Terug
Gepubliceerd op 26/11/2020

2020_GRMW_01266 - Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2020 - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01266 - Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2020 - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01266 - Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2020 - Wijziging 2020_GRMW_01266 - Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2020 - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 484.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het strategisch meerjarenplan 2014-2019 staat dat de Stad Gent sterk wil inzetten op de kwaliteitsverbetering van het bestaande patrimonium op het vlak van woonkwaliteit en duurzaamheid. In de eerste helft van 2014 is de toenmalige premie woonkwaliteit door de Dienst Wonen conceptueel herwerkt. In de gemeenteraad van 22 september 2014 werd het 'subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2019' goedgekeurd.

In de gemeenteraad van 27 april 2015, 14 december 2015, 21 november 2016, 26 juni 2017, 23 september 2019 en 17 december 2019 werd het 'subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit 2014-2019' gewijzigd.

Het huidige subsidiereglement trad in werking op 1 oktober 2014 en eindigt op 31 december 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het bestuursakkoord 2019-2024 kiest uitdrukkelijk voor 'woonbeleid op maat' en daarin is te lezen: 'Dankzij gerichte premies ....... verbeteren we de basiswoonkwaliteit.'

Om de continuïteit in het ondersteunen van eigenaars bij het renoveren van hun woning te verzekeren en het uitstel van renovatie-werken tengevolge van de coronamaatregelen op te vangen wordt voorgesteld om de einddatum van het subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit van  31 december 2020 te wijzigen naar 30 juni 2021.

Voor de periode 2021-2025 zal de Dienst Wonen begin 2021 een nieuw actieplan en subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. Overgangsbepalingen met het huidige reglement worden daarin bepaald.

Concreet betekent dit volgende aanpassingen in het huidige reglement dat normaliter afloopt eind december 2020:

 • wijziging van de einddatum in de titel : Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2021.
 • artikel 7 § 1.a: wijziging

van : 'De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 31 december 2020 ontvangen zijn : ....'
door : 'De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2021 ontvangen zijn : ....'

 • artikel 7 § 2.a: wijziging

van : '.... in voorkomend geval kunnen ontbrekende stukken tot vier maand na afleveren van het volledigheidsbewijs aan het dossier toegevoegd worden. Dossiers die vier maand na het afleveren van het volledigheidsbewijs onvolledig zijn, worden automatisch afgesloten en geweigerd.'

door : '.... in voorkomend geval kunnen ontbrekende stukken tot vier maand na afleveren van het volledigheidsbewijs en niet later dan 30 juni 2021 aan het dossier toegevoegd worden. Dossiers die vier maand na het afleveren van het volledigheidsbewijs of na 30 juni 2021 onvolledig zijn, worden automatisch afgesloten en geweigerd.'

 • artikel 7 § 2.b wijziging

van : 'Indien nodig kunnen er schriftelijk bijkomende documenten opgevraagd worden die binnen een termijn van vier maanden moeten worden bezorgd.' 

door : 'Indien nodig kunnen er schriftelijk bijkomende documenten opgevraagd worden die binnen een termijn van vier maanden en niet later dan 30 juni 2021 moeten worden bezorgd.'

 • artikel 11: wijzigingen

van  : 'Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2014 en eindigt op 31 december 2020'

door : 'Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2014 en eindigt op 30 juni 2021 '

 • Artikel 11 : toevoeging van de inwerkingtreding van bovenstaande wijzigingen op 31 december 2020.


Overzicht van de uitgaven

Dienst* Wonen 
Budgetplaats 404660001 
Categorie* I. subs
Subsidiecode niet_relevant 
2021 484.000 euro 
Totaal 484.000 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

Stedelijke Woonraad Gunstig advies

Activiteit

AC34874 Regisseren woningkwaliteit en energiezuinigheid huurmarkt

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt het 'Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2020' als volgt, waarbij de wijzigingen in werking treden op 31 december 2020:

►De titel van het reglement: Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2021.

►artikel 7. Procedure

§1 Aanvraag

a. De subsidieaanvraag kan slechts na uitvoering van de werken waarvoor een subsidie aangevraagd wordt, ingediend worden op het daartoe bestemd aanvraagformulier en dient voorzien te zijn van de nodige facturen en bewijsstukken waaruit blijkt dat de werken daadwerkelijk en volledig uitgevoerd zijn. De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2021 ontvangen zijn : aanvragen na die datum kunnen ongeacht de factuurdatum van de uitgevoerde werken niet meer worden behandeld op basis van dit reglement. Het aanvraagformulier kan bekomen worden bij de Dienst Wonen of via de website van de Stad Gent.

§2 Beoordeling

a. Na ontvangst van het aanvraagformulier met de nodige bewijsstukken wordt de volledigheid van het dossier nagekeken en wordt een volledigheidsbewijs met datum en dossiernummer afgeleverd: in voorkomend geval kunnen ontbrekende stukken tot vier maand na afleveren van het volledigheidsbewijs en niet later dan 30 juni 2021 aan het dossier toegevoegd worden. Dossiers die vier maand na het afleveren van het volledigheidsbewijs of na 30 juni 2021 onvolledig zijn, worden automatisch afgesloten en geweigerd.

b. Indien nodig kunnen er schriftelijk bijkomende documenten opgevraagd worden die binnen een termijn van vier maanden en niet later dan 30 juni 2021 moeten worden bezorgd.

► Artikel 11. Inwerkingtreding en duurtijd

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2014 en eindigt op 30 juni 2021.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2021', zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen

 • subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2021 (wijzigingen)
 • subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2021 (gecoordineerde versie)
 • subsidiereglement verbetering woonkwaliteit periode 2014-2020 (oude versie)