Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01277 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed G3-gebouw op de Bijlokesite, gelegen te Gent, Bijlokekaai 6-8 en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01277 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed G3-gebouw op de Bijlokesite, gelegen te Gent, Bijlokekaai 6-8 en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01277 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed G3-gebouw op de Bijlokesite, gelegen te Gent, Bijlokekaai 6-8 en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring 2020_GRMW_01277 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot een deel van het onroerend goed G3-gebouw op de Bijlokesite, gelegen te Gent, Bijlokekaai 6-8 en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 23.394,84

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 30 november 2017 gaf het college van burgemeester en schepenen goedkeuring aan het sluiten van een driejarige huurovereenkomst met vzw Symfonieorkest Vlaanderen, afgekort SOV, voor het huren van lokalen op de eerste verdieping van het G3-gebouw op de Bijlokesite, gelegen Bijlokekaai 6-8 te 9000 Gent, kadastraal gekend onder 6de afdeling, sectie F deel van nummer 637/S.

De huurovereenkomst d.d. 30 november 2017 eindigt op 30 november 2020. Op 22 oktober 2020 heeft de vzw een aanvraag tot hernieuwing van de bestaande huurovereenkomst ingediend.

Het betreft de lokalen F01.21 en F01.22 op de eerste verdieping van het G3-gebouw met een grootte van ongeveer 71,37 m². Er zijn ook een aantal lokalen die de huurder gemeenschappelijk met andere huurders van het gebouw kan gebruiken. Dit gemeenschappelijk gebruik omvat één lokaal F00.22 op het gelijkvloers, gemeenschappelijk te gebruiken gedurende 10 maanden per jaar (periode oktober tot juli), en een aantal functie-ondersteunende ruimten (ontvangsthal, gangen, traphallen, sanitair en kitchenette), met een totale benaderende oppervlakte van 250,84 m².

De lokalen worden uitsluitend gebruikt als kantoorruimte en daarbij aansluitende functies.

Op 29 augustus 2019 werd het ‘Ruimtelijk masterplan Bijlokesite’ goedgekeurd door de Stad Gent. Hierin wordt het G3-gebouw in deelopdracht 1 - creatiecluster opgenomen. De bestemming van deze verhuring past in deze creatiecluster.

Er wordt voorgesteld een nieuwe overeenkomst te sluiten met vzw Symfonieorkest Vlaanderen voor een deel van het G3-gebouw op de Bijlokesite, gelegen Bijlokekaai 6-8 te 9000 Gent, voor een periode van 3 jaar.
De nieuwe huurovereenkomst gaat in op 1 december 2020 en eindigt op 30 november 2023 en is in bijlage gevoegd.

In het G3-gebouw huren er tot 31 januari 2021 nog 2 andere verenigingen, namelijk vzw Festival van Vlaanderen, Gent & Historische Huizen en vzw International Opera Academy. Er volgt een voorstel - in een apart besluit - om deze 2 huurovereenkomsten te hernieuwen tot dezelfde einddatum 30 november 2023, zodat de 3 huurders in dit gebouw een gelijklopende huurtermijn verkrijgen.

De jaarlijkse huurvergoeding van 8.858,55 EUR wordt vanaf 1 december 2020 voor 50 %, nl. voor een bedrag van 4.429,28 EUR, gesubsidieerd door de Dienst Cultuur. De vzw betaalt zelf een bedrag van 4.429,28 EUR per jaar aan huur. De vzw dient ook een forfait voor de nutsvoorzieningen voor een bedrag van 3.369,00 EUR per jaar, of 280,75 EUR per maand te betalen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het sluiten van de huurovereenkomst met vzw Symfonieorkest Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Bijlokekaai 8 (bus 8), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0411.022.553, goed te keuren onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nominatieve subsidie, gekoppeld aan de huurovereenkomst en ten behoeve van de vzw Symfonieorkest Vlaanderen, goed te keuren, onder de volgende voorwaarden:

1. de huurder heeft een sociaal-culturele werking die zich perfect integreert binnen het stedelijk beleid in sociaal-culturele zaken, de erkenning van de huurder door de Stad is het bewijs dat dit het geval is;

2. de huurder biedt een meerwaarde aan het sociaal-culturele leven van Gent. De Cultuurdienst zal hierop toezien en het college van burgemeester en schepenen hierover adviseren;

3. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de huurder;

4. er moet duidelijk worden bewezen dat de huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de vastgestelde huurwaarde van het te huren goed geheel te financieren;

5. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in de huurovereenkomst, na te leven.

Overzicht van de uitgaven

Dienst Cultuur  FM Themagebouwen 
Budgetplaats 341130000  349480000 
Categorie*
Subsidiecode XHU.HUU  niet_relevant 
2020
369,11
280,75
2021
4.429,28
3.369,00
2022
4.429,28
3.369,00
2023 4.060,17 3.088,25
Totaal 13.287,84 10.107,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst Vastgoed   Vastgoed   Vastgoed 
Budgetplaats 347250003  347250002  347250002 
Categorie
Subsidiecode XHU.HUU  niet_relevant  niet_relevant  
2020 369,11  369,11  280,75 
2021 4.429,28  4.429,28  3.369,00 
2022 4.429,28  4.429,28  3.369,00 
2023 4.060,17  4.060,17  3.088,25 
Totaal 13.287,84  13.287,84  10.107,00 

Verwachte ontvangsten

€ 36.682,68

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 4.429,28 EUR per jaar aan vzw Symfonieorkest Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Bijlokekaai 8 (bus 8), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0411.022.553, voor een deel van het stadseigendom G3-gebouw op de Bijlokesite, gelegen te 9000 Gent, Bijlokekaai 6-8 en dit onder de volgende voorwaarden: 

1. de huurder heeft een sociaal-culturele werking die zich perfect integreert binnen het stedelijk beleid in sociaal-culturele zaken, de erkenning van de huurder door de Stad is het bewijs dat dit het geval is;

2. de huurder biedt een meerwaarde aan het sociaal-culturele leven van Gent. De Cultuurdienst zal hierop toezien en het college van burgemeester en schepenen hierover adviseren;

3. de Stad wordt als ondersteunende overheid vermeld in alle communicatie van de huurder;

4. er moet duidelijk worden bewezen dat de huurder niet zelf over de financiële middelen beschikt om de vastgestelde huurwaarde van het te huren goed geheel te financieren;

5. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in de huurovereenkomst, na te leven.


Bijlagen

  • aanvraag hernieuwing huurovereenkomst
  • huurovereenkomst m.i.v. 01.12.2020
  • plan verhuring