Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01281 - Vastleggen van de keuzes voor de besteding van de federale Covid-19-toelage voor OCMW Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Karin Temmerman, Veli Yüksel, Sandra Van Renterghem, Karlijn Deene, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01281 - Vastleggen van de keuzes voor de besteding van de federale Covid-19-toelage voor OCMW Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01281 - Vastleggen van de keuzes voor de besteding van de federale Covid-19-toelage voor OCMW Gent - Goedkeuring 2020_GRMW_01281 - Vastleggen van de keuzes voor de besteding van de federale Covid-19-toelage voor OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het KB van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie Covid-19 voor de doelgroep van de OCMW's, en gewijzigd bij KB van 3 juli 2020 (BS 9 juli 2020).

Voorgestelde uitgaven

€ 3.160.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ten gevolge van de maatregelen die genomen werden en worden in het kader van de indamming van de verspreiding van het coronavirus, worden heel wat mensen geconfronteerd met inkomensverlies. Mensen met een laag inkomen beschikken vaak niet over een sterke buffer om dit inkomensverlies op te vangen, en kunnen daardoor in financiële problemen komen. Daarnaast zijn er heel wat mensen die geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid, maar moeten terugvallen op een leefloon of een inkomensvervangende uitkering. 

Bovendien zijn een aantal prijzen voor onder meer consumentengoederen de voorbije weken substantieel gestegen. Het onderzoeksconsortium COVIVAT (Corona Onderzoeksconsortium Voor InkomensVerdeling en sociAle effecTen) stelde onder andere vast dat alleenstaande ouders in de tijdelijke werkloosheid geen financiële marge hebben en in de problemen komen om essentiële uitgaven te doen, zoals voor wonen, verzorgingsproducten en voeding. 

De federale overheid besliste op 10 juli om aan de Belgische OCMW’s in 2020 een subsidie van 125 miljoen euro toe te kennen voor OCMW-taken. Deze subsidie is te besteden in 2020 en 2021 aan hulpverlening, in de vorm van tussenkomsten voor huisvesting, energie, digitale ondersteuning, psychosociale hulp, gezondheid, onbetaalde facturen, levensnoodzakelijke behoeften en kinderarmoede. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het OCMW Gent kan intekenen op een subsidie waarbij maximaal een bedrag van 3.884.822 euro kan worden toegekend door de federale overheid. 

Het OCMW Gent kiest er voor om deze subsidie in te zetten op 4 sporen:

1. Verantwoording van de maximale schijf van 311.000 euro voor personeels- en werkingskosten in het kader van de Covid-19-toelage. Dit gaat niet over extra kosten want hiervoor zullen bestaande loonkosten worden ingebracht van maatschappelijk werkers van cliënten voor wie steun wordt verleend in het kader van de federale covid-subsidie.

2. Verantwoording van ongeveer 450.000 euro (raming gebaseerd op 2019 en eerste 7 maanden van 2020) aan reguliere steunverlening, gerelateerd aan de toegestane categorieën en niet gesubsidieerd, noch teruggevorderd. Voor deze steunverleningscategorieën voorzien we in 2020 en 2021 een hogere besteding omwille van de corona-crisis. Deze bestaande steunverlening wordt ook telkens individueel voorgelegd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) en is dus conform de vereisten van de subsidie.

3. Verantwoording van ongeveer 2.600.000 euro door in te zetten op het verkleinen van de digitale kloof voor cliënten met wettig verblijf in begeleiding bij de sociale dienst. 

De coronacrisis stelt de digitale kloof op scherp. Doordat alles nog meer digitaal verloopt wordt de impact van digitale uitsluiting - door gebrek aan toegang of vaardigheden - op sociale ongelijkheid nog duidelijker zichtbaar. “Mee zijn” in de digitale wereld is bijgevolg  geen overbodige luxe meer maar een basisbehoefte die zich manifesteert op de verschillende levensdomeinen (zoektocht naar werk, leren, inschrijven voor vrije tijdsactiviteiten…). Het Departement Sociale Dienstverlening stelt daarom voor om extra in te zetten op de digitale kloof in de vorm van een digitaal pakket voor cliënten met wettig verblijf in begeleiding bij de sociale dienst. 

Concreet wordt een digitaal pakket voorzien, bestaande uit een laptop (geraamde waarde 500 euro), hulp aan huis bij installatie en opstart (geraamde waarde 80 euro) en vorming digitale vaardigheden (geraamde waarde 75 euro). De totaalprijs per digitaal pakket wordt dus geraamd op 755 euro.
Daarnaast wensen we ook middelen in te zetten om 80% van de kost van internetfacturen voor een jaar ten laste te nemen, met een maximum van 24 euro per maand per gezin.

Hiervoor werd een bevraging gedaan in het wijkwerk en het aantal benodigde laptops wordt geraamd op 2.500. De doelgroep binnen de cliënten met wettig verblijf in begeleiding van de sociale dienst zijn enerzijds scholieren en studenten, anderzijds cliënten die een digitaal pakket nodig hebben in het kader van activering en/of in een situatie van sociaal isolement verkeren. We voorzien de mogelijkheid om 500 extra digitale pakketten aan te schaffen in 2021 voor de nieuwe noden ten gevolge van de corona crisis. 

4. Verantwoording van ongeveer 550.000 euro door in te zetten op consumptiebudgetten voor cliënten met wettig verblijf die op 1 december 2020 in begeleiding zijn bij de sociale dienst, uitgezonderd die cliënten die enkel een voorschot ontvangen op een andere sociale uitkering of waarvoor OCMW Gent een referentieadres biedt in het kader van een detentie. 

Deze cliënten ontvangen in de tweede helft van december 2020 een elektronische betaalkaart. Bij alle handelaars die maaltijdcheques aanvaarden (dus ook LIDL, Aldi, Colruyt en lokale handelaars) kunnen de consumptiekaarten, die dezelfde vorm hebben als een maaltijdchequekaart, gebruikt worden, enkel voor voedingswaren. Op deze kaart zal een budget voorzien worden van 30 euro per begunstigde in het gezin. 

De kaarten worden in bulk bezorgd en zullen vanuit OCMW Gent verzonden worden aan de cliënten met een bijbehorend schrijven dat dit extra consumptiebudget duidt. 

Momenteel wordt er geschat, op basis van een theoretische berekening, dat er ongeveer 10.000 cliënten met wettig verblijf in begeleiding zijn die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen en dat het benodigd budget hiervoor 550.000 euro bedraagt.

Het betreft hier steeds theoretische berekeningen en de bedragen kunnen dus tussen de verschillende sporen fluctueren. 

Gezien de grote aantallen opteert de sociale dienst er voor om deels te werken met standaardverslagen die zullen worden voorgelegd aan het BCSD. 

Via het project ‘kinderen eerst’ werkt het OCMW,  in nauwe samenwerking met het Onderwijscentrum, verder om schulden gelinkt aan schoolactiviteiten aan te pakken en hier ook proactief over te communiceren.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*
Decentraal maatschappelijk werk 
Budgetplaats
C99 
Categorie*
6481905 
Subsidiecode
 
2020 2.450.000 euro
2021710.000 euro
Totaal
3.160.000 euro

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Decentraal maatschappelijk werk 
Budgetplaats C99 
Categorie*
Subsidiecode POD.COV 
2020 3.884.822 euro
Totaal 3.884.822 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 3.884.822,00

Activiteit

ACC9900 Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het besteden van de federale Covid-19-toelage in de volgende 4 gekozen sporen, waarbij de bedragen tussen de verschillende sporen nog kunnen fluctueren gezien deze gebaseerd zijn op theoretische berekeningen:

  • Spoor 1: verantwoording van de maximale schijf van 311.000 euro voor personeels- en werkingskosten in het kader van de Covid-19-toelage, 
  • Spoor 2: verantwoording van ongeveer 450.000 euro aan reguliere steunverlening
  • Spoor 3: verantwoording van ongeveer 2.600.000 euro om in te zetten op het verkleinen van de digitale kloof voor cliënten met wettig verblijf in begeleiding bij de sociale dienst door middel van digitale pakketten. 
  • Spoor 4: verantwoording van ongeveer 550.000 euro om in te zetten op het verhogen van de consumptiebudgetten voor cliënten met wettig verblijf in begeleiding bij de sociale dienst, uitgezonderd die cliënten met wettig verblijf die enkel een voorschot ontvangen op een andere sociale uitkering of waarvoor OCMW Gent een referentieadres biedt in het kader van een detentie. 

Artikel 2

Keurt goed de verspreiding van  de elektronische betaalkaarten voor een geraamd bedrag van 30 euro per begunstigde per kaart, met toevoeging eigen informatie van OCMW, aan de cliënten met wettig verblijf die op 1 december 2020 in begeleiding zijn bij de sociale dienst, uitgezonderd die cliënten die enkel een voorschot ontvangen op een andere sociale uitkering of waarvoor OCMW Gent een referentieadres biedt in het kader van een detentie.