Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01290 - Principiële vaststelling van de naam 'Roger De Letterstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp voor het stuk weg gelegen tussen de Pijphoekstraat en het kruispunt met de respectievelijke wegen 'Kioskpad' en 'Vredesboompad' binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker - Vaststelling

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms, Yeliz Güner

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01290 - Principiële vaststelling van de naam 'Roger De Letterstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp voor het stuk weg gelegen tussen de Pijphoekstraat en het kruispunt met de respectievelijke wegen 'Kioskpad' en 'Vredesboompad' binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker - Vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 51
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01290 - Principiële vaststelling van de naam 'Roger De Letterstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp voor het stuk weg gelegen tussen de Pijphoekstraat en het kruispunt met de respectievelijke wegen 'Kioskpad' en 'Vredesboompad' binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker - Vaststelling 2020_GRMW_01290 - Principiële vaststelling van de naam 'Roger De Letterstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp voor het stuk weg gelegen tussen de Pijphoekstraat en het kruispunt met de respectievelijke wegen 'Kioskpad' en 'Vredesboompad' binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Deputatie heeft op 28 februari 2019 een omgevingsvergunning verleend tot herinrichten van het centrum van Oostakker.

De gemeenteraad stelde op 26 mei 2020 de namen 'Oostakkerdorp', 'Roger De Letterstraat', 'Vredesboompad' en 'Kioskpad' principieel vast voor de doortrekking van het reeds bestaande Oostakkerdorp, voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp, en voor de nieuwe wegen binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker.

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 27 juli 2020 tot 27 augustus 2020, werden 5 bezwaren ingediend.

Er is geen bezwaar tegen de naamgeving van Roger De Letterstraat en de bezwaarschrijvers stellen voor dit op een andere plaats te doen in het kader van de heraanleg van Oostakkerdorp.

Naar aanleiding van deze bezwaren werd de opheffing van de principieel vastgestelde gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp in 'Roger De Letterstraat', de opheffing van de principieel vastgestelde gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp in 'Vredesboompad' voor het noordelijk stuk weg gelegen vanaf de Pijphoekstraat tot aan het kruispunt met het 'Kioskpad' en de definitieve vaststelling van de namen 'Oostakkerdorp', 'Kioskpad en 'Vredesboompad' voor respectievelijk de nieuwe doortrekking van het reeds bestaande Oostakkerdorp, voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp, en voor het nieuwe pad binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker, ter goedkeuring voor de gemeenteraad van november 2020 gebracht.

De gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp voor het stuk weg gelegen tussen de Pijphoekstraat en het kruispunt met de respectievelijke wegen 'Kioskpad' en 'Vredesboompad', wordt voorgesteld. De reden voor de gedeeltelijke herbenoeming van het noordelijk deel Oostakkerdorp,  ter hoogte van de ingang van de kerk (een weg voor ceremoniewagens), is omdat de kerk dan ook een adres kan krijgen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

Het Archief Gent heeft voor het centrum van Oostakker slechts 1 beschikbaar toponiem gevonden: Kapelledries. Dit toponiem is echter niet bruikbaar omwille van gelijkluidendheid met bestaande plaatsnamen. Op advies van het Archief Gent werd bijkomend teruggekoppeld met het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling vzw (DSMG).

Het advies van het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling vzw wordt gevolgd voor wat betreft het voorstel Roger De Letter. De naam 'Roger De Letterstraat' wordt voorgesteld. Roger De Letter werd geboren in 1928 en overleed in 2010. Hij was decennia lang de alles bepalende figuur in het Oostakkerse verenigingsleven, hij was onder meer dertig jaar lang de bezieler van Vlaaiendinsdag en de Oogststoet in Oostakker. Hij werd door iedereen gewaardeerd.

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Adviezen

Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling vzw Gunstig advies

Het advies wordt gevolgd voor wat betreft het voorstel Roger De Letter.

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt de naam 'Roger De Letterstraat' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Oostakkerdorp voor het stuk weg gelegen tussen de Pijphoekstraat en het kruispunt met de respectievelijke wegen 'Kioskpad' en 'Vredesboompad' binnen de heraanleg van het centrum van Oostakker, zoals aangeduid met gele kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.


Bijlagen

  • PL654 plan bestaande toestand
  • PL654 plan nieuwe toestand
  • PL654 situatieplan