Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01326 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in een straal van 200 meter rond de in- en uitgangen van scholen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020 - Bekrachtiging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01326 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in een straal van 200 meter rond de in- en uitgangen van scholen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020 - Bekrachtiging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01326 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in een straal van 200 meter rond de in- en uitgangen van scholen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020 - Bekrachtiging 2020_GRMW_01326 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in een straal van 200 meter rond de in- en uitgangen van scholen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020 - Bekrachtiging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, § 1.


Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 40.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het dragen van een mondmasker, of een alternatief in stof, speelt een belangrijke rol in de strategie ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Er geldt thans reeds een mondmaskerverplichting op verschillende locaties waar veel mensen bijeenkomen of waar de social distancing niet kan gegarandeerd worden, op grond van federale, vlaamse, provinciale dan wel lokale besluiten of reglementen.

Artikel 28, tweede lid, 10°, van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 23 oktober 2020, bood de lokale overheid de mogelijkheid om een mondmaskerplicht in te voeren voor elke private of publieke druk bezochte plaats door haar bepaald.

De epidemiologische situatie vereiste een drastische beperking van de sociale contacten: niet noodzakelijke contacten moeten vermeden worden, net zoals activiteiten die te nauwe contacten tussen individuen impliceren en / of een groot aantal personen samenbrengen. Bijeenkomsten vormen met andere woorden nog steeds een specifieke bedreiging voor de volksgezondheid. Enkel door onze sociale contacten zo veel als mogelijk te beperken, kunnen we er voor zorgen dat de ziekenhuizen de toevloed aan patiënten aankunnen.

Vanuit diverse diensten kwamen er signalen dat er rond de schoolpoorten nog steeds te vaak mensen in groepjes blijven hangen om wat bij te praten, waarbij niet altijd een mondmasker werd gedragen. De algemene verplichting om een mondmasker te dragen wanneer men geen anderhalve meter afstand kan bewaren, is blijkbaar onvoldoende duidelijk om mensen hun gedrag te laten aanpassen. Dergelijke situatie vormde een onaanvaardbaar risico voor de openbare gezondheid in de huidige context, zeker aangezien de contacten rond de schoolpoorten heel vaak verschillende generaties bestrijken.

Daarom heeft de burgemeester op 28 oktober 2020 met een politieverordening  de verplichting ingevoerd om een mondmasker te dragen in een gebied van 200m rond de in- en uitgangen van elke school op het grondgebied van de stad op schooldagen, ter vrijwaring van de openbare gezondheid.

Schoolbesturen zijn op basis van deze politieverordening gemachtigd om op eigen initiatief markeringen aan te brengen op het openbaar domein. Deze markeringen mogen enkel worden aangebracht teneinde de mondmaskerplicht nabij de schoolpoort kenbaar te maken en dienen dan ook gerelateerd te zijn aan voornoemde doelstelling.

De verordening geldt als algemene schriftelijke toestemming om af te wijken van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 5bis, 1ste lid van het Politiereglement op de reinheid en de gezondheid in de gemeente, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 september 1998 (en later gewijzigd).

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Voornoemde verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd. Het bestrijden van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 dient te worden beschouwd als een onvoorziene gebeurtenis in de zin van voormeld artikel en de epidemiologische situatie noodzaakte een onmiddellijk optreden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet schrijft voor dat dergelijke politieverordening van de burgemeester op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad moet worden bekrachtigd.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Bekrachtigt de tijdelijke politieverordening van de burgemeester "houdende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in een straal van 200 meter rond de in- en uitgangen van scholen teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken" van 28 oktober 2020.Bijlagen

  • Pol. Verordening MM scholen.pdf