Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01310 - Dagelijks bestuur - Vaststelling

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Annelies Storms, Karin Temmerman, Veli Yüksel, Sandra Van Renterghem, Karlijn Deene, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01310 - Dagelijks bestuur - Vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01310 - Dagelijks bestuur - Vaststelling 2020_GRMW_01310 - Dagelijks bestuur - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 2, § 3.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 78, lid 2, 9°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 22 januari 2018 het begrip dagelijks bestuur opnieuw gedefinieerd. Hieruit vloeit voort dat op vandaag het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor:

- alle uitgaven waarvan de waarde minder is dan  de drempel voorzien in artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet overheidsopdrachten, die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie-en investeringsbudget, met uitzondering van subsidies en daden van beschikking van onroerende goederen. Deze verrichtingen worden aangelegenheden van dagelijks bestuur genoemd.

- elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42, § 1, 2° Wet inzake overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht op voorwaarde dat de basisopdracht door de gemeenteraad is vastgesteld. De oorspronkelijke opdracht dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag, dit is de waarde van de oorspronkelijke opdracht, inclusief alle herhalingen, het drempelbedrag van het dagelijks bestuur zou overschrijden.

Door deze hervaststelling werd het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor volgende aangelegenheden van dagelijks bestuur meer bepaald :

  • voor alle overheidsopdrachten de vaststelling van de plaatsingsprocedure en van de voorwaarden van de opdracht, en

  • naast overheidsopdrachten (met uitzondering van subsidies en daden van beschikking van onroerende goederen) eveneens alle beslissingen te nemen omtrent een restcategorie van uitgaven.

Eveneens werd het college van burgemeester en schepenen bevoegd om voor elke herhaling van een overheidsopdracht de vaststelling, de voorwaarden en de gunning goed te keuren. De oorspronkelijke of basisopdracht dient uiteraard nog door de gemeenteraad vastgesteld te worden indien de waarde van de basis inclusief alle herhalingen het drempelbedrag van het dagelijks bestuur zou overschrijden.

Na de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 januari 2018 zijn bevoegdheid voor aangelegenheden van dagelijks bestuur met een waarde minder dan 30.000 euro, zonder belasting over de toegevoegde waarde, die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie- en investeringsbudget gedelegeerd aan de algemeen directeur met mogelijkheid tot verdere subdelegatie aan de personeelsleden van de Stad. Op 25 januari 2018 heeft de algemeen directeur haar bevoegdheid voor aangelegenheden van dagelijks bestuur met een waarde minder dan 30.000 euro, zonder belasting over de toegevoegde waarde, die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie- en investeringsbudget, aan de departementshoofden van de Stad gedelegeerd. Daarnaast heeft de algemeen directeur haar bevoegdheid voor aangelegenheden van dagelijks bestuur, met een waarde minder dan 8.500 euro, zonder belasting over de toegevoegde waarde, die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie- en investeringsbudget, aan de diensthoofden van de Stad gedelegeerd. 

Binnen het OCMW heeft het vast bureau dezelfde bevoegdheden gekregen op basis van de besluiten van de OCMW-raad van 7 februari 2018 en 8 december 2016. De departementshoofden van de Stad zijn echter bevoegd voor aangelegenheden met een waarde minder dan € 30.000, zonder belasting over de toegevoegde waarde, terwijl de departementshoofden van het OCMW in het kader van het toen toegekende budgethouderschap slechts bevoegd zijn voor aangelegenheden van dagelijks bestuur, met een waarde minder dan 8.500 euro, zonder belasting over de toegevoegde waarde. Het is uiteraard aangewezen om de departementshoofden van de Stad en het OCMW dezelfde bevoegdheid te verlenen en dit op basis van dezelfde techniek zoals gehanteerd door de Stad nl. vaststelling van het begrip dagelijks bestuur en verdere delegatie. 

Op het moment dat de OCMW-raad op 8 december 2016 het begrip dagelijks bestuur heeft vastgesteld en op 7 februari 2018 opnieuw heeft vastgesteld bestonden er naast het vast bureau ook verschillende bijzondere comités waaraan de bevoegdheid van dagelijks bestuur waren toegekend naar gelang de materie. Sedert de inwerkingtreding van het Decreet over het lokaal bestuur bestaat er echter maar 1 bijzonder comité meer met een specifieke bevoegdheid waaraan de OCMW-raad geen bevoegdheden meer kan delegeren zijnde het bijzonder comité voor de sociale dienst. Daarom wordt ervoor geopteerd om de volledige besluitvorming rond vaststelling van het dagelijks bestuur en verdere delegatie hierbij opnieuw en duidelijk te regelen en dit naar analogie met de Stad. Daarom wordt de vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur' opnieuw voorgelegd aan de OCMW-raad zodat ook de uiteindelijke delegatie naar de departementshoofden mogelijk is.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het begrip “dagelijks bestuur” wordt gedefinieerd als volgt :

- alle uitgaven waarvan de waarde minder is dan de drempel voorzien in artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet overheidsopdrachten, die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie-en investeringsbudget, met uitzondering van subsidies en daden van beschikking van onroerende goederen. 

- elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42, § 1, 2° ongeacht de waarde van de opdracht op voorwaarde dat de basisopdracht door de OCMW-raad is vastgesteld. De oorspronkelijke opdracht dient door de OCMW-raad te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag, dit is de waarde van de oorspronkelijke opdracht, inclusief alle herhalingen, het drempelbedrag van het dagelijks bestuur zou overschrijden.

Door deze hervaststelling is het vast bureau bevoegd voor volgende aangelegenheden van dagelijks bestuur, meer bepaald :

  • voor alle overheidsopdrachten de vaststelling van de plaatsingsprocedure en van de voorwaarden van de opdracht, en

  • naast overheidsopdrachten (met uitzondering van subsidies en daden van beschikking van onroerende goederen) eveneens alle beslissingen te nemen omtrent een restcategorie van uitgaven.

Eveneens wordt het vast bureau bevoegd om voor elke herhaling van een overheidsopdracht de vaststelling, de voorwaarden en de gunning goed te keuren. De oorspronkelijke of basisopdracht dient uiteraard nog door de OCMW-raad vastgesteld te worden indien de waarde van de basis inclusief alle herhalingen het drempelbedrag van het dagelijks bestuur zou overschrijden.

Het vast bureau zal 4 maal per jaar rapporteren over deze aangelegenheden van dagelijks bestuur op dezelfde wijze als op vandaag gebeurt door het college van burgemeester en schepenen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt het begrip “dagelijks bestuur” vast als volgt :

- alle uitgaven waarvan de waarde minder is dan  de drempel voorzien in artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet overheidsopdrachten, die verrekend worden op kredieten ingeschreven in het exploitatie-en investeringsbudget, met uitzondering van subsidies en daden van beschikking van onroerende goederen. Deze verrichtingen worden aangelegenheden van dagelijks bestuur genoemd.

- elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42, § 1, 2° Wet inzake overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht op voorwaarde dat de basisopdracht door de raad is vastgesteld. De oorspronkelijke opdracht dient door de raad te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag, dit is de waarde van de oorspronkelijke opdracht, inclusief alle herhalingen, het drempelbedrag van het dagelijks bestuur zou overschrijden.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 3

Dit besluit vervangt de OCMW-raadsbesluiten 2018_RMW_00026 en 2016_RMW_00379.


Bijlagen

  • 20201026_NO_delegatie_departementshoofden.pdf
  • Bijlage 1_Bestelbon departementshoofd Stad.pdf
  • Bijlage 2_Bestelbon OCMW.pdf