Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01291 - Opheffing van diverse principieel vastgestelde gedeeltelijke straatnaamwijzigingen van Oostakkerdorp en definitieve vaststelling van de namen 'Oostakkerdorp', 'Kioskpad' en 'Vredesboompad', voor de nieuwe doortrekking van het reeds bestaande Oostakkerdorp, voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp en voor het nieuwe pad binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker - Vaststelling

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01291 - Opheffing van diverse principieel vastgestelde gedeeltelijke straatnaamwijzigingen van Oostakkerdorp en definitieve vaststelling van de namen 'Oostakkerdorp', 'Kioskpad' en 'Vredesboompad', voor de nieuwe doortrekking van het reeds bestaande Oostakkerdorp, voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp en voor het nieuwe pad binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker - Vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 51
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01291 - Opheffing van diverse principieel vastgestelde gedeeltelijke straatnaamwijzigingen van Oostakkerdorp en definitieve vaststelling van de namen 'Oostakkerdorp', 'Kioskpad' en 'Vredesboompad', voor de nieuwe doortrekking van het reeds bestaande Oostakkerdorp, voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp en voor het nieuwe pad binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker - Vaststelling 2020_GRMW_01291 - Opheffing van diverse principieel vastgestelde gedeeltelijke straatnaamwijzigingen van Oostakkerdorp en definitieve vaststelling van de namen 'Oostakkerdorp', 'Kioskpad' en 'Vredesboompad', voor de nieuwe doortrekking van het reeds bestaande Oostakkerdorp, voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp en voor het nieuwe pad binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 26 mei 2020 de namen 'Oostakkerdorp', 'Roger De Letterstraat', 'Vredesboompad' en 'Kioskpad' principieel vast voor de doortrekking van het reeds bestaande Oostakkerdorp, voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp, en voor de nieuwe wegen binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 27 juli 2020 tot 27 augustus 2020, werden 5 bezwaren ingediend.

Alle bezwaren zijn het gevolg van de naamswijziging van het grootste stuk Oostakkerdorp in ‘Roger De Letterstraat’. Vanuit financieel-administratief oogpunt zijn dat de administratieve aanpassingen en de financiële kosten gebonden aan de adreswijziging. Vanuit commercieel oogpunt is dat de impact voor de handelaars door de naamswijziging en het economisch belang van gevestigd te zijn op het dorp, in combinatie met een lange heraanleg van het dorp én de huidige coronasituatie. Vanuit emotioneel oogpunt is dat het verlies van de identiteit van het dorp gelinkt aan de naam ‘Oostakkerdorp’.

De bezwaarschrijvers stellen voor om de naamsverandering van Oostakkerdorp naar Roger De Letterstraat niet uit te voeren en geven andere mogelijkheden van plaatsnaamgeving aan voor Roger De Letter.

Naar aanleiding van de bezwaren heeft het stadsbestuur op 31/08/2020 een bijeenkomst gehouden met een delegatie van bewoners-eigenaars van Oostakkerdorp. Daarna werden verschillende scenario's op basis van suggesties vanuit de delegatie intern onderzocht. 

Uiteindelijk ging de voorkeur uit naar het behoud van de naam Oostakkerdorp op zowel de linkeras met horizontale zijtak als op de rechteras met nieuwe doortrekking, het veranderen van het noordelijk deel van het respectievelijke Vredesboompad (nu nog Oostakkerdorp) in ‘Roger De Letterstraat’ en het behouden van de principieel vastgelegde namen ‘Kioskpad’ en het zuidelijk deel van ‘Vredesboompad’. 

Dit voorkeurscenario, met behoud van de naam Oostakkerdorp op zowel de linkeras met horizontale zijtak als op de rechteras met nieuwe doortrekking, krijgt de goedkeuring van de Brandweer omdat beide assen zichtbaar zijn vanuit het rond punt en omdat er op de verschillende assen slechts 1 (dezelfde) rijrichting zal zijn. 

De reden voor de gedeeltelijke herbenoeming van het noordelijk deel Oostakkerdorp in ‘Roger De Letterstraat’, ter hoogte van de ingang van de kerk (een weg voor ceremoniewagens) is omdat de kerk dan ook een adres kan krijgen. 

Op 17/09/2020 vond het tweede overleg plaats tussen het stadsbestuur en de delegatie van bewoners-eigenaars van Oostakkerdorp om feedback te geven en om zowel het voorkeur- en andere scenario's  als de hernummering van Oostakkerdorp toe te lichten.

Zowel de feedback als het voorkeurscenario met hernummering van Oostakkerdorp werden positief onthaald door de delegatie.

Door het behoud van de naam Oostakkerdorp worden de bezwaren vanuit het emotionele en commerciële aspect ingewilligd. De bezwaren vanuit financieel-administratief oogpunt worden niet ingewilligd omdat een hernummering noodzakelijk blijft wegens historisch “slechte” nummering rondom het dorpsplein. 

Aangezien de naam Oostakkerdorp behouden blijft op zowel de linkeras met horizontale zijtak als op de rechteras, dient de naam ‘Roger De Letterstraat’ te worden opgeheven op de linkeras met horizontale zijtak omdat de naam reeds principieel werd vastgesteld op 26/05/2020.

Enkel het noordelijk deel van de rechteras is een nieuw stuk Oostakkerdorp en werd reeds principieel vastgesteld op 26/05/2020. Voor dit deel dient de naam ‘Oostakkerdorp’  definitief vastgesteld te worden.

De naam ‘Roger De Letterstraat’ wordt gekozen voor het noordelijk stuk dat principieel werd vastgesteld op 26/05/2020 met de naam ‘Vredesboompad’. De naam ‘Vredesboompad’ dient op dit stuk weg opgeheven te worden en de procedure gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp in ‘Roger De Letterstraat’ moet volledig hernomen worden. De gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp in ‘Roger De Letterstraat’ wordt eveneens ter goedkeuring principiële vaststelling voor de gemeenteraad van november 2020 gebracht.

De naam ‘Kioskpad’ wordt behouden zoals initieel en principieel werd vastgesteld op 26/05/2020. De naam dient definitief vastgesteld te worden.

Ook het zuidelijk deel van het ‘Vredesboompad’ zoals initieel en principieel werd vastgesteld op 26/05/2020, dient definitief vastgesteld te worden. 

De gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp in 'Kioskpad' heeft geen adreswijzigingen als gevolg. De gedeeltelijke straatnaamwijziging gaat in voege op datum van de definitieve vaststelling.

Adviezen

Cultuurraad Geen advies ontvangen

De Cultuurraad werd op 13/07/2020 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn geen advies uit. Overeenkomstig artikel 4, 2° van het Decreet Plaatsnaamgeving wordt het advies als gunstig beschouwd.

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Heft de principieel vastgestelde gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp in 'Roger De Letterstraat' op voor het stuk gelegen tussen de Eekhoutdriesstraat en het rond punt met de Sint-Laurentiuslaan en de Gentstraat en voor de horizontale zijtak tot aan de hoek van het kruispunt met de respectievelijke wegen 'Vredesboompad' en 'Kioskpad', zoals aangeduid met rode kleur op de linkeras met horizontale zijtak op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 2

Heft de principieel vastgestelde gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp in 'Vredesboompad' op voor het noordelijk stuk weg gelegen vanaf de Pijphoekstraat tot aan het kruispunt met het 'Kioskpad', zoals aangeduid met gele kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan..

Artikel 3

Stelt de naam 'Oostakkerdorp' definitief vast voor de nieuwe doortrekking van het reeds bestaande Oostakkerdorp vanaf het kruispunt met het respectievelijke 'Kioskpad' en de Bredestraat tot aan de Pijphoekstraat, zoals aangeduid met rode kleur op de rechteras op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 4

Stelt de naam 'Vredesboompad' definitief vast voor de nieuwe doortrekking naar  het rond punt met de Sint-Laurentiuslaan en de Gentstraat, zoals aangeduid met groene kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 5

Stelt de naam 'Kioskpad' definitief vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp voor het stuk pad gelegen tussen het kruispunt met het 'Vredesboompad' en het kruispunt met de Bredestraat, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.


Bijlagen

  • bezwaar 1
  • bezwaar 2
  • bezwaar 3
  • bezwaar 4
  • bezwaar 5 aanvullend bij bezwaar 2
  • PL630 definitief plan nieuwe toestand
  • PL630 definitief situatieplan
  • PL630 plan bestaande toestand