Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01306 - Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - vijfde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner, Nicolas Vanden Eynden

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01306 - Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - vijfde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01306 - Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - vijfde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_01306 - Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - vijfde mobiliteitscyclus 2020 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 56, eerste lid, 121 en 128;
  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikelen IV.I.3, tweede lid, en IV.I.33, §1, eerste lid, en deel VI, titel II, hoofdstuk I, afdeling 1, onderafdeling 1 (de eerste aanwijzing binnen het basiskader) en deel VI, titel II, hoofdstuk II (de regeling van de mobiliteit);
  • Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
  • Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
  • Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen;
  • Omzendbrief GPI 15quinquies van 6 april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
  • Omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;
  • Gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2013 houdende het voorstel van de nieuwe personeelsformatie van de Politiezone Gent;
  • Gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 tot wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent zoals goedgekeurd in de gemeenteraadzitting van 24 juni 2013.

Voorgestelde uitgaven

€ 3.453.032,44

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), artikelen IV.I.3, tweede lid, en VI.II.15, §1, eerste lid, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het financieel meerjarenplan van de Politie voorziet een gemiddelde personeelsbezetting van 1.109 operationele personeelsleden.

Aan de gemeenteraad wordt, in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020, goedkeuring gevraagd om binnen het operationeel en het administratief en logistiek kader 46 betrekkingen vacant te verklaren. Voor de functies van inspecteur van politie/basiskader bij de Interventiedienst en de Wijkdienst  wordt bovendien, indien zij niet via de reguliere mobiliteit zouden kunnen worden ingevuld, goedkeuring gevraagd om deze plaatsen aan te bieden via de systemen van de onmiddellijke werving en/of de aspirantenmobiliteit of, in voorkomend geval, via het nieuw aanwervingsconcept voor het basiskader.

De korpschef adviseert om de volgende functies vacant te stellen:

- 2 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:

Dienst
Functie
Graad
Dienst Maatschappelijke Zorg
1 aanspreekpunt scholen
Consulent
Dienst Human Resources
1 celverantwoordelijke GALOP en personeelsadministratie
Consulent


- 44 betrekkingen in het operationeel kader:

Dienst
Functie
Graad
Interventiedienst
30 medewerkers
Inspecteur
Interventiedienst
3 teamleiders
Hoofdinspecteur
Interventiedienst
1 hoofdinspecteur leiding
Hoofdinspecteur
Interventiedienst
1 medewerker Bureau Operationele Aansturing
Inspecteur
Wijkdienst
2 buurtinspecteurs
Inspecteur
Wijkdienst
2 teamleiders
Hoofdinspecteur
Dienst Zonale Sturing
2 operatoren
Inspecteur
Lokale Recherchedienst
2 rechercheurs
Inspecteur
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
1 medewerker
Inspecteur


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om een goede en veilige uitvoering van de operationele taken te kunnen verzekeren, dient niet alleen de uitstroom (de effectieve en de verwachte) te worden ondervangen. Een aantal diensten moet dringend versterkt worden. Daartoe is, in het raam van de vijfde mobiliteit 2020, een vacantverklaring van 46 betrekkingen noodzakelijk.

Binnen de Directie Operaties is het van cruciaal belang om de bezetting van de Interventiedienst, de Wijkdienst, de Lokale Recherchedienst, de Dienst Zonale Sturing, de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer en de Dienst Maatschappelijke Zorg te versterken. Door de vacantverklaring van 35 plaatsen voor de Interventiedienst (31 plaatsen voor inspecteur en 4 plaatsen voor hoofdinspecteur),  4 plaatsen voor de Wijkdienst (2 plaatsen voor inspecteur en 2 plaatsen voor hoofdinspecteur), 2 plaatsen voor de Lokale Recherchedienst, 2 plaatsen bij de Dienst Zonale Sturing, 1 plaats bij de Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer en 1 plaats  bij de Dienst Maatschappelijke Zorg wil de korpsleiding de kansen op instroom maximaliseren. De vacatures van alle functies in het basiskader bij de Interventiedienst en de Wijkdienst die niet ingevuld geraken via de reguliere mobiliteit kunnen momenteel via 2 andere systemen aangeboden worden: de aspirantenmobiliteit en de onmiddellijke werving. 

De korpsleiding kan bepalen hoeveel van de niet ingevulde plaatsen in één of meerdere aspirantenmobiliteit(en) worden opengesteld. Hierbij tekenen aspirant-inspecteurs van politie gedurende hun basisopleiding in op een specifieke vacante plaats die ze direct na hun opleiding opnemen. 

De korpsleiding kan ook een aantal niet ingevulde plaatsen aanbieden via de onmiddellijke werving. Hierbij tekenen kandidaat-inspecteurs van politie, voorafgaand aan de start van hun basisopleiding, in op een specifieke vacante plaats die ze direct na het beëindigen van hun basisopleiding opnemen.

Er valt op te merken dat door de directie van het personeel van de federale politie mondeling werd meegedeeld dat het huidige aanwervingsconcept voor het basiskader met de systemen van aspirantenmobiliteit en onmiddellijke werving op korte termijn zou worden vervangen door een nieuw aanwervingsconcept. In dat geval kan de korpsleiding de plaatsen, die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit nieuwe concept nog niet ingevuld zijn, ook via dit nieuwe aanwervingsconcept aanbieden.

Ook de plaats binnen Directie Beheer in het administratief en logistiek kader van 1 consulent bij de dienst Human Resources is nodig om een goede en optimale werking binnen deze dienst te kunnen garanderen. 

Overzicht van de uitgaven

De raming van de brutoloonkost (op jaarbasis) gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie).

aantal en graad bedrag
6 hoofdinspecteurs € 564.776,34
38 inspecteurs € 2.759.705,16
2 consulenten
€ 128.550,94


Totaal van de jaarlijkse bruto loonkost voor 46 vacante betrekkingen: 3.453.032,44 euro.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader in de vijfde mobiliteitscyclus van 2020 voor de volgende diensten van de Politiezone Gent:

- 2 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:

Dienst
Functie
Graad
Dienst Maatschappelijke Zorg
1 aanspreekpunt scholen
Consulent
Dienst Human Resources
1 celverantwoordelijke GALOP en personeelsadministratie
Consulent


- 44 betrekkingen in het operationeel kader:

Dienst
Functie
Graad
Interventiedienst
30 medewerkers
Inspecteur
Interventiedienst
3 teamleiders
Hoofdinspecteur
Interventiedienst
1 hoofdinspecteur leiding
Hoofdinspecteur
Interventiedienst
1 medewerker Bureau Operationele Aansturing
Inspecteur
Wijkdienst
2 buurtinspecteurs
Inspecteur
Wijkdienst
2 teamleiders
Hoofdinspecteur
Dienst Zonale Sturing
2 operatoren
Inspecteur
Lokale Recherchedienst
2 rechercheurs
Inspecteur
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
1 medewerker
Inspecteur


Artikel 2

Keurt goed dat de eventueel niet ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie/basiskader voor de Interventiedienst en de Wijkdienst, die vacant zijn verklaard in het raam van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, worden opengesteld via de onmiddellijke werving en/of in de aspirantenmobiliteit of, in voorkomend geval, via het nieuwe aanwervingsconcept voor het basiskader. Het openstellen van die betrekkingen kan eventueel over meerdere aspirantenmobiliteiten worden opgesplitst.