Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01258 - Beleidsnota 'Openbaar Groen 2020 - 2025' - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01258 - Beleidsnota 'Openbaar Groen 2020 - 2025' - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 42
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01258 - Beleidsnota 'Openbaar Groen 2020 - 2025' - Goedkeuring 2020_GRMW_01258 - Beleidsnota 'Openbaar Groen 2020 - 2025' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28 januari 2019 nam de gemeenteraad kennis van het bestuursakkoord voor de komende legislatuur.

Na een intensieve raadpleging van verschillende adviesraden, verenigingen, vertegenwoordigers van wijkcomités en Gentenaars maakten we een ontwerpbeleidsnota Openbaar Groen 2020–2025 op.

Op 27 februari 2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de ontwerpbeleidsnota Openbaar Groen 2020-2025, waarin de afspraken uit het bestuursakkoord geconcretiseerd werden voor wat openbaar groen, bos en natuur in Gent betreft.

De ontwerpbeleidsnota werd ter bespreking voorgelegd aan de commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen op 13 maart 2020 en voor advies voorgelegd aan de Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur. De Stedelijke Seniorenraad diende een spontaan advies in.

Als sluitstuk van het participatietraject, stelden we op 1 oktober 2020 de ontwerpbeleidsnota Openbaar Groen aan het publiek voor op twee debatcafés.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De bespreking in de commissie en de  adviesronde gaven aanleiding tot enkele aanpassingen aan de ontwerpbeleidsnota Openbaar Groen. We expliciteerden een aantal zaken van bestaand beleid, waar de burger of adviesraad om vroeg. Daarnaast vermeldden we waar we op hun voorstel meer aandacht aan zullen besteden.

De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen zijn:

In hoofdstuk 2. ‘Groen waar we samen werk van maken’

 • We namen op dat we ruimte geven aan tijdelijke experimenten van buurtbeheer. We experimenteren ook zelf met vernieuwende ideeën en rollen wat goed werkt breder uit.

In hoofdstuk 3. ‘Grote en kleine parken’

 • Actie 4 ‘Inzetten op groen op kleine schaal’ werd aangevuld als volgt
  • We zullen niet ‘onderzoeken hoe’ we geveltuinen kunnen ondersteunen, maar ze daadwerkelijk ondersteunen in wijken waar geen of nauwelijks groen aanwezig is.
  • Samen met schepen Watteeuw bekijken we de mogelijkheden om bredere geveltuinen toe te staan.
  • We geven ruimte aan experimenten zoals ‘tuinstraten’ of burgerinitiatieven.
  • We willen samen met schepen Watteeuw actief ontharden en vergroenen op het openbaar domein, ook als er geen integrale heraanleg gepland staat.
 • Volgens de meest recente timing zal deze legislatuur werk gemaakt worden van het onderzoeks-en ontwerptraject van het Botermarktpark, nog niet van de realisatie. Het Bellevuepark kreeg intussen een officiële naam, namelijk Zuiderpoortpark.
 • De eventuele sanering van het Achterdokpark werd geschrapt omdat de uitvoering ervan niet voor deze legislatuur zal zijn.
 • We nemen het engagement om toegankelijke evenementen te organiseren, met aandacht voor wie niet goed te been is.

In hoofdstuk 4. ‘Meer natuur en bos’

 • Aangevuld dat we niet alleen grote oppervlaktes bebossen, maar ook aandacht hebben voor kleine bosjes op bermen, in verkavelingen, en scholen, …
 • Aangevuld dat we nieuwe bos- en natuurgebieden toegankelijk maken.

In hoofdstuk 5. ‘Meer groen voor een klimaatrobuust Gent’

 • Aangevuld dat we inzetten op grotere boomspiegels en ook aandacht besteden aan wadi’s, beken en andere waterelementen als milderende factoren tegen het hitte-eilandeffect.
 • Aangevuld dat we op vraag van de Minaraad en in overleg met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen  in een proefproject het principe uitproberen waarbij standaard een geveltuin wordt aangelegd tenzij de bewoner aangeeft dat hij dit niet wil.
 • Aangevuld dat we groepsaankopen van bomen willen ondersteunen.

In hoofdstuk 6. 'Kwaliteitsvol beheer'

 • Aangevuld dat we actiever inzetten op communicatie en motiveren van onze keuzes voor een (iets) wildere en gezonde stad. 
 • Aangevuld dat we tips en expertise van de Groendienst meer willen delen (via website en bewonersgroepen).

Alle wijzigingen zijn terug te vinden in de bijgevoegde versie met track changes.

Het resultaat van deze aanpassingen is de definitieve beleidsnota Openbaar Groen 2020-2025.

Adviezen

Stedelijke Seniorenraad Gunstig onder voorwaarden
Stedelijke Raad voor Milieu en Natuur (Minaraad) Gunstig onder voorwaarden

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde beleidsnota Openbaar Groen 2020-2025.


Bijlagen

 • Beleidsnota Openbaar Groen 2020 - 2025
 • Ontwerpbeleidsnota Openbaar Groen 2020-2025 met track changes