Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01325 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting voor de 2e en 3e graad van het secundair leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs om op 12 en 13 november 2020 in voltijds afstandsonderwijs te voorzien ter beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus van 29 oktober 2020 - Bekrachtiging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 23/11/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Annelies Storms

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01325 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting voor de 2e en 3e graad van het secundair leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs om op 12 en 13 november 2020 in voltijds afstandsonderwijs te voorzien ter beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus van 29 oktober 2020 - Bekrachtiging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01325 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting voor de 2e en 3e graad van het secundair leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs om op 12 en 13 november 2020 in voltijds afstandsonderwijs te voorzien ter beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus van 29 oktober 2020 - Bekrachtiging 2020_GRMW_01325 - Tijdelijke politieverordening burgemeester houdende de verplichting voor de 2e en 3e graad van het secundair leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs om op 12 en 13 november 2020 in voltijds afstandsonderwijs te voorzien ter beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus van 29 oktober 2020 - Bekrachtiging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, § 1.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 40.

Nieuwe gemeentewet, artikel 134, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Gentse corona cijfers bleven stijgen en de scholen volgden die trend. 

De stijging van het aantal gemelde positieve tests gelinkt aan onderwijs en in de leeftijdscategorie van de tieners en vooral de twintigers deed de Stad daarom kort voor de herfstvakantie versnellen. 

Met een politieverordening van de burgemeester van 28 oktober 2020 werd voor de Stad Gent reeds de opschaling van het hoger onderwijs naar code rood, waarbij overgeschakeld wordt op afstandsonderwijs, versneld doorgevoerd. Op 29 november 2020 heeft de burgemeester met een politieverordening ook aan de instellingen voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie een verbod opgelegd om op 29 en 30 oktober 2020 fysieke lessen te laten doorgaan, in afwachting van de voorziene en verplichte opschaling naar code rood vanaf 30 oktober 2020, om 18u.

Op 25 oktober 2020 heeft de Vlaamse regering beslist om de herfstvakantie met twee dagen te verlengen en zo de brug te maken naar woensdag 11 november 2020. Reden hiervoor is dat een verlengde herfstvakantie virologische voordelen biedt én een noodzakelijke adempauze geeft aan de school- en CLB-teams.

Om de geschetste voordelen van een verlengde herfstvakantie te maximaliseren, heeft de burgemeester met een politieverordening van 29 oktober 2020 voor het secundair 2° en 3° graad van het leerplichtonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs de verplichting opgelegd om op 12 en 13 november 2020 te voorzien in voltijds afstandsonderwijs. Deze maatregel kwam er na overleg met de Gentse scholen en met de provinciegouverneur. Op die manier werd er een bufferperiode van 2 weken zonder fysieke aanwezigheid gecreëerd. Deze ingreep moest een vertraging in de snelle stijging van het aantal besmettingen teweegbrengen.

De verplichting gold specifiek voor de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs gelet op de grotere zelfredzaamheid van deze oudere leerlingen, en dus de beperktere impact op ouders en eventuele opvangvoorzieningen, én het stijgend aantal besmettingen in deze doelgroep.

Deze verplichting gold niet voor:

- leerlingen in het OKAN (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers)

- kwetsbare leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs

- internaten.

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden. Voornoemde verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd. Het bestrijden van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 dient te worden beschouwd als een onvoorziene gebeurtenis in de zin van voormeld artikel. Door de timing van de maatregel en de heersende gezondheidscrisis is het evident dat niet kon gewacht worden tot de eerstvolgende gemeenteraad.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet schrijft voor dat dergelijke politieverordening van de burgemeester op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad moet worden bekrachtigd.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Bekrachtigt de tijdelijke politieverordening van de burgemeester "houdende de verplichting voor de 2e en 3e graad van het secundair leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs om op 12 en 13 november 2020 in voltijds afstandsonderwijs te voorzien ter beperking van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus" van 29 oktober 2020.


Bijlagen

  • PoL. Verordening afstandsonderwijs secundair.pdf