoor voortdurend afstemmen met de bevoegde (veiligheids)diensten.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

De Vuurmeesters vzw heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent:

  • statuten van de vzw

De stukken werden in orde bevonden.


De Vuurmeesters vzw is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE14 8939 4406 4083 van De Vuurmeesters vzw, Meibloemstraat 88, 9000 Gent.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Ontmoeten en Verbinden 
Budgetplaats 351550000 
Categorie* E_SUBS 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2020 24000 euro 
Later  
Totaal 24000 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35155 Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 24.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan De Vuurmeesters vzw, Meibloemstraat 88, 9000 Gent met als doel een samenwerking in de wijken in het kader van de eindejaarscampagne 2020.


Bijlagen

  • 20201021_NO_Eindejaarscampagne Gent verlicht