Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01308 - Addenda betreffende verlenging 2021 van de subsidieovereenkomsten voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01308 - Addenda betreffende verlenging 2021 van de subsidieovereenkomsten voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01308 - Addenda betreffende verlenging 2021 van de subsidieovereenkomsten voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_01308 - Addenda betreffende verlenging 2021 van de subsidieovereenkomsten voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 30 maart 1994, art.69, 3°, 1e lid en KB van 12 augustus 1994,
    betreffende voorwaarden waaronder de gemeenten een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de begeleiding van alternatieve strafrechtelijke maatregelen.
  • Het Koninklijk Besluit van 18 december 2016, 25 december 2017, 2 december 2018 en 3 november 2019 tot toekenning van financiële hulp aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen.
  • Het Ministerieel Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen. 
  • De gemeenteraadsbeslissing van  21 november 2017,  houdende de goedkeuring van de overeenkomst tussen de Stad Gent en de FOD Justitie 2017-2019  voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen. 

Voorgestelde uitgaven

€ 503.176,32

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De FOD Justitie voorziet binnen het Globaal Plan middelen voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen.
De laatste overeenkomst van de FOD Justitie met de Stad betreft de periode 2017-2019. De subsidie-verlenende administratie bevestigde de verlenging van deze overeenkomst voor het werkingsjaar 2020 en kent aan Gent een maximale subsidie toe van 503.176,32 euro. Het Koninklijk en Ministerieel Besluit terzake werden nog niet gepubliceerd.
Ook voor het komende jaar 2021 is nog geen KB of MB verschenen. 

Gezien werkstraffen en leermaatregelen een essentiële en waardevolle alternatieve vorm van strafuitvoering zijn en de Gentse projecten in deze steeds positief geëvalueerd werden, veronderstellen we in 2021 een verderzetting van deze middelen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanuit het streven naar continuïteit van de huidige projecten, worden de subsidieovereenkomsten 2017-2019 en 2020 verlengd voor het werkingsjaar 2021. Weliswaar onder opschortende voorwaarde van publicatie van het Koninklijk Besluit en het Ministerieel Besluit terzake.

Deze middelen worden jaarlijks in de vorm van een globale enveloppe door de Minister van Justitie overgemaakt aan de Stad Gent. De Stad maakt de middelen over aan de organisaties waarmee zij zelf personeel kunnen aanwerven. De subsidie mag zowel voor personeels- als werkingskosten aangewend worden.

De middelen worden door de Stad overgemaakt aan begeleidingsdiensten van particuliere organisaties voor een totaal bedrag van 503.176,32 euro per jaar, met name:
- begeleidingsdienst leermaatregelen van De Kiem vzw
- begeleidingsdienst leermaatregelen van Organisatie Broeders van Liefde vzw (Dagcentrum De Sleutel)
- begeleidingsdienst werkstraffen van Natuurpunt Beheer vzw
- begeleidingsdienst werkstraffen van Open Plaats vzw (Kringwinkel).

 

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

PVV 

Budgetplaats

3514700DE 

Categorie*

E subs. 

Subsidiecode

GAM.GAM 

2021

€ 503.176,32 

Totaal

€ 503.176,32 

Overzicht van de inkomsten

Dienst*

PVV 

Budgetplaats

3514700DE 

Categorie*

E subs. 

Subsidiecode

GAM.GAM 

2021

€ 503.176,32 

Totaal

€ 503.176,32 

Verwachte ontvangsten

€ 503.176,32

Activiteit

AC35147 Versterken van de geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum betreffende verlenging voor het werkingsjaar 2021 van de subsidieovereenkomst voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, met name leermaatregelen, voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020, met  De Kiem vzw, Vluchtenboerstraat 7 A te 9890 Gavere, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed het addendum betreffende verlenging voor het werkingsjaar 2021 van de subsidieovereenkomst  voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, met name leermaatregelen, voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020 met de Organisatie Broeders van Liefde vzw (De Sleutel), Stropstraat 119 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

Keurt goed het addendum betreffende verlenging voor het werkingsjaar 2021 van de subsidieovereenkomst voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, dienst werkvloer, voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020 met Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 4

Keurt goed het addendum betreffende verlenging voor het werkingsjaar 2021 van de subsidieovereenkomst voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, dienst werkvloer, voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020 met Open Plaats vzw (Kringwinkel), Haspelstraat 49 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage..