Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01322 - Tijdelijke politieverordening burgemeester strekkende tot verbod van halloween-rondgangen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020 - Bekrachtiging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01322 - Tijdelijke politieverordening burgemeester strekkende tot verbod van halloween-rondgangen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020 - Bekrachtiging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01322 - Tijdelijke politieverordening burgemeester strekkende tot verbod van halloween-rondgangen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020 - Bekrachtiging 2020_GRMW_01322 - Tijdelijke politieverordening burgemeester strekkende tot verbod van halloween-rondgangen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020 - Bekrachtiging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, § 1.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 40.

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De huidige epidemiologische situatie vereist een drastische beperking van de sociale contacten: niet noodzakelijke contacten moeten vermeden worden, net zoals activiteiten die te nauwe contacten tussen individuen impliceren en / of een groot aantal personen samenbrengen.

Bijeenkomsten vormen met andere woorden nog steeds een specifieke bedreiging voor de volksgezondheid. Enkel door onze sociale contacten zo veel als mogelijk te beperken, kunnen we er voor zorgen dat de ziekenhuizen de toevloed aan patiënten aankunnen.

De laatste jaren is de Amerikaanse Halloween-traditie ook in ons land bijzonder populair geworden. In de periode rond 1 november, waarbij we stilstaan bij onze dierbare overledenen, trekken groepen kinderen verkleed van deur tot deur om snoep in ontvangst te nemen (trick or treat).

Maar door de stijgende besmettingscijfers is het grabbelen in een pot met snoep en het zich in groep verplaatsen van deur tot deur in de huidige context geen goed idee. Dergelijke rondgang houdt niet alleen een aanzienlijk risico in op het vormen van ontoelaatbare samenscholingen, maar brengt inherent ook veelvuldige contacten tussen generaties met zich mee: jonge kinderen gaan immers niet alleen op pad, maar worden veelal vergezeld door een aantal ouders en / of oudere kinderen, en er is ook contact met de mensen bij wie men aanbelt (en daar kunnen uiteraard ook mensen uit bepaalde risicogroepen bij zijn).

Verschillende experten hadden laten verstaan dat dergelijke activiteit in de huidige epidemiologische context op zijn minst onverstandig is en in verschillende regio's van het land werd daarom  de halloween-rondgang verboden.

Gelet op het risico voor de openbare gezondheid heeft de burgemeester, na overleg met de gouverneur, de halloween rondgang waarbij van deur tot deur wordt gegaan en om snoep wordt gevraagd ("trick or treat" / "snoep of je leven") dit jaar verboden middels een dringende politieverordening van 28 oktober 2020. 

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Voornoemde verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd. Het bestrijden van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 dient te worden beschouwd als een onvoorziene gebeurtenis in de zin van voormeld artikel. Gelet op de epidemiologische situatie en de timing kon er evident niet gewacht worden tot de eerstvolgende gemeenteraad  om in te grijpen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet schrijft voor dat dergelijke politieverordening van de burgemeester op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad moet worden bekrachtigd.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Bekrachtigt de tijdelijke politieverordening van de burgemeester "strekkende tot verbod van halloween-rondgangen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken" van 28 oktober 2020.