Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01309 - Addenda betreffende verlenging 2021 van de subsidieovereenkomsten in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01309 - Addenda betreffende verlenging 2021 van de subsidieovereenkomsten in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01309 - Addenda betreffende verlenging 2021 van de subsidieovereenkomsten in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_01309 - Addenda betreffende verlenging 2021 van de subsidieovereenkomsten in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, inzonderheid artikel 69, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999 en 22 december 2003;
  • Het Koninklijk Besluit van 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen 2018-2019;

  • Het Ministerieel Besluit van 5 december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen 2020;

  • De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 houdende de goedkeuring van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017 van de Stad Gent en de bijhorende wijzigingen goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 maart 2015, 25 april 2016, 20 maart 2017, 18 december 2017, 17 december 2018 en 27 april 2020;

Voorgestelde uitgaven

€ 449.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De FOD Binnenlandse Zaken voorziet middelen voor de uitvoering van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen (=SVP).
De plannen voor de periode 2014-2017 werden verlengd voor 2018-2019, 2020 en nu ook voor 2021. De opmaak en publicatie van het KB en MB terzake, lopen vertraging op a.g.v. de laattijdige regeringsvorming.

Wel ontving de Stad van de Directie Lokale Integrale Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken (Nieuwsbrief PrevNews van 13 oktober 2020) het bericht dat de administratie aan de nieuwe regering een project voorstelt om de huidige overeenkomsten SVP 2020 met één jaar te verlengen tot en met eind 2021.
Dit betekent dat men voor het werkingsjaar 2021 aan Gent een maximale subsidie van 2.428.119,29 euro zal toekennen.

Voorliggend besluit is onder opschortende voorwaarde van publicatie van het Koninklijk Besluit betreffende de verlenging 2021 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen 2018-2019 & 2020, en van bijhorend Ministerieel Besluit tot bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten.


Eén van de prioritaire fenomenen waaraan i.h.k.v. het SVP kan gewerkt worden, is 'sociale overlast'. Het samenleven van verschillende groepen biedt niet alleen vele kansen, doch brengt ook reële spanningen met zich mee. Klachten rond allerhande vormen van overlast zijn zichtbare tekenen van spanningen of conflicten tussen sociale groepen om stedelijke ruimte en stedelijke functies. Met deze vele vormen van overlast blijkt een vaag, algemeen onveiligheidsgevoel samen te hangen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een aantal methodieken en acties binnen het SVP werken expliciet aan een betere sociale integratie van specifieke doelgroepen. Zij voorkomen een verder uitvallen of afhaken van hun doelgroepen en de negatieve uitlopers ervan (isolement, verscherpen samenlevingsconflicten in openbare ruimte en keuze voor levensstijl met strafbaar gedrag). Zij stimuleren verbindingen van hun doelgroep onderling, met hun directe leefomgeving en met de maatschappelijke voorzieningen.
Wij wensen deze acties in 2021 verder te zetten en de overeenkomsten terzake met Jong vzw, Jong Gent in Actie van BMLIK vzw en CGG Eclips vzw te verlengen.

Vzw Jong bevordert met haar actie ‘trajectbegeleiding’ de sociale integratie van jongeren. Trajectbegeleiders beantwoorden directe (hulp)vragen van jongeren, onder andere over relaties, onderwijs, werk en gezondheid. Trajectbegeleiders hebben ook jongeren in intensieve begeleiding. Hieruit groeien meer en meer ook (hulp)vragen vanuit hun onmiddellijke omgeving (ouders, familie,…). Trajectbegeleiders coachen jeugdwerkers bij hulpvragen van jongeren en betekenen een steun voor jeugdwerkers bij conflictsituaties.

De vzw Beweging van Mensen met een Laag Inkomen voert binnen Jong Gent in Actie een gelijkaardige 'actie trajectbegeleiding' uit, doch specifiek gericht op het bevorderen van de sociale integratie van jongeren in armoede (tussen 14 en 26 jaar). (Sluimerende) agressie en depressieve gedachten komen zowel binnen als buiten de werking regelmatig voor. De jongeren hebben vaak een verleden van huiselijk geweld, misbruik, moeilijke hechting als kind, pesten of een combinatie hiervan. Ze leerden emoties te onderdrukken om te overleven. Ondanks sterke overlevingsmechanismen, zijn ze vaak te weinig weerbaar. De emotionele bagage weegt bij velen zo zwaar dat ze de vooruitgang op andere levensdomeinen belemmert.

Ook CGG Eclips bevordert met ‘Machtig!’ de sociale integratie van jongeren. Machtig! is een life skill training gericht op groepen jongeren en hun omgeving. Het vertrekt van de competenties die jongeren hebben en stimuleert hen deze in zoveel mogelijk contexten en situaties in te zetten. Het programma helpt jongeren meer ‘macht’ over hun gedrag en leven te krijgen.  Of jongeren zich sociaal competent gedragen hangt niet enkel af van hun capaciteiten maar ook van concrete omstandigheden. Het Machtig-programma slaagt er door een belevingsgericht aanpak in om ook minder verbale jongeren te bereiken. Het brengt hen door veel fysieke actie letterlijk in beweging en lokt hen uit om een aantal kwaliteiten te tonen en vaardigheden te ontwikkelen. Via relevante omgevingsfiguren en psycho-educatie wordt gewerkt aan het consolideren van deze kleine veranderingen en het transfereren ervan naar het dagelijkse leven.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

PVV 

PVV 

Budgetplaats

3514700DE 

355260000 

Categorie*

E subs. 

E subs. 

Subsidiecode

SVP.SVP 

SVP.SVP 

2021

€ 322.500 

€ 126.500 

Totaal

€ 322.500 

€ 126.500 

 

Overzicht van de inkomsten

Dienst*

PVV 

PVV 

Budgetplaats

3514700DE 

355260000 

Categorie*

E subs. 

E subs. 

Subsidiecode

SVP.SVP 

SVP.SVP 

2020

€ 322.500 

€ 126.500 

Totaal

€ 322.500 

€ 126.500 

 

Verwachte ontvangsten

€ 449.000,00

Activiteit

AC35147 Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed, i.h.k.v. de verlenging voor het werkingsjaar 2021 van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020, het addendum bij de subsidieovereenkomst m.b.t. de deelwerking Trajectbegeleiding met JONG vzw, Antwerpsesteenweg 195 te 9040 Sint-Amandsberg, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed, i.h.k.v. de verlenging voor het werkingsjaar 2021 van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020, het addendum bij de subsidieovereenkomst m.b.t. de deelwerking Trajectbegeleiding binnen Jong Gent in Actie met de Beweging Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen vzw, Nieuwebosstraat 3 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

Keurt goed, i.h.k.v. de verlenging voor het werkingsjaar 2021 van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017 , 2018-2019 & 2020, het addendum bij de subsidieovereenkomst m.b.t. de deelwerking Machtig! met CGG Eclips vzw, Elyzeese Velden 74 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.