Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01265 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Enquête woonbehoeften studenten' - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01265 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Enquête woonbehoeften studenten' - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01265 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Enquête woonbehoeften studenten' - Goedkeuring 2020_GRMW_01265 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Enquête woonbehoeften studenten' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.


Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de collegevergadering van 24 december 2019 werd het bestek (HUI/2018/001 - ID 526) voor de overheidsopdracht van diensten Studentenhuisvesting in de Gentse woonstad goedgekeurd. In de collegevergadering van 16 april 2020 werd deze overheidsopdracht van diensten - Studentenhuisvesting in de Gentse woonstad  (HUI/2018/001 - ID 4526) gegund aan het studiebureau Mpiris, Wittemolenstraat 7, 9040 Gent. De studieopdracht ging van start in mei 2020.

Beknopte omschrijving van de globale studieopdracht studentenhuisvesting in de Gentse woonstad: 

Het opmaken van een studie over studentenhuisvesting in de Gentse woonstad, samen met verschillende stadsdiensten en stakeholders. Deze studie bestaat uit:

1. Register studentenhuisvesting: onderzoek met betrekking tot initiatie van een register studentenhuisvesting, met als doel om jaarlijks systematisch te kunnen monitoren op welke adressen de studenten in Gent wonen en hoeveel studenten in Gent wonen.

2. Woonbehoeften van studenten: in kaart brengen en analyseren wat de woonbehoeften van studenten zijn.

3. Het verder verdiepen van een globale visie op studentenhuisvesting in Gent, met opsplitsing in een aantal deelthema’s: aanbodverruiming, ruimtelijke aspect, beheer en handhaving.

Deelopdracht 2 van de studieopdracht Studentenhuisvesting in de Gentse woonstad omvat het in kaart brengen en analyseren van de woonbehoeften van studenten. Hiervoor zal de opdrachtnemer Mpiris o.a. in het najaar van 2020 een enquête opstellen, uitvoeren en verwerken, met als doelgroep Gentse studenten.  De Stad vernam dat de Gentse Studentenraad van de UGent een gelijkaardige enquête in dezelfde periode zal lanceren naar de Gentse studenten. Na overleg tussen de kerngroep omvattende Mpiris, Dienst Wonen, Dienst Data en Informatie, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, de studentenambtenaar, de studentenpreventiecoach, kabinet schepen Heyse enerzijds en met de Gentse Studentenraad anderzijds werd besloten om de handen in elkaar te slaan en de enquête met beide partijen (Stad Gent en de Gentse Studentenraad) samen uit te voeren. De goede afspraken over deze samenwerking werden vastgelegd in een overeenkomst tussen Stad Gent en de Gentse Studentenraad. 

De studentenraden van de andere hoger onderwijsinstellingen worden hierbij ook betrokken en zij geven input voor de enquête, zoals ook voorzien in de initiële opdracht. De studentenraden van de andere hoger onderwijsinstellingen zullen de enquête mee verspreiden naar de studenten van hun onderwijsinstelling. Dienst Wonen en Mpiris staan hierbij in nauwe samenwerking met de voorzitters en/of vertegenwoordigers van deze studentenraden, en dit in overleg met de studentenambtenaar en de participatiecoaches van de hoger onderwijsinstellingen zelf. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

We beschouwen deze samenwerking als een mooi initiatief van co-productie. Door deze enquête samen uit te werken heeft elke partij een gelijkwaardige inbreng en kan elke partij een eigen expertise op tafel leggen. Door de verspreiding van de enquête door de Stad Gent en de studentenraden van alle hoger onderwijsinstellingen met hun eigen communicatiekanalen verhoogt het bereik en bijgevolg de respons. De samenwerking maar ook de vertrouwdheid en herkenbaarheid van de studentenraden bij studenten kan stimulerend werken en het draagvlak verhogen om de enquête in te vullen. Bovendien zullen de Stad Gent en de Gentse Studentenraad dankzij deze samenwerking elkaar niet in de weg staan, wat wel het geval zou zijn door twee gelijkaardige vragenlijsten aan dezelfde doelgroep in eenzelfde periode te verspreiden. Betrokken partijen concludeerden na overleg dat er tal van voordelen zijn aan deze samenwerking. Aan deze samenwerking zijn geen financiële consequenties verbonden. 

Deze samenwerking wijzigt voor de Stad Gent niets inzake het ter beschikking hebben van de ruwe data, analyses doen op deze data, op geaggregeerd niveau rapporteren, communiceren, pubiliceren en resultaten verwerken in beleid. Dit werd ook zo vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. 

Activiteit

AC34312 Faciliteren van studentenhuisvesting

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de Samenwerkingsovereenkomst met de Gentse Studentenraad met betrekking tot “Enquête woonbehoeften studenten”, zoals gevoegd in bijlage.